รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ขอนแก่น เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กชายฉัตรดนัย  แสงโทโพ
2. เด็กหญิงธัญพร  สง่างาม
 
1. นางสาวพัชณีย์  วงษ์เสียงดัง
2. นางพิสมัย  คูณล้าน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 1. นายประวิทย์  สืบทิพย์
2. เด็กหญิงพรรภัสษา  นาสังข์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญจวง
2. นางพูลจิต  หลี่อินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 1. เด็กชายเอกชัย  นครราช
 
1. นางรัชนีวรรณ  ตะวงษ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนมัสนันท์  บุญค่ำ
2. เด็กหญิงศศิธร  กระฉอดนอก
3. เด็กหญิงไอลดา  สุขรักษา
 
1. นางสมดี  กงเพชร
2. นางประกาศ  พิมพิสาร