รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายปัญญา  มีมั่งคั่ง
 
1. นางประภัสสรา   จัมปะโสม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นางสาวปิยนุช  สมบูรณ์กุล
2. นางสาวสุธาสินี  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฏ์  เพ็ญพร
2. นายสำราญ  ใบยพฤกษ์
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ระวี
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  โทแก้ว
3. เด็กชายโชคสถาพร  ทูนา
 
1. นางกัญญาภัทร  เชื้อเคน
2. นายทักศิลป์  ทองที่
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ 1. เด็กชายปิยราช  บุดดีอ้วน
 
1. นางสาวนิภาพร  พูลทวี