รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปั้นงาม
 
1. นายสุดสาคร  กัณหา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กชายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สงวนเรืองรุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงนภัสรา  โยยรัมย์
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวกรรณิการ์  ยาวรัมย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กชายณัฐภูมินทร์  เจริญศิริ
2. เด็กชายนนทชัย  เจริญศิริ
3. เด็กชายยุทธศาสตร์  สุขจิตต์
 
1. นายพรชัย  สุดโสม
2. นายสมหมาย  มะโนราช
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  ดีรื่นรัมย์
2. เด็กชายพันธวัช  โสรกนิต
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชัยสุข
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กุลพัฒน์
2. เด็กหญิงจิราภา  ปักกาสาตัง
3. เด็กหญิงภัทรวีร์กานต์  นาดี
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทวิภา  สุดหลักทอง
 
1. นายคำภี  โฉมสุข