รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1. เด็กชายกันตภัค  ปานสาลี
2. เด็กหญิงณัฐชา   แสงทอง
3. เด็กหญิงปิยะพร  วิชาหา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พันธ์คุ้มเก่า
5. เด็กชายวุฒินันท์  เจริญวงษา
 
1. จ.ส.อ.ปราโมทย์  ศิริพันธ์ุ
2. นางสาววิภารตี  แสงนาฮาย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1. เด็กหญิงชาลิสา  กิตติไชย
 
1. นายผลาชัย  ศรีหาญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกนาดี 1. นายธีรวัฒน์   อุตโม
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า   เรืองโพน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีลำไพ
 
1. นางพสิษฐ์ตา  เลิศธัญทวี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาสา
2. เด็กชายจักรรินทร์  โสภารัตน์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  การเมือง
 
1. นางจิตรา  รุ่งนามา
2. นางสาวกาญจนา  ไชยสัตย์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา   โกษา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ปรุงกระโทก
3. เด็กหญิงอัญชลี  พรมรัตน์
 
1. นางฐิตินาฏ  พรหมราช
2. นายสมบัติ  ศรีมงคล
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกชกร  มองเพชร
 
1. นางกมลชนก  โชติสวัสดิ์