รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เลย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวกุลณัฐ  จันทะภา
2. เด็กหญิงสุวรรณี  สมหนองหว้า
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทีปภูเขียว
 
1. นางพิสดา  อินทจันทร์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 1. เด็กชายปภังกร  สุริยะ
2. เด็กชายรัตนพล  คำแก้ว
 
1. นางสาวดวงดาว  ส้านสิงห์
2. นางสุกัญญา  มีด้วง