รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายพินิจ   บุญจันทึก
2. เด็กชายวรนาท  จะเรรัมย์
 
1. นางรัชตา  ทันประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายณัฐพล  ผือหนองจอก
2. เด็กชายวันชนะ  เรืองรัมย์
3. เด็กชายวิศวะ  โกรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกนกพร  สมใจเรา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิมพ์ดา
3. เด็กชายธนิสร  ครองชื่น
4. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
5. เด็กหญิงปภัสสรา  สายแก้ว
6. เด็กหญิงพรทิพา  ดาราย้อย
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องพิมาย
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  โยธาประโคน
9. เด็กหญิงรัตนา  จริงประโคน
10. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มั่งคั่ง
11. เด็กหญิงศิริพร  เกิดมีเพียร
12. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อนุกูลเรืองชาญ
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
2. นายบุญส่ง  พิชนาหารี
3. นายวีระ  สุพลัง
4. นายไชยวัฒน์  เฉลาประโคน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชมเชย
 
1. นางคำเภย  สมบัติ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
4. เด็กหญิงวรรณพษา  ชัยศรีรัมย์
5. เด็กหญิงวิพาวรรณ์  ทากัน
6. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาประโคน
8. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หวังคะพัน
4. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดสี
6. เด็กหญิงวรรณพษา  ชัยรัมย์
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพาชี 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  เพ็ชรพิมาย
2. เด็กหญิงอังคนา  สุระรัมย์
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า   ด้วงประโคน
 
1. นางสายรุ้ง  ชาญประโคน
2. นางทิพา  แดงสาย
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นะรินรัมย์
 
1. นายสหวุฒิ  สิบทัศน์