รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธันยพงศ์  โพธิพร
 
1. นางปาจรีย์  คลังบุญครอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโกวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อุบลลา
2. เด็กชายกิตติวงศ์  พันสนิท
3. เด็กชายคณิตศร  ไกยแสง
4. เด็กหญิงคณิตา  อนันตพัฒน์
5. เด็กชายครรชิต  ไชยศาสตร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ทุมสิงห์
7. เด็กหญิงชุติกานต์  เสมามิ่ง
8. เด็กหญิงณฐิตา  ภูแลศรี
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทวี
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตาเมือง
11. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  อนันตภักดิ์
12. เด็กชายธนกร  อนันตภักด์
13. เด็กหญิงนวพร  คำหงษา
14. เด็กหญิงนันทิดา  พันธ์สถิตย์
15. เด็กหญิงน้ำหวาน  อิ่มพูล
16. เด็กชายปฏิพล  แสงรัมย์
17. เด็กหญิงปนัดดา  พลเยี่ยม
18. เด็กหญิงพิณลดา  ภูอืด
19. เด็กชายภูริพัฒน์  ถนอมสอางค์
20. เด็กหญิงภูวะนัย  นนทะภา
21. เด็กชายมงคล  ภูทะวัง
22. เด็กหญิงรจนา  พรรณขาม
23. เด็กชายวรินทร  สิงห์ศรี
24. เด็กหญิงวริษา  ไกยแสง
25. เด็กชายวรุพงษ์  สวัสดี
26. เด็กชายวสุพร  สารพัด
27. เด็กชายศราวิน  พันกะจัด
28. เด็กหญิงศุภนิดา  ถนอมกุล
29. เด็กหญิงสิริยากร   อนันตะพัฒน์
30. เด็กหญิงสุกัญญา  คงคาโชติ
31. เด็กหญิงสุพัตรา  ธรรมวิเศษ
32. เด็กชายอนุวัฒน์  ตันสุ
33. เด็กหญิงอัญชิญา  สายดร
34. เด็กหญิงอารยา  สมีงาม
35. เด็กหญิงเกวลิน  ชนะพันธ์
36. เด็กหญิงเกวลิน  จำเริญสัตย์
37. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงรัมย์
38. เด็กหญิงเพียงจันทร์  ทรัพย์พิพิธ
 
1. นายประยุทธ  คูนาเอก
2. นางศุภลักษณ์  วิทักษบุตร
3. นางบุญเรียบ  วดีศิริศักดิ์
4. นางวิลาวัณย์  คูนาเอก
5. นางบุญสิตา  ภูกาบไส
6. นางสาวชิดชญา  ปรีสิทธิ์
7. นางสาวมาลัยพร  จงถวิล
8. นางสาวสราญจิตร  จำเริญพูล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อรรถบรรจง
2. เด็กหญิงศศิประภา  หาระโคตร์
3. เด็กหญิงสรินญา  ภูมิเย็น
 
1. นางกัญญภัทร์  ศรีสาร
2. นางสาวพรทิพา  ดอนหัวบ่อ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาโชติ
2. เด็กหญิงมันทนา   ภารพิบูลย์
3. เด็กหญิงรติพร  การปรีชา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ภารจรัส
 
1. นางนงนุช   เขียวไกร
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จุลขุนทด
 
1. นางนงนุช   เขียวไกร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิตา  ระวิเวท
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 1. นายสุรพัฒน์  บุตรศิริ
 
1. นางนภา  บุตรศิริ