รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สกลนคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายอวัฒนา 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  แดนรักษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนปัญญา
 
1. นายนิยม  บุญกอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายชูเกียรติ  เสนาชัย
2. เด็กหญิงสุทัศนีย์  วิริยะกิจ
 
1. นางจินตนา  สาระนันท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายพีรพล  โพธิ์ม่วง
 
1. นายชานนทร์  สุภายอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหง้าน้อย
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กชายนิติธรรม  ระรวยทรง
 
1. นางสาวสุมิตรา  จำวงศ์ลา
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงชารินา  พาลเหนือ
2. เด็กหญิงบรรจงพร  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงปณิตา  โคตรธรรม
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ปิยะนันท์
5. เด็กหญิงพรทิพย์  หาญมนตรี
6. เด็กหญิงสุธิตา  แสนสุริวงศ์
7. เด็กหญิงอัณศยา  สุวรรณแสง
 
1. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
2. นายณรงค์ชัย  อุดด้วง
3. นางสาวขนิษฐา  หาญมนตรี
4. นางสาวลับแลวัน  จิอุ่นงอย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กชายจารุพงษ์  ด้วงขาว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  งอยภูธร
3. เด็กชายฏิมากานต์  แก้วมะ
4. เด็กชายธีรภัทร  งอยจันทร์ศรี
5. เด็กชายพิทักษ์  งอยผาลา
6. เด็กชายอลงกรต  งอยแพง
 
1. นางรัชฎาพร  งอยภูธร
2. นายชัยพร  ญาติธรรม
3. นายเชวงศักดิ์  งันลาโสม
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายภูมราช  แสนพระพล
2. เด็กชายภูมินทร์  จันทะรังศรี
3. เด็กชายมุณีพงษ์  กุลมินทร์
4. นายวุฒิพงษ์  พรมเมือง
5. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ล่ามคำ
6. เด็กชายศุภากร  บุตรโคษา
7. เด็กชายอนิวัตติ์  วงค์เครือสอน
8. นายอัฐศราวุธ  พลวงศ์ษา
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นายสาคร  ผายป้องนา
3. นางพัชรินทร์  วิญญาสุข
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงวนัญญา  บุบผาวรรณ์
2. เด็กหญิงอลิชา  พรมเมือง
3. เด็กหญิงโนราห์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจกมล  แก่นดี
2. เด็กหญิงชุติภา  เกตุศรีพรม
 
1. ส.ต.ต.นิกรณ์  ศรีทะชิต
2. นางสาววนิดา  บุญอุ้ม
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงนฤมล  ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงศรัญญา  ไพเรืองโสม
 
1. นายเสกสันติ์  เจริญพร
2. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงชุติมา  กาบบัวคำ
2. เด็กชายธนากร  ฐานพรม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีใจ
 
1. นางอมรรัตน์  ยาทองไชย
2. นางโสภา  ฮ่มป่า
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กหญิงกนกพร  บีลี
2. เด็กชายจีรวัฒน์  พิษสุวรรณ
3. นายอนุสิทธิ์  พรมเมือง
 
1. นายไตรรงค์  หนองห้าง
2. นายวรางกูร  ซีด้วง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา  แก้วบัณฑิต
 
1. นางสาววรารัตน์  ไพยเสน
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรยุทธ  แก้วมะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ถาปันแก้ว
3. เด็กหญิงเพียงนภา  จันทรังษี
 
1. นางจิตรประสงค์  รัตนหน
2. นางอุทัยวรรณ  วงศ์กาฬสินธ์ุ
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โจทย์จันทร์
2. นายทวีศักดิ์  กิ่งพรมภู
 
1. นางสาวสิริภัทร  จิตรเอื้อ
2. นางสาวสิรภัทร  อ้อยรักษา