รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ขอนแก่น เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทรรัตน์
2. เด็กชายคณิต  ยลยุบล
3. เด็กชายคมชาญ  สร้อยโพธิ์
4. เด็กชายจตุรพักตร์  คงโนนอินทร์
5. เด็กชายจารุวัตร  ไชยพิเดช
6. เด็กหญิงจุฬามณี  โสฬสพรหม
7. เด็กชายชนาธิป  ไชยสีดา
8. เด็กชายชิงชัย  นามตะ
9. เด็กหญิงชิดชนก  สีช้าง
10. เด็กหญิงชุลีพร  ชำนาญ
11. เด็กชายณัฐชนน  ณัฐเบรน
12. เด็กชายณัฐพล  ชัยภูมิ
13. เด็กชายธนกฤต  บุริจันทร์
14. เด็กชายธนกฤต  ซึ้งสุขเกษม
15. เด็กหญิงธัญญา  บุญกุล
16. เด็กหญิงธิดาพร  ขวาระจันทร์
17. เด็กหญิงธิดาเดียว  ซึ้งสุขเกษม
18. เด็กชายธิบดี  ทองภู
19. เด็กชายนนทนันท์  จันทริมา
20. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
21. เด็กหญิงพัชรดา  ศรีวิชา
22. เด็กหญิงพินา  ลี้ทวีสุข
23. เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อมถวาย
24. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตั้งทวี
25. เด็กชายภูเบศวร์  สุพรมอินทร์
26. เด็กหญิงมันฑณา  ทาขุลี
27. เด็กหญิงวราภรณ์  เพียอ้ม
28. เด็กหญิงศศิตรา  ชาลำใต้
29. เด็กชายสหรัฐ  หงษ์ขาว
30. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
31. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
32. เด็กชายอนันต์  จุลเสน
33. เด็กหญิงอรอนงค์  ต้นสวรรค์
34. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
35. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพง
36. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
37. เด็กหญิงเกวลิน  สวัสดี
38. เด็กชายเจษฎา  จันทาทุม
39. เด็กหญิงโสภา  ครูแก้ว
40. เด็กหญิงไอรดา  ชนะกาศรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
3. นางอรอินทร์  มูลศรี
4. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
5. นายสุนันท์  รอดประทับ
6. นายโกมินทร์  คนกลาง
7. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี
8. นายสุทธิ์ใจ  กมลตรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกิตติชัย  โสมัตนัย
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ชุมปัญญา
3. เด็กชายชิงชัย  นามตะ
4. เด็กชายธนกฤต  บุริจันทร์
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บึงไสย์
6. เด็กชายเจษฎา  จันทาทุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายสุนันท์  รอดประทับ
3. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นายเรืองยุทธ  จิตติวาทิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีบูโฮม
 
1. นางโคราซอน  ลาปาเกาปิโตออน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 1. เด็กชายภาสกร  เจริญสุข
 
1. นางสาวฐนิดา  รักษ์ขันธ์แสง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายคณิต  ยลยุบล
2. เด็กหญิงบุษกร  จันทร์หล่ม
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ทาขุลี
4. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอรอุมา  พลสุวรรณ์
6. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  รบศึก
7. เด็กชายอากร  ทองภาพ
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แซ่จิว
9. เด็กชายเตชทัต  สุทธิวิเศษ
10. เด็กชายแดนสยาม  ชานนตรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอรกัญญา  แซ่โคว้
3. นางสาวปรีดาวรรณ  ไมลาศรี