รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุบลราชธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายกชกร   สุราโพธิ์
2. เด็กชายวายุ  ตรีวิชัย
 
1. นางทักษิณา  พิทักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1. เด็กชายธนกฤต   ศรีมาคำ
2. เด็กชายธนิสพงษ์   เทาวงษ์
 
1. นายปฏิภาณ   พิทักษา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กหญิงพิชมญชุ์  บุญจวบ
2. เด็กชายไพศาล  วาริน
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางสาวจิมลอน  คูณทา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กชายเสกสรรค์  ผลาเลิศ
 
1. นางสาวนารีนาฏ  สีหานาม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเอือด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยวิเศษ
 
1. นางสาวชวนชื่น  นงคม
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงช่อผกา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงนาสิญา  ศรีบุระ
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเชือก 1. เด็กหญิงนิศามณี  สิทธิโสม
2. เด็กหญิงวิไลพร  เนื้ออ่อน
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางสาวอารยา  เคลือศิริ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งกอก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปักกะทานัง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ประกอบแก้ว
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางสาวหนูน้อม  พันตรา
2. นางนงเยาว์  ศรีพรหม
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงสรัญญา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสาวิกา  สอนเฒ้า
3. เด็กหญิงอังคณา  บุญชิต
 
1. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
2. นายสาคร  พุ่มแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงจีรภา  แสงทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ซึ่งพรม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิ่งจันทร์
 
1. นางไพจิต  บุตรศรี
2. นางมะลิวัลย์  สายเจริญ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กหญิงจรรยา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เตียงคีรี
3. เด็กหญิงอินทุอร  อ่อนแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  เหลาผา
2. นางสุมะนา  รัตนวิสัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 1. เด็กหญิงศิริอร   เสาร์วัง
2. เด็กหญิงศุธิดา   สุนิพันธ์
3. เด็กหญิงเกดศิริลักษณ์   แดงวงษ์
 
1. นางศรีไพร   สมวัลย์
2. นางศิริพร   เนียมไทยสงค์
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกอก 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ขาวอ่อน
2. เด็กหญิงปัทมา  เปลี่ยนสุข
3. เด็กหญิงวิลักษมี  คำมุงคล
 
1. นางพรทิพย์  วระพิมพ์รัตน์
2. นางสาวสุทธิดา  พิตะพันธ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก 1. เด็กหญิงกุญธิดา  สร้อยคำ
 
1. นางมยุริญ  สวัสดิ์มงคล
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายจิรายุทธ  อุ้ยสิงห์
2. เด็กชายชัยภัทร  อ้วนถาวร
3. เด็กชายเจนวิทย์  พิมพ์อาภรณ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  กอกษัตริย์
2. นางสาวจิมลอน  คูณทา