รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 1. เด็กหญิงชาลิสา   สีดา
2. เด็กชายปรีชา  โพธิ์สาร
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สาโรจน์
 
1. นางสาวพัชรี  มาตา
2. นางปาริฉัตร  อินทร์นอก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนโชติ  สถิตสุข
 
1. นางพวงชมพู  ดีสวาสดิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงศิรินภา  เพ็ชรวรรณ์
 
1. นายชนพัฒน์  สาลีธนพัฒน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 1. เด็กชายกิตติ  เเซ่เฮง
2. เด็กชายนครินทร์  นรินชาติ
3. เด็กชายวีรศักดิ์  เข็มขัด
4. เด็กชายศรายุทธ   พงษ์เชียงชา
5. เด็กชายศักดา  พายุพัด
6. เด็กชายเจษฎา  วงศ์จอม
 
1. นายสมัย  ยอดกระโทก
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 1. นางสาวบุษราพร  พลพันธ์
2. เด็กชายพานทอง  วงศ์สุวรรณ
3. นางสาวสรีลักษณ์  สุแพง
 
1. นายธานินทร์  นวะสิมมา
2. นางสาวประวีนา  สุขรินทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 1. เด็กชายธนายง  ช่างนำ
2. เด็กชายประทีป  เครืองรัมย์
3. เด็กชายเก่งสรรพคุณ  ยุบไธสง
 
1. นายปฏิวัติ  ปักเสติ
2. นางพิกุล  ปักเสติ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กชายดิษกร  สุขหนองบึง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  โล่ห์สุวรรณ์
3. เด็กชายอนิรุตศ์  กัญญามาศ
 
1. นางนำทรัพย์  องค์สวัสดิ์
2. นางสุรียาพร  ไชยวชิรวิทย์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 1. เด็กหญิงพัชรียา  รอดกระโทก
2. เด็กหญิงสุนิตา  สุดกระโทก
3. เด็กหญิงสโรชา  หนองคล้า
 
1. นางเกวลิน  ทองเอี่ยม
2. นางละมัย  จีนจิ้งหรีด
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณษา  อรรคฮาด
 
1. นางสิริปัญญ์  ศรนอก