รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีกู่กา
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. นายศรัญญู  หลวงสนาม
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปลอยฝ้าย  บานสี
 
1. นายวิรัตน์  วัฒนยา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกติกา   วงศ์มาศ
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   คำสวาสดิ์
3. เด็กหญิงชุติมา   นาเมือง
4. เด็กชายฐาปกรณ์   แก้วคำไสย์
5. นางสาวฐิติมา    แสนสีจันทร์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา   มาสขาว
7. เด็กหญิงทิพากร   ซ้อนเพชร
8. นายธีรพงษ์   ทองทิพย์
9. นางสาวนรากร   ละออ
10. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วคำไสย์
11. เด็กหญิงปิยมาศ   สุดชารี
12. เด็กชายพีรภัทร   คนเพียร
13. นางสาวรัชฏาภรณ์    แก้วคำใส
14. เด็กหญิงรุจิรดา   สุดชารี
15. เด็กหญิงศศิธร   น้ำคำ
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์   โมชัย
17. เด็กหญิงสุวรรณา   หนองหิน
18. เด็กหญิงอภิษฏา    คำแสน
19. เด็กหญิงอภิษฐา   คำแสน
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ธรรมวิเศษ
 
1. นายกรีฑากร    ก้อนคำ
2. นางสาวกฤษณา   ธรรมวิเศษ
3. นายต่อศักดิ์   บุญพิมล
4. นายนฤนาถ   ธรรมวิเศษ
5. นางสาวพัณนิดา   สุดชารี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มาลำโกน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิมพานิชย์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย  พิมพานิชย์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิทธิศรีจันทร์
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญเบ้า
6. เด็กหญิงโสรยา  เพียรสร้าง
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นางนวลจันทร์  สุจริต
3. นางอุรารักษ์  สุวรรณพันธ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติพร  เศษโถ
2. เด็กหญิงพักตร์ชนก  โสรถาวร
3. เด็กหญิงสิริกร  ชคัตตรัย
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายชาญวิทย์  อาจสม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง