รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 1. เด็กหญิงกรกนก   ทองดอนน้อย
2. เด็กหญิงกรวินท์  ลาดโพธิ์
3. เด็กชายกล้าณรงค์  เกิดมงคล
4. นายกิตติพงษ์  เชื้อวังคำ
5. เด็กหญิงขนากานต์   จิตอามาตย์
6. เด็กหญิงคณาพร  คำมุงคุณ
7. นายจารุวิทย์  มองเคน
8. เด็กชายจีระวัฒน์  วัตตะโส
9. เด็กหญิงชนากานต์  ปาหลา
10. เด็กชายชัชชัย  คำมุงคุณ
11. เด็กชายชัยวัฒน์  โมกไธสง
12. เด็กหญิงชุติกาญจณ์  พ่อธานี
13. เด็กชายณัฐพงษ์  คำมุงคุณ
14. เด็กหญิงดวงนภา  วราภิโมกข์
15. เด็กหญิงทักษิณา  คำมุงคุณ
16. เด็กชายธนาพัฒน์   กาดำดวน
17. เด็กชายธีระวัฒน์  คำมุงคุณ
18. เด็กชายนันทพัทธ์  คำมุงคุณ
19. เด็กหญิงปนัดดา  คำมุงคุณ
20. เด็กหญิงพิญาดา  โคตรพรม
21. เด็กหญิงพิมพิมล   ทาศรีภู
22. เด็กหญิงพิยะดา  กันแก้ว
23. เด็กชายภานุุพงษ์  คนหาร
24. เด็กหญิงมธุรดา  พรมอินทร์
25. เด็กหญิงรวงข้าว  คำมุงคุณ
26. เด็กชายรัชพล  คำมุงคุณ
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำมุงคุณ
28. เด็กชายวัฒนา  คำมุงคุณ
29. เด็กหญิงวิจิตรา  ขวัญเพชร
30. เด็กหญิงศิริขวัญ  อุปฌชาย์
31. เด็กชายสมรักษ์  ทันจิตร์
32. เด็กชายสหพัฒ  เนื่องบุรีรัมย์
33. เด็กหญิงสุพรรษา  ประทุมลี
34. เด็กชายสุรศักดิ์  สาธุชาติ
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  โคตรพรม
36. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะวราณา
37. นางสาวอรญา  วงศ์กระโซ่
38. นางสาวอรพิชญ์   คำมุงคุณ
39. นางสาวอรอุษา  คำมุงคุณ
40. เด็กชายเรืองศักดิ์   คำมุงคุณ
 
1. นางยุภาภรณ์  โกษาแสง
2. นายธีระยุทธ  สุคำภา
3. นางไมตรี  ปังอุทา
4. นางกิ่งแก้ว  สุวรรณไตรย์
5. นางวิญญา  พันธ์สุวรรณ
6. นายสมนึก  เณธิชัย
7. นางสาววารุณี  วงศ์วิรุฬหรักษ์
8. นายราชกิจ  สุวรรณไตรย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรพล    เชื้อคำฮด
 
1. นายคำแถน  สุคำภา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่งโพน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาธิพา
 
1. นางดลนภา  กุลวงค์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรียนร่วมบางทรายน้อย-ขามป้อม 1. เด็กหญิงสุพรรษา   วงศ์แสง
 
1. นายสมใจ   ศรีจันทร์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กหญิงกฤษติยา   เชื้อคำจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงจตุพร   สุคำภา
4. เด็กชายต้นตการณ์  มะโนชัย
5. เด็กหญิงผกามาศ  เชื้อคำจันทร์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์   คนคล่อง
7. เด็กหญิงมณีนุช    เชื้อคำฮด
8. เด็กหญิงวรรณวิภา   เชื้อคำจันทร์
9. เด็กหญิงวรรณสา   เชียงล้ำ
10. เด็กหญิงวิชชุอร   เหง้าโอสา
11. เด็กหญิงสาริกา   เชื้อคำฮด
12. เด็กหญิงอนงค์นาฏ    เชื้อคำจันทร์
13. เด็กหญิงเกตุวดี   พ่อค้าช้าง
14. เด็กหญิงเก็จมณี  ปักฤทัย
 
1. นายประภาส  สุขขา
2. นางจิตตรา  สุขขา
3. นายกีรติ  ธุลี
4. นางวิชชุดา   ท่าประโคน
5. นางบรรทม  พันธ์ชาติ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ซาเสน
2. เด็กหญิงดวงใจ  เมืองมีศรี
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  วงค์ละคร
 
1. นางมัลจนา  สุวรรณเสมา
2. นายประภาส   ยืนยง
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบง 1. เด็กหญิงพรทิตย์ตรา  รัตนวงค์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยมาตย์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คำฟู
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงค์
2. นางอรทัย  เสียงล้ำ