รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุดรธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายทินภัทร  คำสุ่ย
2. นายวรพงศ์  ไชยแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  มาตรสีกลาง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราพร  ศรีอนงค์
2. เด็กหญิงอัญชลี  สะภา
3. เด็กชายเสรภูมิ  สืบสุนทร
 
1. นางสุกัลยา  แก้ววิชัย
2. นายจีระวัฒน์  บาริศรี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศาลาน้อย
2. เด็กหญิงณัฐชากร  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงนงนภัส  ฝอดสูงเนิน
4. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยอยู่
5. เด็กหญิงมริศรา  แม่นชัยภูมิ
6. เด็กหญิงยุวธิดา  ชาญชิต
7. เด็กหญิงวทันยา  สีเขียว
8. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
9. เด็กหญิงสุเมธี  โคตรปารี
10. เด็กหญิงไอยรา  ศรีลุนช่าง
 
1. นางโสภา  แม่นชัยภูมิ
2. นางขนิษยา  ภูขาว
3. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา
4. นางรัตนา  ปัญญาแก้ว
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายชานนนท์  อนันเอื้อ
2. เด็กชายธนภัทร  เทสัตพันธ์
3. เด็กชายอธิพงษ์  ศรีภาชัย
 
1. นายดรุณ  แก้วบางพูด
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายณัฐฐากร  อินทร์เลี้ยง
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ