รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ขอนแก่น เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองจีน
 
1. นายสมพร  วงษ์อามาตย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  สิงห์หาญ
2. เด็กหญิงอริสา  แทนหลาบ
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม   ขุ่มด้วง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  สริมา
2. เด็กหญิงชลรัตน์ดา  อินถา
3. เด็กชายธีรชาติ  จันทบุรี
 
1. นางสาวขนิษฐา  พันทา
2. นางสุภาพร  สีละพัฒน์