รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพุง 1. เด็กชายสันติสุข   ส่องสีโรจน์
2. เด็กชายเกียรติดำรง   หอมจันทร์
 
1. นายสุเทพ   จันทเขต
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงพัชรา  กิ่งก้าน
 
1. นายนันทวุฒิ  รักไทย
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 1. เด็กชาย วุฒิชัย   รชตภคนันท์
2. เด็กชายดิศรณ์  วรรณจู
 
1. นายกิตติพงษ์   ระวิวรรณ์
2. นางสุพีชา  เสมียนรัมย์
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา   บุญพอ
2. เด็กชายอมรเทพ   หาญกลาง
3. เด็กชายอาทิตย์   ช่วยมิตร
 
1. นางสุจิตร   นามบุตร
2. นายสมจิต   ชาภักดี
 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงปาจรีย์  ทุมทอง
2. เด็กชายพรสวรรค์   พรอินทร์
3. เด็กหญิงศศิธร   วงษ์อนันต์
 
1. นายป้อง   นามบุตร
2. นางสุจิตร   นามบุตร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โพธิ์ปัตนา
2. เด็กชายสุทธิรักษ์   โสภี
3. เด็กหญิงสุนิตา   บุตรสมาน
 
1. นายสุรวิทย์   ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงชลธิษา   ชูเชื้อ
2. เด็กชายรติกร   ดวงพล
 
1. นางสาวปวินันท์   ปานทอง
2. นายธนาสันต์  จำนงค์
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนนทิยา   เจ๊ะสมัน
 
1. นางกมล   ชูกลิ่น
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายภูรินทร์   มนตรี
 
1. นายสิทธิพงษ์   วอทอง
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงชมพู่   ทองลอย
2. เด็กหญิงพนิดา   ศรีภักดิ์
3. เด็กหญิงรัตนา   สายอุทา
 
1. นายสัมฤทธิ์   พวงมะลิ
2. นางกุหลาบ   พวงมะลิ
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโดนอาว 1. เด็กหญิงกรรณิกา   วิลา
2. เด็กหญิงดารุณี   พรมด้วง
3. เด็กหญิงนันฐณาวดี   ขมหวาน
 
1. นางสุกานดา   ใจแข็ง
2. นางสาวดารุณี   ดวงดี
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กชายทัตพงษ์  จันดี
2. เด็กชายพรรณทวี  วงษ์หนองแวง
3. เด็กชายมงคล  คานงอน
 
1. นางสาววิริยา  โยธา
2. นางจิราพร  สีดา