รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. มหาสารคาม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวขนิษฐา  ปาสาวัน
2. นางสาวจุฑามณี  นันทะสี
3. นางสาวปาริชาติ  ศรีกุล
4. เด็กหญิงศิรินทรา  จันทรา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญครอง
 
1. นายพีระศิกดิ์  ศิริกิจ
2. นางบุรีรัตน์  มติกรกุล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสุระศักดิ์  แก้วสียา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. นางสาวกรรภิรมย์  สิงมาดา
3. นางสาวกัญญารัตน์  จำปานิล
4. เด็กหญิงกัณฐิมา  นาคสูงเนิน
5. เด็กหญิงกัลยา  วัลละภา
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
7. นายก้องเกียรติ  วัลละภา
8. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
9. เด็กชายจิรายุทธ  ดวงตา
10. เด็กหญิงชลธิชา  ใจวงษ์
11. นายชัยภัคดิ์  ไอยะ
12. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
13. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
14. นายทวี  พลวิเศษ
15. นายธนาวุฒิ  พิมภาซ้อย
16. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
17. นางสาวปณิดา  ดีนิยม
18. นางสาวปิยฉัตร  ดวงทวี
19. เด็กชายพนม  พิมภาสร้อย
20. นางสาวพรรทิพา  มาลาวรรณ
21. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
22. นายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
23. นายราชวัตร  อาปัดชิง
24. เด็กหญิงลัดดา  โฮนทุมมา
25. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัลละภา
26. เด็กชายสิทธิพัศ   คำภาไพร
27. เด็กหญิงสุภวรรณ  พันลา
28. เด็กชายอาทิตย์  ชุนรัม
29. นายเทิดศักดิ์  จันทร์วิจิตร
30. นางสาวเบญจมาศ  สุบุญมี
31. นางสาวเสาวลักษณ์  บุตรสีสวย
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายจำนงค์  คำแหงพล
3. นางประมุข  สุริยภาพ
4. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณศักดิ์
5. นางสาวปานิสรา  พร้อมสมุด
6. นางสาวสุจิตตรา  อาสาภา
7. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
8. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกฤษดา  ปะทะรัมย์
2. เด็กชายกัมปนาท  เกรียมไธสง
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ยอดผล
4. เด็กหญิงจันจิรา  บุรีมาตร
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
6. เด็กหญิงณัฐชา  โสดแก้ว
7. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ
8. เด็กชายธนา  หอมแหน่ง
9. เด็กหญิงธันชนก  เพชรก้อน
10. เด็กชายนพคุณ  แก้วขวัญข้า
11. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
12. เด็กหญิงนารีนาฐ  นาพิมพ์แสง
13. เด็กชายปรัชญา  บุตรเจริญ
14. เด็กหญิงปริชาติ  อัยยะ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  สุบุญมี
16. เด็กชายพงศกร  แก้วคงทอง
17. เด็กหญิงพนิดา  แฝงฤทธิ์หลอง
18. เด็กหญิงพิยดา  เคลือสิงห์
19. เด็กหญิงภัทรลดา  ดวงตา
20. เด็กชายมงคล  วงษาวัตร
21. เด็กชายรัชชานนท์  มะลิเลิศ
22. เด็กหญิงรุจิดา  วัลละภา
23. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
24. เด็กชายวรายุทธ  บุดดีคง
25. เด็กหญิงวริษา  ศิลาหอม
26. เด็กชายวสันค์  เบ้าหัวดง
27. เด็กหญิงวิภามาศ  พลวิเศษ
28. เด็กชายวีระกร  โสดแก้ว
29. เด็กหญิงศศิปะภา  คำจันทร์
30. เด็กหญิงศิรินธร  ปิดตังนาโพธิ์
31. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
32. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจกิจ
34. เด็กหญิงอรชุดา  พลชมแสง
35. เด็กหญิงอรพรรณ  กุสุมาร
36. เด็กชายอานนท์  รักการ
37. เด็กชายอิทธิพล  ศรีสิทธิ์
38. เด็กหญิงเกวลิน  ดวงทวี
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตรวงศ์
40. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นางสาวอรทัย  ศรีทน
2. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
3. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
4. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
5. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
6. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
7. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
8. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. นายทวี  พลวิเศษ
2. เด็กชายพนม  พิมภาสร้อย
3. เด็กชายพุทธชาติ  เชื้อนิตย์
4. นายภูชิต  เผ่าเวียงคำ
5. นายภูมินท์  นาพิมพ์แสง
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นางประมุข  สุริยภาพ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. เด็กหญิงกันตยา  ทุมลี
2. เด็กหญิงธิติยา  ผดาวัน
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นายสุเทพ  บุตรสำราญ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1. เด็กหญิงสุภัค  สำราญดี
2. เด็กหญิงอนุพร  ตีเมืองซ้าย
3. เด็กหญิงเกวลี  เลนคำมี
 
1. นางช่อรัตนา  ปัททุมมา
2. นางสาววรรณวิมล  ขูรีรัง
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงบัญฑิตา  แก้วภา
2. เด็กหญิงปัณชญา   ประทุมแสง
3. เด็กหญิงศรัญญา  เนื่องวงษา
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
2. นางมณฑา  วงษาไฮ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พันอนุ
2. เด็กชายพีระวิชญ์  เพียนู
3. เด็กหญิงวรรณภา  โทนะหงษา
4. เด็กหญิงศิรัญญา  จันนา
5. เด็กหญิงศิริอัมพร  ปัญญะพิมพ์
6. เด็กหญิงสุพัตชา  ปะวันเณย์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ปะวะเข
 
1. นางเสงี่ยม  หมื่นแก้ว
2. นางเสวียน  ประวรรณถา
3. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่