รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ขอนแก่น เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุดเหลี่ยง
2. เด็กชายจตุพงศ์  ขุนวิเศษ
3. เด็กชายจิรโชติ  จำปาสิม
4. เด็กหญิงชนิดา  แก้วกุดฉิม
5. เด็กชายชวณัฐ  มั่งคั่ง
6. เด็กหญิงณริญญา   พรมนนท์
7. เด็กหญิงธิดาอินทร์   มานูญวงศ์
8. เด็กหญิงนันทิกา  โพธิ์จักร์
9. เด็กชายปริญญา   หน้าบัณฑิต
10. เด็กหญิงปิยวรรณ   ศรีคุณ
11. เด็กหญิงพรนุภา   ขาวหยวก
12. เด็กหญิงพรรณิดา   โสดาอิ้ง
13. เด็กชายพีรพงษ์   นุสีออง
14. นายภัทรพล   ทศชา
15. เด็กชายมนตรี   ไชยชารี
16. เด็กชายสิทธิพร   แสนแท่น
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  แย้มร่วมญาติ
18. เด็กชายสุเทพ   บ้งจ่า
19. เด็กชายอดิศักดิ์  ก้อมอ่อน
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา   นามตาแสง
 
1. นายโกมล  สำแดง
2. นายกิตติพงษ์   ไทยอ่อน
3. นางบัวคำ  บุญมี
4. นางสาวประไพพร  ทศชา
5. นายวิชิตร   จุลวงษ์
6. นางสาวศุภนุช  เงาะปก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กชายจรัสพล  ผ่องแผ่ว
 
1. นายประเวช  สุวรรณา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขนวน 1. นางสาวประภาพร  วังทองดี
2. เด็กหญิงอรปวีณา  หรพูน
 
1. นางสาวสุวรรณี  สมมาสี
2. นางสาวรัชดาภรณ์  โสภา
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายปรเมษฐ  ดวงชัย
2. เด็กชายภาคภูมิ  สาหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูผาภูมิ  โมรีย์
2. นางนุชจนาถ  สมร
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอำเภอ  คมเฉลียว
 
1. นางปราณี  สามารถ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  เพ็ญภูมิ
 
1. นางปิยะธิดา  แก้วคำแสน
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวัชรพล   แสนแก้ว
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ  มาขุมเหล็ก
 
1. นางนิตยา  แพ่งสัมฤทธิ์
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ   สีนาค
2. เด็กชายสังสรรค์   แงวภูเวียง
3. เด็กชายอครชัย   จุลท่าหว้า
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายจักกฤษณ์   เขียวหัน
2. เด็กชายพิชิตชัย   เขียวหัน
3. เด็กชายอัษฎางค์    เขียวหัน
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นางสาวสุดธิดา  พรมแพง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  กันยาเหมา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ขาวแดง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปากศรี
 
1. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
2. นางสาวนิโลบล  วรรณพงษ์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มีโคดง
2. เด็กหญิงปวีณา  ถาวงษ์กลาง
3. เด็กหญิงลินวันนา   ประภูชะกา
 
1. นายสมเด็จ  ปาเขียว
2. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน