รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สกลนคร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ดาบพลอ่อน
2. นางสาวนันทนัช   นรบุตร
3. เด็กหญิงพรชิตา   วงศรีลา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศรีลา
5. นางสาวอริยา   การุญ
 
1. นายสีลา  กาแก้ว
2. นางสาวยุพิน  โถคำนาม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวมาริสา  เสนสุวรรณ
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายภัทรพงษ์  คำทอง
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกิตติภัทร์  สายตะขบ
2. เด็กชายธนพล  นาคพรหมมินทร์
3. เด็กชายธนะชล  วงศ์แก้ว
4. นายพงศกร  มธุวร
5. เด็กชายพงศกร  สมบัติกำไร
6. นายยศพล  จันทะโสม
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
3. นางโชติกา  คำน้อย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. นายธนวัฒน์  โคระดา
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นางสุพัตรา  มูลธิสาร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 1. เด็กชายธีรนันท์  เพิ่มอาราม
2. เด็กชายธีรภัทร  รังสี
3. เด็กชายนันทชัย  ทองขาว
4. เด็กหญิงปนัดดา  พรมโสภา
5. เด็กชายพีระพัฒน์  จิตต์พัฒน์
6. เด็กชายไชยราช  ป้องคำสิงห์
 
1. นางทิพสุคนธ์  นามมะณี
2. นายบุญไทย  ก้อนตาล
3. นางรุ่งนภา  มุลฑา
 
10 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกนกพร  โสภารัตน์
2. เด็กหญิงจันทกานต์  มิกราช
3. เด็กหญิงปีรญาดา  สมฤทธิ์
 
1. นางจันทิพา  นรสาร
2. นางปรารถนา  บุตรอุดม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวณัฐริกา  บัวเกษ
2. นางสาวยุวธิดา  สานคล่อง
3. นางสาวสุดาพร  ทองเมือง
 
1. นายบัณฑิต  ชิณเทศ
2. นายฐาปกรณ์  สมัครการ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สิมวงค์
2. เด็กหญิงธีรพร  อุดมลาภ
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ชีวสุทธิ์
 
1. นางสาวศรีมุกดา  พรมน้อย
2. นางไขนภา  เพริศแก้ว
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล   อรบุตร
 
1. นายพรชัย   ปาระพิมพ์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ลำดวนดง
2. เด็กชายศุภนิมิต  สุภีร์คำ
3. เด็กหญิงสุภิตา  วัณโน
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นายถาวร  คำเพชรดี
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรวิทย์   พิทักษ์โยธี
2. เด็กชายวรวุฒิ   เหาะเหิน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   ภูมิลา
 
1. นางอ่อนศรี    คนขยัน
2. นางเกษแก้ว   พันธ์วงศา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นายถิรนัย   ลามคำ
2. นายพัฒนพงค์   ถึงภูวง
 
1. นายฉัตรชัย   ถานะลุน
2. นายนำพล   ถาปันแก้ว