รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครราชสีมา เขต 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. นายธนวัฒณ์  จันทร์พิมาย
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทิชานนท์  ชุ่มชัย
 
1. นายกำแหง  นาอ้อม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
4 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  อนันตภัณฑ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  หยั่งบุญ
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางสาวปาริชาติ  ด่านแก้ว
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงชลกานต์  ยางนอก
2. เด็กหญิงปางทิพย์  ปุริศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  วิไชยสง
 
1. นางปราณี  แก้วไธสง
2. นางนัยนา  ยุดไธสง
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายบุณยกร  แบบพิมาย
2. เด็กหญิงพรกนก  ปัดไธสง
 
1. นางสาวกนกพร  แถวโสภา
2. นางอนุรัตน์  ชนะค้า
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ปะนาเต
3. เด็กหญิงลักขณาวรรณ  สำราญสุข
4. เด็กหญิงลูกหว้า  ไกรรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาดา  กลางโสภา
6. เด็กหญิงอภิสรา  ด่านวิชัย
7. เด็กหญิงเบญญาภา  สีหานาม
 
1. นายอุดร  เลไธสง
2. นางคนึงนิจ  เลไธสง
3. นางปรางทิพย์  แท่นรี
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สูรย์ทอง
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล็กพิมาย
 
1. นายเจริญทรัพย์  ขอบพิมาย
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แข็งฤทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายทอง
2. เด็กหญิงทิตยาวรรณ  นาคกลั่น
3. เด็กชายธนภรณ์  ภูเดช
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางสาวจุฬาวรรณ  รัตนนนท์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กชายก้องภพ   ท่ากลาง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ริดบุรี
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทวัน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ