รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  สีเสริม
2. เด็กหญิงวนิดา  ภูบญทน
 
1. นายวิเชียร  โปร่งมณี
2. นางทวีพร  โปร่งมณี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  วิไลลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
3. เด็กหญิงนิริศรา  เวชโคกรักษ์
4. เด็กชายพิชิตชัย  ทวยหาร
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จารุชัย
6. เด็กชายสิทธิภูมิ  วรภูมิ
7. เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
8. เด็กหญิงอรดา  พันธศรี
9. เด็กหญิงอักษราภัค  ป้องสีดา
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นางปรนัท  สาวิสิทธิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีดาเลิศ
2. เด็กหญิงพนิดา  แสงปาก
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นายประพจน์  พลเยี่ยม
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางลุนนี  ทิพโชติ