รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุบลราชธานี เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 1. เด็กชายนิติวัตร  พรงาม
2. เด็กชายอานนท์  หลวงชัย
 
1. นางนลินี  พิมพกัณต์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายทองดี   จันทร์โสภา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่างยา
3. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
4. เด็กชายวรเชษฐ์  สวัสดี
5. เด็กหญิงวิชิดา  ถิราวุฒิ
6. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
7. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
8. เด็กชายหญิงธันยาภรณ์  สุดตา
9. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นายวสันต์  ใจชื่น
2. นางสำอางค์  จอกทอง
3. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กชายจัตตุพงษ์  ดาทะวี
2. เด็กหญิงชลลดา  สิมาทอง
3. เด็กชายชัยชนะ  คุ้มหินลาด
4. เด็กชายทองดี   จันทร์โสภา
5. เด็กชายธนากร  คำประเสริฐ
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ช่างยา
7. เด็กหญิงธันยาภรณ์  สุดตา
8. เด็กหญิงประกาย  มั่นการ
9. เด็กชายพัชรพล  ธาถาวร
10. เด็กชายยศรัล  เกตศักดิ์
11. เด็กหญิงวิชิดา   ถิราวุฒิ
12. เด็กหญิงวิภาวี  บุญเททิม
13. เด็กหญิงศิวพร  ปัดอาสา
14. เด็กชายอำพล  ทาราศรี
15. เด็กชายไกรสร  นันทบุตร
 
1. นายบุญส่ง  นันทบุตร
2. นางอนงค์ศรี  เพชรจิตร
3. นางวริศา  เหลากลม
4. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์   ทองพิมพ์
 
1. นายอณุกูล   แพงช่วย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงคีติกา   โฮ
2. เด็กหญิงชลธาร  สืบศรี
3. เด็กหญิงใบเงิน   ชนะภัย
 
1. นางนงเยาว์   นันทะบุตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 1. เด็กหญิงประนิตย์  ชุมศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำถาวร
 
1. นายสุดใจ  สุรำไพ
2. นายพิชญ์ชานนท์  โสมา
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีระภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายสราวุฒิ  โสดากุล
 
1. นางตติยา  ทองมงคล
2. นายอธิปัตย์  สายสุด