รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเอาะ 1. เด็กหญิงศิริพร   สุุภเกษ
 
1. นางอุทัย   จันทะรัตน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงคริมา   ศรีหา
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1. เด็กหญิงสุกัญยา   ยศศิริ
2. เด็กหญิงสุพัตรา   วงค์ทอง
 
1. นางพิกุล   ไหมทอง
2. นายพงษ์เทพ   ไหมทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1. เด็กชายชุติเทพ   วงค์แสง
2. เด็กชายธนวัฒน์   วงศ์แสง
3. เด็กชายปิยนนท์   แพงเพชร
 
1. นายอุทิศ   จันทะรัตน์
2. นางณัฐธยาน์   จันทะรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   วิเศษ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   เชิดโฉม
3. เด็กชายขวัญฤทัย   พันธ์ศรีเมือง
4. เด็กหญิงจิรกานต์   ทัดเทียม
5. เด็กชายชิติพัทธ์   เสียงหวาน
6. เด็กชายณภัทร   คำชมพู
7. เด็กชายธนาดุล   ขันทวีชัย
8. เด็กหญิงธนาภรณ์   ทองน้อย
9. เด็กหญิงปรียา   ทองคำ
10. เด็กหญิงปิยธิดา   แสนทวีสุข
11. เด็กหญิงปิยธิดา   เพ็ชรรินทร์
12. เด็กชายพรทวี   กันนิดา
13. เด็กชายภาณุวงศ์   บุตทองทิม
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ทองขาว
15. เด็กหญิงวรัญญา   จันทา
16. เด็กหญิงวัลลภากร   บุญเฟรือง
17. เด็กชายสาคร   เครือไชย
18. เด็กชายอรรถพล   สังเสวี
19. เด็กหญิงอิสราภรณ์   วิบูลย์
20. เด็กหญิงเกศินี   นามบุตดี
 
1. นางหนึ่งฤทัย   บัวงาม
2. นางประมูล   เครือไชย
3. นายอัสวรักษ์   สารพัฒน์
4. นางแสงเดือน   เฉื่อยฉ่ำ
5. นางสมหวัง  สารพัฒน์
6. นายจรูญ  เครือไชย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. นางสาวธนาภรณ์   แก้วหยาด
 
1. นายวัฒนานคร   ผิวดี
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   เงาศรี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   ทวีสินธ์
3. เด็กชายวิษณุ   เงาศรี
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์   เงาศรี
5. เด็กชายอดิศร   อารีย์
 
1. นายธีระวัฒน์   ทองใส
2. นางรำไพ   ถนัดทาง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กชายชนะโชค   สีเหลือง
2. เด็กชายวุฒิชัย   สมหวัง
 
1. นางชัญญานุช   พลชัย
2. นางสาวลำไพ   แถวปัตถา
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายนนทกร   งิ้วไชยราช
2. เด็กชายเก้าสมุทร   ชุ่มจิตร
 
1. นางสาวจุฬลัมภา   พลูไธสง
2. นายจิรวัฒน์   แก่นพิทักษ์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   สมบัติ
2. เด็กหญิงนภัส   ปานช่วย
3. เด็กหญิงรัชนี   งามขำ
 
1. นางธัญญากรณ๋   โนนกอง
2. นางบัณฑิตา   นาราษฎร์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   เรืองศรี
 
1. นางกัญนิกา   วรรณทวี
2. นายสายทอง   วรรณทวี