รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. หนองคาย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 1. เด็กหญิงซูหลิง  หลิน
2. เด็กหญิงปพิชญา  ฝ้ายสีงาม
3. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเกิด
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  จันทะคาด
2. นางสุภาวิณี  วิปุละ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทะศรี
2. เด็กชายธนวุฒิ  ขวาของ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อไม้หอม
 
1. นางนวลตา  จันทร์ศรี
2. นางอนงนุช  บรรณกาล