รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครพนม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกฤชญา   โยลัย
2. เด็กชายประดลเดช   เขียวโป
3. เด็กหญิงปาลิตา   มณีรัตน์
4. เด็กหญิงมลฑิรา   ชินบูรณ์
5. เด็กหญิงวิลาพร   แก้วปิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์   ศรีสมศักดิ์
2. นายฉัตรชัย   จันทา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กชายจุลศักดิ์  นันวิสุ
 
1. นายนิรันดร์  อ้วนแก้ว
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายชนวีร์  ศรสูง
2. เด็กชายทักษิน  แก่นนาคำ
3. เด็กชายธนดล  หงษ์สีเมือง
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   พึ่งผล
5. เด็กหญิงพรทิพย์  รีรัก
6. เด็กหญิงลลนา  กาลนาน
7. เด็กชายวัชรินทร์  ผุยพันธ์
8. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ่ม
9. เด็กชายวิระศักดิ์  โสภาบุญ
10. เด็กชายศรายุทธ  สิมสุวรรณ์
11. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  ประทุมวัน
 
1. นายสมชิต  จันเทา
2. นางสาวพิมลดา  เกษมสินธุ์
3. นางกัลยารัตน์  ทองดวง
4. นางสาวกชณิภา  บุญพรสถิตย์
5. นางสาวชลธิชา  ส่วนเสมอ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแม่นาง 1. เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์
2. เด็กชายอติกานต์  เชียงขวาง
 
1. นางอรอุมา  ศรีนาทม
2. นางน้ำทิพย์  เกษมสินธุ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิภาค
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เพชรโสภา
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายนัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงวิภาวี  ฐานะ
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  เสนเพ็ง
3. เด็กหญิงอชิรญา  แวงดา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
2. นายประวิทย์  โสมมา
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงยศพร  พรมแสง
3. เด็กหญิงวรกมล  ภูห้องเพชร
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์