รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 1. นายศรราม  ภูชมชื่น
 
1. นายธงชัย  จันทรเจริญ
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภูผาดอย
2. เด็กชายทนงฤทธิ์  สนธิสุข
3. เด็กชายภาคภูมิ  ธุระงาน
 
1. นายอโศก  กิ่งพลอยเดิม
2. นายสวัสดิ์  ภูผาแนบ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงคลองศิริ   ภูแข่งหมอก
2. เด็กหญิงนพธีรา  ภูทองทา
3. เด็กหญิงบัณฑิดา   ยุดา
4. เด็กหญิงพิชญดา  ล้านพลแสน
5. เด็กหญิงศศิภา  ปัญญา
6. เด็กหญิงอารียา  ไชยะภา
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   ศรีมันตะ
3. นายพนมพร  พรพนม
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี   ไชยชาติ
2. เด็กชายพัทยา  หาวิรส
 
1. นางประภาพร  มุระดา
2. นายนิยม  ภูมิผักแว่น
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ภูนาผา
2. เด็กชายพงศกร  อารักษา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ภูงามเชิง
 
1. นางลัดดาวัลย์   พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์   ศรีมันตะ