รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุดรธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงฉัตตา  ชาลีหงษ์
2. เด็กชายศักดิธัช  พละหาญ
 
1. นางสุคนธ์  เจนเจริญพันธ์
2. นางวนิดา  หาญตระกูล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1. เด็กหญิงนันทวิมล  แก้วสุวรรณ
 
1. นางอุปถัมภ์  ปุ้ยไชยสอน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายศราวุธ  นาวะดี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  พลนุรักษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นายมนตรี  แจ่มศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กชายศุภเสกข์  จินเพชรพะเนา
 
1. นายสมหมาย    ผามล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์  นันทะสอน
 
1. นายสมหมาย  ผามล
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงฐปนีย์  แสงมณี
2. เด็กหญิงณปภัช   ไชยกุมาร
3. เด็กหญิงณัฏฐกมล  ปัญญา
 
1. นางประเพ็ญ  ดอนเกิด
2. นางเปรมปรี  เกษหอม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมศรี
 
1. นายเสรี  นิลผาย
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ทองเฟื้อง
 
1. นางสาวกนกพร  วงศ์ดี