รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุรินทร์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  ร่าเริงยิ่ง
2. เด็กหญิงนภัสกร  เรืองศรี
 
1. นางเพียงใจ  พรหมศร
2. นายเศกสรรค์  หยาดสายธาร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสมหมาย  จันทเขต
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. นายกฤษดา  ภาสดา
2. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทรงชาติ
4. เด็กหญิงณัฐฐนันท์  สมานมิตร
5. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทองสุข
6. เด็กหญิงธนพร  จันทน์เทศ
7. เด็กหญิงธัญวรรณ  เนื้อแก้ว
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
9. เด็กชายธีรภัทร  วงนคร
10. เด็กชายธีระวัฒน์  หาญเหี้ยม
11. เด็กหญิงนลิตา  ลือโสภา
12. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
13. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
15. เด็กหญิงปุญยวีร์  รอดปาน
16. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
17. เด็กหญิงพรฤดี  สุขดี
18. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
19. เด็กหญิงมัสยา  สีดามาตย์
20. เด็กหญิงมินตรา  ไม่ลืม
21. เด็กชายรพีภัทร  อินทรัมย์
22. เด็กหญิงวัชรินทร์  วามะกัน
23. เด็กหญิงวัชรี  วามะกัน
24. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดวงขันธ์
25. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
26. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
27. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
28. เด็กชายสมพร  เปรียบสม
29. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ศัตรูพินาศ
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะระแสน
31. เด็กหญิงสุทัตตา  เหมาะดี
32. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
33. เด็กชายสุเมธ  ทรงศรี
34. เด็กหญิงอทิตยา  ทองแบน
35. เด็กชายอนิรุจน์  ศรีสถิต
36. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
37. เด็กหญิงอรวรรณ  ยิงรัมย์
38. เด็กหญิงอริสา  พูนสกุล
39. เด็กหญิงอารียา  ทาหนองบัว
40. เด็กชายเมธา  ชัยนาม
 
1. นายสมใจ  ยุพการณ์
2. นายอนุสร  รัศมิงแก้ว
3. นางน้ำฝน  นามปัญญา
4. นางกัญญา  สอนกล้า
5. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
6. นางภัสนันท์  สุภาสัย
7. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
8. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงวทัญญา  ดีมั่น
 
1. นางธนวัน  การณรงค์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายจักริน  อโนรัตน์
2. เด็กหญิงจินตนา  อัดใจ
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดีเสมอ
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุปมัย
5. เด็กหญิงนุชจรี  มาลาทอง
6. เด็กหญิงพรสรวง  เพชรสุก
7. เด็กชายพันธมิตร  มั่นยืน
8. เด็กหญิงพีรยา  อินตา
9. เด็กชายมงคลชัย  บูรณ์เจริญ
10. เด็กชายวรฤทธิ์  ไตรรัตน์
11. เด็กหญิงวรวรรณ  สายสุด
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภัคคะธารา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  เผ่าพันธ์
14. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงงาม
15. เด็กหญิงเกียรติสุดา  แสงงาม
16. เด็กหญิงเจนจิรา  แพงน้อย
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริเวช
2. นางขวัญใจ  นวลฝั้น
3. นางเชียงใหม่  ดวงแก้ว
4. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
5. นางสาวอมรวรรณ  สุวินัย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1. เด็กชายกรกช  ทองโต
2. เด็กชายกุมภา  ธาตุนะ
3. เด็กชายนัทวุฒิ  เจิมทอง
4. เด็กชายภาม  สร้างดี
5. เด็กชายฤทธิชัย  หินซุย
6. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปัญญายงค์
 
1. นายรัตนศิลป์  ไชยพลงาม
2. นางเสาวคนธ์  สายแสงจันทร์
3. นางสาวพุทธชาติ  ภูเงิน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 1. นายกิตติภัทร  บรรลือทรัพย์
2. นางสาวณัฐธิดา  อุดมครบ
3. เด็กชายธนเทพ  ไกรสุข
4. นางสาวบรรณธรณ์  บรรลือทรัพย์
5. นายพรเทพ  บรรลือทรัพย์
6. นางสาวพอฤทัย  ขาวงาม
7. นางสาววารี  สุวรรณรัมย์
8. นายสันทัด  บรรลือทรัพย์
 
1. นายบุุญคุ้ม  ขาวงาม
2. นางสุภาวดี  สมัครสมาน
3. นางฐิติกร  แสงจันทร์
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงธัญชนก  หล่อทอง
2. เด็กหญิงวรรณวิภา   พวงทอง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สำราญ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นางสาวปราณี  สมฤทธิ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1. นางสาววรรณพร  สุขแสวง
2. เด็กหญิงวริศราภรณ์  บัวไขย
3. นางสาวศิรินันท์  ลาภจิตร
 
1. นางดาวเรือง  พลยางนอก
2. นางอารียา  แผ่นทอง
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปวริศา  กีรติสุขสกุล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายธนบรรณ  ฉายแก้ว
2. เด็กชายปวริศ  ตนตรง
3. เด็กชายสิริกร  เปรียบกล้า
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน