รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุรินทร์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  วนมา
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. นางสาวอินทิรา  ลันพูน
 
1. นายลัดฟ้า  สาพันธ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  จันเขียว
2. เด็กหญิงกาญจนา  สาแก้ว
3. เด็กหญิงกาญจนา  เสาทอง
4. เด็กหญิงจันทิกานต์  โกสี
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองแม้น
6. เด็กหญิงทิวาพร  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงปภานัน  วิบูลย์กุล
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ลาทอง
9. เด็กหญิงภาวิตา  หาญยิ่ง
10. เด็กชายวันเฉลิม  วัดพิลา
11. เด็กหญิงศุภสุตา  นามเกษ
12. เด็กหญิงสาริตา  จินาอุ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูเงิน
14. เด็กหญิงอรัญญา  ลอยนอก
15. เด็กชายอิทธิชัย  ชูนาม
 
1. นางธารทิพย์  จูกระโทก
2. นางฉวีวรรณ  ชมป้อม
3. นางรุ่งนภา  รำจวน
4. นางกนกนิภา  สามาลย์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ดี
2. เด็กชายจิรพงค์  ใจกล้า
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  พลองงาม
4. เด็กชายณัฐกุล  เรืองเงิน
5. เด็กหญิงนาราทิพย์  ทนงใจ
6. เด็กหญิงพรชิตา  มีชัย
7. เด็กหญิงพรรพรรณ  วงษ์เหิม
8. เด็กชายพลพล  กมลบูรณ์
9. เด็กชายมงคลทอง  คงสำราญ
10. เด็กหญิงโสรยา  ไม้ลึกดี
 
1. นางน้ำฝน  นามปัญญา
2. นางพรสวรรค์  ศิริวัฒน์
3. นางสาววรัทยา  มียิ่ง
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงณิชาพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
1. นางศิราภรณ์  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ปัดภัย
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสนบ 1. เด็กชายธนกฤต  แม่นผล
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ฉัตรเงิน
 
1. นางสาวพัลลภา  กงแก้ว
2. นางสาวกันตพร  สกุลวรวิทย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 1. นายคมกริช  จันทร์ศาลา
2. เด็กชายธนาศรี  บุญทวี
3. นายพงษ์ศักดิ์  เสาะรส
 
1. นายรัชพล  เทศแก้ว
2. นางอิงกมล  เทศแก้ว
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลกร  กลีพัด
2. เด็กชายอิทธิพล  นนทะพันธ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลุมาตย์
2. นางทัศนีย์  เพ่งเล็งดี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถนนชัย 1. เด็กชายธวัชชัย  อังคะ
 
1. นางอัมพวัน  กล้าเกิด