รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ยโสธร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. นายประภาชัย  แก้วดวงสี
2. นายวัฒนา  ศิลากุล
3. นายสิทธิพงษ์  แปลมูลตรี
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายธวัชชัย  มูลสาร
 
1. นายสมชาย  ศรีตาแสง
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยวินิทย์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สังสาย
 
1. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายชยากร  อุตมพรหม
2. เด็กชายบุลิน  พิมพ์บูรย์
3. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จันทภูมิ
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม