รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครราชสีมา เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกก (อ.พระทองคำ) 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอมอบกลาง
 
1. นายโกมินทร์  เพ็งศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กชายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นายศุภชัย  แสไพศาล
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นางสาวศศิประภา  แซ่เฮ็ง
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองยาง (อนุศาสนานุสรณ์) 1. เด็กชายอุกฤษ  ปิ่นสันเทียะ
 
1. นางสาวศรัญยา  คำสิงห์นอก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายสิทธิพร  บัวกลาง
 
1. นายอำนาจ  ขำต้นวงษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์สูงเนิน
 
1. นางบังอร  คงมั่น
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 1. เด็กหญิงปัทมา  แววสูงเนิน
2. เด็กหญิงพัชรี  หูกขุนทด
3. เด็กหญิงพิชญา  เสาะขุนทด
 
1. นางวิไลวรรณ  โคกขุนทด
2. นางสุมาลี  สัจจาวัฒนา
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 1. เด็กชายศิริราช  ชัยเกษมวิไลพร
2. เด็กชายอภินนท์  จริงสันเทียะ
3. เด็กหญิงเขมผกา  นำสันเทียะ
 
1. นางระเบียบ  งามเจริญ
2. นางสาวกมลวรรณ  จังหวะ