รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครราชสีมา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 1. เด็กชายคชากรณ์  ยิบกระโทก
 
1. นายสิรภัทร  สหัสวรรษรัศมี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายภราดร  เสริฐกลาง
2. เด็กชายอดิเชษฐ์  จุนกระโทก
 
1. นายศิรภัค  แสไพศาล
2. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบกราด 1. นางสาวสุริยา  ดัชนะแสง
 
1. นายพีระณัฐช์  กลางสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เดชฉิมพลี
2. เด็กชายคิมหันต์  พันพรมราช
3. เด็กชายจิระภาส  หิงไธสง
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  จรรยา
5. เด็กชายจีระศักดิ์  สีตาแสง
6. เด็กหญิงฉัตรพร  พันธุ์จะโปะ
7. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มรกฏ
8. เด็กหญิงณัชชา  ชุ่มผักแว่น
9. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ฉ่ำพรมราช
10. เด็กชายณัฐพล  แสพลกรัง
11. เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งศรี
12. เด็กหญิงทิติยา  ประสิทธิเกษกรรณ์
13. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แสงศรี
14. เด็กชายนฤดล  ทอนสำโรง
15. เด็กหญิงนฤมล  กาฬสินธุ์
16. เด็กชายนวพล  เทียนพรมราช
17. เด็กหญิงนันทิกานต์  บมพรมราช
18. เด็กหญิงนิภาพร  พฤษจะโปะ
19. เด็กหญิงนิภาพร  คบขุนทด
20. เด็กชายประกริช  ปันพรมราช
21. เด็กหญิงพชรมน  กุดสระน้อย
22. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นิลประดิษฐ
23. เด็กชายพีรพัฒน์  แผ่วพรมราช
24. เด็กชายภาคภูมิ  ขอนตะคุ
25. เด็กหญิงมัลลิกา  ก้อนพิมาย
26. เด็กชายยุทธภูมิ  ฟองสมุทร
27. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พันพรมราช
28. เด็กหญิงรุ้งอรุณ  กุดสระน้อย
29. เด็กหญิงวรรณศา  เกาะสระน้อย
30. เด็กชายวีระภาพ  ตุ่นพรมราช
31. เด็กชายสิทธิพล  หินใหม่
32. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ประสิทธิเกษกรรณ์
33. เด็กหญิงสุชาดา  เทมพรมราช
34. เด็กหญิงสุภาพร  ภูกรองทอง
35. เด็กหญิงสุภาสิตา  แสงศรี
36. เด็กหญิงสุมิตา  พฤษจะโปะ
37. เด็กหญิงอัจฉรา  นพภา
38. เด็กชายอัฐ  แปลกพรมราช
39. เด็กชายอาทิตย์  ดีคง
 
1. นายพงษ์เทพ  ผาอ่อน
2. นางสาวสุจิตรา  ผาอ่อน
3. จ.ส.อ.ชลธาร  มิตรตะขบ
4. นางสาวพนอ  สวยปาน
5. นางสาวพยอม  ปลีกระโทก
6. นางจันทรา  นิลจันทร์
7. นายสาโรช  ภมร
8. นางชนันต์ญา  หิรัญภัทรสกุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กชายจักรกฤษ  เฉื่อยไธสง
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เวิ่นเสิยง
3. เด็กหญิงเมษาธนารัตน์  ขาวพิมาย
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไร่กระโทก
2. นางลำดวน  วัดกระโทก
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 1. เด็กหญิงสุมิตตา   พิศกระโทก
 
1. นางจันทร์จิรา  ฉอสันเทียะ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล   ถนนกลาง
 
1. นายชุมพล  แรงตะคุ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญญานุช  จันทะจร
2. เด็กหญิงพิจิตรา  วันแก้ว
3. เด็กชายศุภชัย  ตันบัว
 
1. นางศรีจันทร์  อยู่เจริญ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. เด็กชายจิระพงษ์  แก้วใหญ่
2. เด็กชายภานุภาพ  เหยียดกระโทก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มันสาบุญ
2. นางไขแข  อินทรนอก