รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กชายกฤษณะ  บุตรหนองแวง
2. เด็กชายคมสันต์  กุลสะโมรินทร์
3. เด็กชายจักรวาล  สมสอง
4. เด็กชายชินวัฒน์  ยางศรี
5. เด็กชายชโนทัย  มูลไธสง
6. เด็กชายฐาปนพงษ์  เมืองณศรี
7. เด็กชายทักษิณ  แก้วแสนเมือง
8. เด็กชายธนาศักดิ์  ก้อนวิมล
9. เด็กชายนที  น้อยเพ็ง
10. เด็กหญิงนันทชพร  ทวีทรัพย์
11. เด็กหญิงบัวบาน  ภูสำลี
12. เด็กชายพงษ์เพชร  บุญรินทร์
13. เด็กหญิงพินวิลัย  แก้วมาตร
14. เด็กชายพุทธิพร  แถมเงิน
15. เด็กหญิงวราลักษณ์  คำอ่อน
16. เด็กหญิงวิภาวี  ยอดนางรอง
17. เด็กชายวีรชน  แสงกล้า
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  ลัยศิลา
19. เด็กหญิงสุดชาดา  ลีเจ้ยวาระ
20. เด็กชายหัสธกร  ราชบัวศรี
21. เด็กชายอดิศักดิ์  กิรัมย์
22. เด็กชายอนุชิต  แสนโคตร
23. เด็กชายอภิลักษณ์  สุริยสาร
24. เด็กหญิงอรนุช  กุลสโมรินทร์
25. เด็กหญิงอัจรา  ไกรษร
 
1. นายชยพัทธ์  ยางศรี
2. นายสมศักดิ์  โคตรอาษา
3. นายสมบัติ  ชาวกำแพง
4. นางเทพธิดา  ทุมดี
5. นายเคนศรี  พลเขต
6. นางอารีย์  เทพจิตร
7. นางสาวจุรีรัตน์  ศรีด้วง
8. นายสมโภชน์  พันธุ์มณี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  แสนนา
 
1. นายกรวิทย์  ปาระแก้ว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 1. เด็กชายจริวิทย์  เหล่ามา
2. เด็กชายจินดา  ขานดาบ
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาสินขัน
4. เด็กชายณัฐวีร์  อิ่มจิตร
5. เด็กชายตะวัน  สดชื่น
6. เด็กชายทานุทัต  เปี้ยพา
7. เด็กชายนครินทร์  คลังสิน
8. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงอ่อน
9. เด็กชายพงศภัค  โพธิ์ทอง
10. เด็กชายภูวเนตร  บุญอาจ
11. เด็กชายมีนทาดา  เจ๊กภู่
12. เด็กชายรัฐศนัย  ผาแดง
13. เด็กชายสามารถ  ทองยั่งยืน
14. เด็กชายอัษฎายุทธ  บุญนิยม
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพ็ญสวัสดิ์
 
1. นายเปรมชัย  เยาวโภชน์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1 1. เด็กชายสรวุฒิ  แสนแก้ว
2. เด็กชายอดิศร  หนูกลาง
 
1. นายพิทยา  นามมาลา
2. นายณรงค์  โคตรจันทา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนคูณวิทยา 1. นายศรัณย์  แสนท้าว
 
1. นางสุรัญชนา  บุตรวิเชียร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีสุดใจ
 
1. นางเยาวพิศ  ขันซ้าย
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลญา  โสภาศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  แสนพินิจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนองคำพูล
 
1. นายอัครเดช  หลวงน้อย
2. นางกนกพร  เสนาดี