รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อัตรสาร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัตภี
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ไชยมณี
2. เด็กชายภูมิมรินทร์  กาสัง
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายศิริโกมุท  ศรีสุราช
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูผา  นามจันโท
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายพุทธพร  บุญเฮ้า
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
4. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
5. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
6. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
7. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
8. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
9. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
2. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โนนเมืองแด
3. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
4. เด็กหญิงชนันภรณ์  กิตติธรรม
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
6. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. เด็กหญิงมนฤดี  สุวรรณหงษ์
10. เด็กหญิงวรรณวิษา  พิมงคล
11. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
12. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
13. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
14. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
15. เด็กหญิงโชษิตา  ชวนคิด
 
1. นายบรรพต  ณ นครพนม
2. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
3. นางสาวไอยลดา  แสนนา
4. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  กิตติธรรม
4. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
5. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
6. เด็กชายพุทธพร  บุญเฮ้า
7. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
8. เด็กชายภูผา  นามจันโท
9. เด็กหญิงมนฤดี  สุวรรณหงส์
10. เด็กหญิงอ่รยา  แสวงศิลป์
11. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
12. เด็กหญิงโชษิตา  ชวนคิด
 
1. นายพล  ทองประทุม
2. นางสาวไอยลดา  แสนนา
3. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
4. นางกรวรรณ  อุปชิต
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พูลภาพ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุรินทะ
3. เด็กชายประวิตร   ประทิบเลิศ
4. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
6. เด็กหญิงรัชนิดา  เพื่อนใบลี
7. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
8. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
9. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
10. เด็กชายอรรถพล  อนุศาสน์
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นายฉลาด  พลบุตร
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงปรีชญา  เหลาแตว
2. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
3. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
4. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
5. เด็กหญิงสุรารักษ์  เหลาแตว
6. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นายสุระชัย  ไพยเสน
3. นายภูมิพัฒน์  ไชยรา
4. นางสุรีรัตน์  สัพโส
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมน้อย
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงศ์แดง
3. เด็กหญิงณีรนุช  ทิพย์มณี
4. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  สิทธิโชติ
5. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนะ
6. เด็กชายวิชวัฒน์  เทียมชิน
 
1. นางสาววราศรี  จันใต้
2. นางกชกร  ป้านภูมิ
3. นางละเมียด  อินทะเสย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพีย 1. เด็กชายดนุพล   โวลา
2. เด็กชายไชยรัฐ  กำทองดี
 
1. นายวีระยุทธ    เพริศแก้ว
2. นางสุรีพร   เอ้มะราช
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณิชา  คำลือ
2. เด็กชายพิชชากร  จำเริญ
3. เด็กหญิงสุนันท์ษา  แสนสุริวงศ์
 
1. นางประมวล  ดกเอีย
2. นางยอดขวัญ  แสนอุบล
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงค์  อรัมย่อง
2. เด็กชายอนัตชัย  ขิงโพธิ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อรัมย่อง
 
1. นายวรสิทธิ์  ฮวดคันทะ
2. นางสาวภัคณภัทร  นามมนตรี