รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุรินทร์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์  คำมา
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงมลฤดี  สาลี
 
1. นายกมล  สัตย์ซื่อ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวโคก 1. เด็กหญิงกรกนก   แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กะการดี
3. เด็กหญิงกิติพร   เข็มกลาง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  โกฎหอม
5. เด็กชายจักรชัย   เมืองสุข
6. เด็กชายจิรวัฒน์   แอกทอง
7. เด็กชายจิรศักดิ์   ชัยศรี
8. เด็กหญิงชยุดา   นามสว่าง
9. เด็กชายชาญณรงค์   ภิลาศรี
10. เด็กหญิงณิชกานต์   เอื้อเฟื้อ
11. เด็กชายทวีรัชต์  ธรรมนาม
12. เด็กหญิงทิพย์เกษร   แก้ววิเชียร
13. เด็กชายธีรยุทธ   นิสสัยดี
14. เด็กชายนพดล   เหมาะทอง
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ   บัวทอง
16. เด็กหญิงนภาภรณ์   คำงาม
17. เด็กชายบรรพต   ศรีชนะ
18. เด็กหญิงพรนภา   จารุวงศ์
19. เด็กชายพัฒนพงษ์   ผึ่งผาย
20. เด็กชายภานุวัฒน์   เข็มงาม
21. เด็กชายภานุวัฒน์   ธรรมนาม
22. เด็กชายภานุเดช   ธรรมนาม
23. เด็กหญิงยุพิน   พิศเพ็ง
24. เด็กหญิงรติมา   ทองมาก
25. เด็กชายวงศกร   เจริญไข
26. เด็กหญิงวิจิตรา   เสาทอง
27. เด็กหญิงวิวรรณ   พิศงาม
28. เด็กชายวิวรรธน์   ลัดดาทอง
29. เด็กชายวีรวัฒน์   มั่นวงศ์
30. เด็กชายวุฒิพงษ์   นาสมโภชน์
31. เด็กหญิงสมาพร   บรรลุดี
32. เด็กชายสรายุทธ   จันทร์แดง
33. เด็กชายสัณหณัฐ   ชัยธานี
34. เด็กหญิงสายเพชร   กะการดี
35. เด็กหญิงสิรินญา   โนนเมืองแด
36. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองมาก
37. เด็กชายสุริยา   วงษ์ภา
38. เด็กชายอัจฉริยะ   โทนาพันธ์
39. เด็กหญิงเจนจิรา   ชัยสงค์
40. เด็กหญิงเพ็ญเพชร   กระจ่างจิตร์
 
1. นายกิจพงษ์   ประทุมดี
2. นายไกรวิเชียร   คงอ่อน
3. นายวัฒนะ   กันนุฬา
4. นางวีราภรณ์   จันทร์แดง
5. นางนฤมล   มูลตรีภักดิ์
6. นางอุษา   กะการดี
7. นายประสิทธิ์   มูลตรีภักดิ์
8. นายตรีภพ  พรหมหงษ์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 1. เด็กหญิงนันทิกา  วิลัยเลิศ
2. เด็กหญิงรัตนลาวัลย์  งามเจริญ
3. เด็กหญิงรุจีสวัสดิ์  คงทรัพย์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  พุทธิชนม์
5. เด็กหญิงวริญญา  ถึงสุข
6. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองมาก
7. เด็กหญิงสิริฉัตร  รินโยธา
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ประพัศรางค์
 
1. นางอมรศรี  ดีพร้อม
2. นายอภิรักษ์  แพงแก้ว
3. นายทัศนา  ฉิมพลี
4. นางไพเราะ  เชื้ออินทร์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กหญิงกนกอร  เฉลียวไวย์
2. เด็กหญิงทิชาดา  มะลิงาม
3. เด็กหญิงรัตนพร  สาลี
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กหญิงฆรณี  อินแถลง
2. เด็กชายณัฏฐ์ภีมพล  เมืองเจริญ
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางอุดมพร  ทองเหลื่อม
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) 1. เด็กชายกิติชัย  สอนดี
2. เด็กหญิงพราวพรายเพริสพริ้ง  อินทร์งาม
 
1. นางมะยุรีย์  แก้วไธสง
2. นางอุดมพร  ทองเหลื่อม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนโก 1. เด็กหญิงญาณิศา  อาจสิงห์
2. เด็กชายพงศภัค  เสริมรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณษา  สัตย์ใสย์
 
1. นางบุปผา  เรียงสนาม
2. นางสายใจ  เข็มทอง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกุลเนตร   อรรคบุตร
2. เด็กหญิงชลดา   เพียงตา
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กมล
 
1. นายสุนทร  เพ็ญจันทร์
2. นางนิรมล  สัตย์ซื่อ
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนานวน 1. เด็กหญิงนฤมล  บัวงาม
 
1. นางสาวมณเฑียร  สีดำ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กหญิงชลธิชา  จาดสุวัน
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยดี
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุญคุ้ม
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี