รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กชายธัญเทพ  ผิวแดง
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จึงธนสมบูรณ์
2. เด็กชายจิรโชติ  กันยานุช
3. เด็กชายชัยยงยุทธ  สาวงค์ตุ้ย
4. เด็กชายนฤเบศ  ปะริปุณณะ
5. เด็กชายบุรานนท์   เผ่าผลึก
6. เด็กชายวรวิทย์  เอกสุข
 
1. นายวิเชฏฐ์  อาจหาญ
2. นางสาวเจษฎาพร  พันธุ์พาณิชย์
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุลี
2. เด็กชายทศพล  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายนิติศาสตร์  ชมภูบุตร
4. เด็กชายปฏิญญา  สีทะนาดี
5. เด็กหญิงพรรณลศา  ไชยคิรินทร์
6. เด็กหญิงวิชชุดา  เวียงอินทร์
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสวาสดิ์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  มัจฉาโชติ
9. เด็กหญิงสุพิชชา  อารีเอื้อ
10. เด็กชายอาทิตย์  ชมภูวิเศษ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นางศุกภัตรา  บุศเนตร
3. นางสาวเกตุสุดา  แสนประดิษฐ์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 98.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปราณี  สหะชัย
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นางสาวพิมนภา  มากอง
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวิชา  สอนโกษา
2. เด็กชายสถาพร  อังคะคำมูล
3. เด็กหญิงอภัสรา  ใหญ่แก่นทราย
 
1. นางเรวดี  สุภาพ
2. นางรัชตา  วิเชียรศรี