รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครราชสีมา เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 1. เด็กชายกัมปนาท  โคตะดี
2. เด็กหญิงจันธิมา  เกษนอก
3. เด็กหญิงชนัฐดา  กวดนอก
4. เด็กชายชัชพงศ์  เชื้อกุล
5. เด็กหญิงทักษพร  มหาเสนา
6. เด็กชายนวพล  นนทะภา
7. เด็กหญิงนวรัตน์  พันธ์ุเกิด
8. เด็กหญิงนิตยา  โฮนอก
9. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์ภักดิ์
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  มีสิทธิ์
11. เด็กชายพงษ์วิทย์  ตรวจนอก
12. เด็กชายรังสรรค์  ทานอก
13. เด็กหญิงรัตนวรรณ  แจ้งไพร
14. เด็กหญิงราทา  พานทอง
15. เด็กหญิงวราลักษณ์  โกสุมภ์
16. เด็กหญิงวิวาวรรณ  แจ้งไพร
17. เด็กชายศุภชัย  หมั่นการ
18. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทะคำ
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์   วันทัด
20. เด็กหญิงเจนจิรา  แจ้งไพร
 
1. นางฉบับ  นิลสมัคร
2. นายวีรยุทธ  หวังปรุงกลาง
3. นายประชัน  ชาวสามทอง
4. นางพานทอง  ยอดมั่น
5. นายภานุวัฒน์  โกสุมภ์
6. นางยุพา  บัวสำราญ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จงนอก
2. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
4. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
5. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
6. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
7. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
8. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
4. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากิ่ม 1. เด็กหญิงกานดา  พรประสิทธิ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เก่งนอก
3. เด็กหญิงธารารัตน์  กล่ำกลาง
4. เด็กหญิงนัยนา  อัดทวีคูณ
5. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  หวังเกี่ยวกลาง
6. เด็กหญิงภัทรมน  แสนกลาง
7. เด็กหญิงวรรณษา  ตากิ่มนอก
8. เด็กหญิงสุนิสา  เก่งนอก
9. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  แสนกลาง
10. เด็กหญิงอาริษา  ตากิ่มนอก
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางจิตติมา  มีโค
3. นางธัญญภัสร์  อ่อนมา
4. นายทวีป  ศรีสุวรรณโณ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กหญิงกรพันธ์  ชูเกาะ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  สร้อยสด
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
4. เด็กหญิงนันทวัน  นรานอก
5. เด็กหญิงนิพาดา  ดอกรักกลาง
6. เด็กหญิงปวีณนุช  กาโส
7. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
8. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
9. เด็กหญิงสุทิตา  นำสันเทียะ
10. เด็กหญิงสุพิชญา  บิสันเเทียะ
11. เด็กหญิงแก้วตา  ครูทำสวน
 
1. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
2. นางมานิต  เกิดกลาง
3. นางสาวจินตนา  พิเคราะห์
4. นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง
5. นางสาวงามขำ  จันสด
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์   นาคเหนือ
2. เด็กหญิงดมิศรา  กินรี
3. เด็กหญิงนิภาพร   อูปแก้ว
4. เด็กหญิงยลดา   หาญชนะ
5. เด็กหญิงรัตติกาล  หาญชนะ
6. เด็กหญิงศศิธร  เกตุนอก
 
1. นางศรินรัตน์  ธนิตธรรมพงศ์
2. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
3. นายปรเมษฐ์  ผลนา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสุจิตรา  กระเดา
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   จันทะวงค์
 
1. นางรติมา  สนนอก