รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครราชสีมา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายคณินณัฐ  ชาญชนะโยธิน
 
1. นางเสงี่ยม  เผ่ารัตนะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงนิชาภา   โชตินิกร
2. เด็กหญิงพุฒินันท์  วิโรจน์
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  วัชราภรณ์
 
1. นางสาวพรพนา   ช่างเกวียน
2. นางจิราพร  มอมขุนทด
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
 
1. นายสุเทพ   กิขุนทด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายกมล  พุมรินทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  ทวีชาติ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทอนศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรัชยา   ธีรประภานนท์
2. เด็กหญิงณิศวรา   ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงทอฝัน   ทวนกระโทก
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  อึดจันทึก
5. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
6. เด็กหญิงปาลิกา   สนิทโกศัย
7. เด็กหญิงพรนภา   อุทัยดา
8. เด็กหญิงพัสน์นันท์   รัตนานนท์เสถียร
9. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
10. เด็กหญิงสุธิมา   ภูพิศุทธิ์
11. เด็กหญิงอรปรียา   ทรงชัยสงวน
12. เด็กหญิงเกลียวกมล   ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. นางวารี  วงษ์ขุนเณร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสุข
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ขวัยเพ็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาดี
4. เด็กชายธวัชชัย  พวงสันเทียะ
5. เด็กชายปฏิพล  ดีพิมาย
6. เด็กชายปรัชญา  แสนดอนดู่
7. เด็กชายพงศพล  บัวรุ่ง
8. เด็กหญิงพัชรากร  แก้วทองภู
9. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุขเจริญ
10. เด็กหญิงมัฑิญา  สวยกลาง
11. เด็กชายรัชชานนท์  พรมตา
12. เด็กชายรัชชานนท์  ซึมรัมย์
13. เด็กหญิงวราภรณ์  สุริยาวงศ์
14. เด็กหญิงศรัณพร  อินจะบก
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เกตุเอี่ยม
16. เด็กชายสุรชัย  อุบลโพธิ์
17. เด็กหญิงอัญรัตน์  ขอทองกลาง
18. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำพิลา
19. เด็กชายเกษมสิทธิ์  เข็มประสิทธิ์
20. เด็กชายเรวัตร  โสดา
 
1. นายศตพล  จิรกฤตกุลธน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทศพรแอบเพ็ชร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐธีร์   ธนกิจธีรพจน์
2. เด็กหญิงณัฐพิมล   ทรัพย์ฉายแสง
3. เด็กหญิงธนพร   ฟุบขุนทด
4. เด็กชายนพฤทธิ์   ลาดผา
5. เด็กหญิงพลอยชมภู   ฮ่มป่า
6. เด็กหญิงพัสตาภรณ์   ฮ่มป่า
7. เด็กชายภูวนัทธ์   ถิระพงศ์สิริ
8. เด็กชายวิษณุกร   กูบกลาง
9. เด็กหญิงสุพรรษา    บุญเชิญ
10. เด็กชายอาโญ   ชูหมื่นไวย์
 
1. นางจำรัส    เพลากรณ์
2. นางสาวจันทร์จิรา   โสภาพินิจ
3. นายพลากร   คะนองมาตย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคหะประชาสามัคคี 1. เด็กชายพชรดนัย  ใยไหม
2. เด็กหญิงอาทิตญา   มีมาก
 
1. นายณัฎฐ์  พฤกษามาลา
2. นางสาวกิตติญา   ปัตถาลี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอหอ 1. เด็กหญิงธัญชนก   สร้อยเสน
2. เด็กหญิงภาริดา   เลิศกิ่ง
3. เด็กชายอุเทน   ทองดี
 
1. นางสวิชญา   เจียมธนานุรักษ์
2. นางวีฎา   ทวรรณกูล
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงยลดา   จันทร์ตา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนิตยา   จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายชวิศ    รัดกุม
 
1. นางสาวกฤษณา   ชาติดอน
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) 1. เด็กชายบรรณสรณ์  กิมสมบูรณ์
 
1. นางปรีชาภรณ์  ทบแก่น