รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เลย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภูวงษ์ไกร
2. นางสาวกรรณิการ์  หนูจันทร์
3. นายกฤตนัย  ต่างใจ
4. นายกฤษรุต  คูณแสง
5. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิตประเสริฐ
6. นายจักริน  สว่างชาติ
7. เด็กหญิงจิรัชญา  กินรี
8. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
9. นายชินกฤต  ขุนขัน
10. นางสาวชุติมา  แสงขาน
11. เด็กหญิงณัฐรุจา  ชัยศรี
12. เด็กชายต้นตระการ  บุญมี
13. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  โพติยะ
14. นายธนวัฒน์  คงศิลา
15. นายธนันชัย  ถาบุรี
16. เด็กหญิงนพรรษา  โคตุเคน
17. เด็กหญิงปนัดดา  คามะดา
18. เด็กหญิงประภาพร  พิมพา
19. เด็กหญิงปรารถนา  พิมมะทอง
20. นายปัญญา  ศักดาพิทักษ์
21. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เมฆินไกรลาศ
22. เด็กหญิงพนิดา  สร้อยตา
23. นายวชิรพล  ต่อศรี
24. นางสาววชิรา  บุญมี
25. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
26. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวระภา
27. นายวีรยุทธ  เลพล
28. นายวีรวัฒน์   เกิดกันชีพ
29. เด็กหญิงสลิลทิพย์  โพธินันท์
30. เด็กหญิงสุดใจ  ขวัญงาม
31. นางสาวสุพรรณษา  สุริยงค์
32. นางสาวสโรชา  ภูท้าว
33. เด็กหญิงอาทิติยา  สมบูรณ์
34. นางสาวอาริษา  สุขสมบูรณ์
35. เด็กหญิงอุทุมพร  ม่วงคุ
36. นางสาวอุไรรักษ์  สุขสมบูรณ์
37. นางสาวเพ็ญมณี  บงแก้ว
 
1. นายพนม  นานวน
2. นางรัศมี  จันทเมือง
3. นายณฐมน  ภูมินทร์
4. นางสาวลำยอง  แช่มช้อย
5. นางกันต์กนิษฐ์  ดาวงษา
6. นางสุวินี  บัวระภา
7. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
8. นายสมชาย  รัดมาน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นางอมรรัตน์  โสมนัส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์เพ็ชร
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
3. เด็กชายคมสันต์  ภักมี
4. เด็กชายจักรี  เทพดุลยพัฒน์
5. เด็กหญิงจามจุรี  บุญสรรค์
6. เด็กหญิงจิรประภา  กันแสน
7. เด็กหญิงชญาณี  ปัตตาเน
8. เด็กชายชิษณุพงศ์  แดงมะแจ้ง
9. เด็กหญิงฐิติยา  พิมสุข
10. เด็กชายณภทีป  เจริญหมื่น
11. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อุทธบูรณ์
12. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สิงห์เพชร
13. เด็กหญิงณิชาภัทร  วรรณไชย
14. เด็กชายทัชชัย  โนนทิง
15. เด็กชายธราเทพ  คมคาย
16. เด็กหญิงธิดาพร  หาฉวี
17. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงดี
18. เด็กหญิงปาณิสา  สุริยะมณี
19. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินธิโคตร
20. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ชารัญจ่า
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันชุมพล
22. เด็กชายยศรชต  นวนกระโทก
23. เด็กหญิงรวินท์นิภา  วิเศษยา
24. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมโคตรค้า
25. เด็กชายวังไพร  จุลเพชร
26. เด็กหญิงวิณิสาข์  ผาลุธรรม
27. เด็กหญิงวิภาพร  ชินวงค์
28. เด็กหญิงวิศรุตา  สิริวิศิฏฐกุล
29. เด็กหญิงศลิษา  แซ่ย่าง
30. เด็กหญิงศศิวิมล  ม้าเจริญตระกูล
31. เด็กชายศุภเชษฐ์  นครโสภา
32. เด็กชายสหรัฐ  วงศ์โสภา
33. เด็กหญิงสุชานันทร์  ศรีจันทร์
34. เด็กหญิงสุนิสา  เมืองใหม่
35. เด็กหญิงอรญา  นามุ่น
36. เด็กหญิงอรปรียา  ผิวพรรณ
37. เด็กหญิงอริศรา  สนสุรัตน์
38. เด็กหญิงเขมจิรา  ลิภา
39. เด็กหญิงเจนจิรา  พลนิกร
40. เด็กหญิงแคนดี้  ไบรท์คอฟ
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
3. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
4. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
5. นางสาวศรีสุดา  บุญมาศ
6. นางสาวทิพย์สุดา  สารดี
7. นายยุทธนา  ภูยาแพทย์
8. นายอนุสิทธิ์  มูลจันทร์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
4. เด็กหญิงพรวลัย  คำลือ
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
6. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำทา
7. เด็กหญิงอธิชา  วารีศรี
8. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสาวสุรางค์   ลำดวน
3. นางสุพิชชา  พุฒตาล
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลมงคล
2. เด็กหญิงธิติมา  โคตรธารินทร์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  นานอก
4. เด็กหญิงพรวลัย  คำลือ
5. เด็กหญิงวรรณวิภา  ถาโคตร
6. เด็กหญิงสุมนทา  จันทร์คำทา
7. เด็กหญิงอธิชา  วารีศรี
8. เด็กหญิงอารียา  ฉุนกระโทก
 
1. นางสาวนิตยา  รักษาพล
2. นางสุพิชชา  พุฒตาล
3. นางสาวสุรางค์  ลำดวน
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปวนพุ 1. เด็กชายนรากร  หอมสนิท
2. เด็กชายวัธพงษ์  ผงสุข
 
1. นายพวง  หมั่นหินลาด
2. นายมนูญ  แก้วโวหาร
 
7 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองตานา 1. เด็กหญิงดวงมณี  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  ช่างปรุง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาศกระโทก
 
1. นายเกียรติชัย  ทองสุข
2. นางเสาวนีย์  ดานะ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 1. เด็กหญิงวิราวัลย์  จันแสงศรี
2. เด็กชายสมคิด  ขวัญชม
3. เด็กหญิงสิริญยา  ภิญโญฤทธิ์
 
1. นางพรเพ็ญ  ปลีกล่ำ
2. นายวุฒิพงศ์  รัตนมงคล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 1. นางสาวทรัพย์ไพวัลย์  การภูธร
2. นางสาวสุชานันท์  ทองแสง
3. นางสาวเมธิณี  นันตะวัน
 
1. นางอัจฉรียา  ประทุมเม
2. นางโสภาพร  บำรุงสำราญ
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปาคา
2. เด็กหญิงไอญฎา  บุญนาค
 
1. นางสาวธัญสิริ  สุขสมบัติ
2. นางบุญชม  ศิลาอุดมกิจ
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายโชคชัย  มโหรี
 
1. นางสาวบุญหลาย  วันทอง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียรโคตร
 
1. นางปิยมาภรณ์  ทองเพชร
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1. เด็กหญิงนุชรี  พุฒละ
2. เด็กชายศุภรักษ์  สิงห์ตุ้ย
3. เด็กหญิงสุนิตา  วงศา
 
1. นางอรุณี  วิสาพันธุ์
2. นายสุรพล  วิสาพันธุ์