รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเพ็ญธิราภรณ์  แก้วเจ๊ก
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
2. นางฉวีวรรณ์  น้อยวิมล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายจีรพัฒน์  สีดำ
2. เด็กชายวิธวินทร์  รุขะจี
3. เด็กชายอนันต์  วรรณกิจ
 
1. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
2. นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายชัชวาลย์  ธีระวิทยาภรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อ๊อดกัน
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์
 
1. นางสาวพชร  แก้วจงกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มรัมย์
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมมา
2. เด็กหญิงดิษยา  สำเร็จรัมย์
 
1. นางนพคุณ  ทองบ่อ
2. นางสาวดวงพร  กีรติตระกูล
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   วิชาดี
2. เด็กชายภูผา  หวังผล
3. เด็กชายวีรโชติ  หงคงคา
 
1. นางศุภาวีร์   ศรีวีระพันธ์
2. นายจวน  ทาหาญ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายชัยธวัช  นามประสพ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่านทอง
3. เด็กชายเขมทัต  ขัดเชียงแสน
 
1. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
2. นางวันทนา  พลเยี่ยม