รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครราชสีมา เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงปรมาพร  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางพูนทรัพย์  สงคราม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มีประทีป
2. เด็กชายฉัตรมงคล  แขนโพธิ์
3. เด็กหญิงชญาดา  พุ่มพนม
4. เด็กชายธนวัฒน์  รักดี
5. นายนธวุฒิ  เพ็ชรัตน์
6. เด็กหญิงพรรณพษา  สาตา
7. เด็กชายรักษ์เกียรติ์  คลองงาม
8. เด็กหญิงลักษณา  คลองงาม
9. เด็กชายวรรณชัย  คำบุญศรี
10. เด็กหญิงวรรณรัตน์  คำบุญศรี
11. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสุข
 
1. นายวรพจน์  ชมโพธิ์
2. นางศุภลักษณ์  ชมโพธิ์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานติมา  ตาลชัยสงค์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองประเสริฐ
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิงฆราช
4. เด็กหญิงนงนภัส  ประสิทธินอก
5. เด็กหญิงบุญญิสา  ดีสูงเนิน
6. เด็กหญิงปรียาพร  ปีบกระโทก
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ดวงคำน้อย
8. เด็กหญิงรัญชิตา  กาฬจันโท
 
1. นางวิภาพันธ์ุ  วังขนาย
2. นางธัญญาภัทร  สวัสดีศรีกูล
3. นายชัย  บัติสูงเนิน
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. นายนวพล  เลือดขุนทด
2. เด็กชายเจษฎา  ขออยู่กลาง
 
1. นายพิทยา  บุญมาใส
2. นายสฎายุ  อ้วนไตร
 
5 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กชายกษาปณ์ธัญ  จงกลกลาง
2. เด็กชายนรบดี  วรรณเสถียร
 
1. นายฌานุตม์  อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์  วันศุกร์
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กชายชุติพงศ์  ปะตาสะโก
2. เด็กหญิงศศิธร  แตงสูงเนิน
 
1. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
2. นางวรัชยา  สีทอง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 1. นายพรหมชัย  ชีระพุทธ
 
1. นางสุพิน  ทาสันเทียะ