รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุดรธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลคำ
2. เด็กชายภัทรพล  ธรรมรักษา
3. เด็กชายวัชรพงษ์  มีมา
4. เด็กชายอดิเทพ   ไสลรัตน์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  สิงสาธร
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางกุลธิดา  พึ่งคำนวน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงวริยะดา  อินตา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเลาะ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เบ้าคันที
2. เด็กหญิงพัชราภร  ภูธรชัย
3. เด็กหญิงอนันทิตา  เบ้าคันที
 
1. นางลำใย  ศรีบุญฮุง
2. นางสาวกาญจนา  ไชยหาญ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นางสุวรรณกรณ์  คณานันท์
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กหญิงพัชรพร  พามาตร
 
1. นางเพียงใจ  แมดสถาน