รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ขอนแก่น เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. เด็กชายวัฒนา  แสนสีมนต์
2. เด็กชายอินทรักษ์  ศรีคุ้ม
 
1. นางอมรรัตน์  ดาคม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำบง 1. เด็กหญิงพนิดา  พิพักพึด
2. เด็กหญิงศิริกานดา  เรียนพิศ
 
1. นายโชติพงษ์  ด่านเก่า
2. นางสาวนิภาวัลย์  หิรัตพรม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำบง 1. นางสาวกรรณิกา  ละหม่อม
2. นางสาวนัฐริกา  แวววับศรี
3. นางสาวพิชชาภรณ์  กระจาย
 
1. นางภาวิตา  บุญรักษ์
2. นางรัดดาพร  ชุมอภัย
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนพล  แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงปิยะพร  จันทะหา
 
1. นายปรัชญา  หงษ์แก้ว
2. นายเจษฎา  จำเปีย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  มีนาคำ
2. เด็กหญิงสุธิดา  กัณหา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  คำภาเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ชาวแสน
2. นางสาวสาวิตรี  ประไพเมือง
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงปรารถนา  โยเหลา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  กันสารี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงมาศ
 
1. นายสมแก้ว  จอมทอง
2. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา 1. เด็กชายศรัณยู  วงษ์ดอนมา
 
1. นางสุรีย์พร  พินิจเชื้อ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชินกฤต  ปลัดขวา
2. เด็กชายศุภกร  มหาหิงส์
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาหัวนิล
 
1. นางเมษยา  วิเศษสม
2. นายวัชรพงษ์  แก้วอาจ
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ปัจมนต์
2. เด็กหญิงอารยา  ปัจจัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  สีราช
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายรพินทร์  พลโยธา
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มะรุม
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สุขเกษม
 
1. นางสาวบงกช  โพธิชัยทร
2. นางพูนทรัพย์  สิงห์น้อย