รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ยโสธร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กชายกลวัชร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐมน  ขวานทอง
 
1. นางสุภาภัทร์  หงศาลา
2. นายบุญเลิศ  ศรีโชค
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านราชมุนี 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนแก้ว
 
1. นางทองจันทร์  เหลื่อมศรี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายตะวัน  ยวนยี
2. เด็กชายนครินทร์   สุดแสง
3. เด็กชายบริมาส  เทศปาน
4. เด็กชายอรรถพล   เส้นเศษ
5. เด็กชายอัฐฌราวุฒิ    ภูก๊ก
6. เด็กชายเอกพล   หมื่นไธสง
 
1. นายสุขชัย  พินิจผล
2. นางดวงสุดา  ศรีรักษ์
3. นายประยูร  ไชยนา