รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เลย เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกัณธิกา  กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  ชาญชำนิ
3. เด็กหญิงสุรัตน์ศา  ทองเมือง
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นางสาวจันทร์แรม  พรมทา
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงพัชริดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุรภา  ยศปัญญา
2. นายยุทธพงษ์  ทองหล้า
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงทิพยเนตร  อินปลัด
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พุทธระสุ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชมษร
5. เด็กหญิงอารีญา  สารมะโน
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  วันทองสังข์
 
1. นางเรณู  ราชพรหมมา
2. นางเพ็ญนภา  นครศรี
3. นางยินดี  มณีรัตน์
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  นนทะโคตร
2. เด็กชายเจนวิทย์  วันทองสังข์
 
1. นางสุวรรณา  กาญจนสิน
2. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตรตา