รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบาะแฉะ
2. เด็กชายอมรชัย  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงดาริกา  ทองปน
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  จรรยากรณ์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  อรดี
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. เด็กหญิงวรรวิภา  สีมา
 
1. นางวรรณี  บุษมงคล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญจิต
2. เด็กชายธนพล  บุญเฉลียว
3. เด็กชายธนากร  อัญโย
4. เด็กชายธวัชชัย  ต่อนคำสนธิ์
5. เด็กชายวรเมธ  สีทาราช
6. เด็กชายศราวุฒิ  ต่อนคำสน
7. เด็กชายศิริวัต  อุ่นมั่น
8. เด็กชายสิทธิพร  วรรณวงค์
 
1. นายวีรวัฒน์  สินสิมหา
2. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
3. นางจิฬาพร  สินสิมหา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ประดับวงศ์
2. นางสาวมลฤดี  ทุมปัดชา
3. นางสาวษศิกร  โทนะพันธ์
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กชายชรัลธร  สังกะเพศ
2. เด็กชายอำพล  พิลา
 
1. นายรัตนพงษ์  แก้วลี
2. นางสาวมนัสวี  ติณะรัตน์
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายณัฐพล  เอกทัน
2. เด็กชายนครินทร์  โสภาถา
3. เด็กชายไชยปกรณ์  ปิ่นคำ
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงจรัสรวี  อินธิไชย
2. เด็กหญิงดวงใจ  บรรลือ
3. เด็กหญิงนิติยา  ศรีนาท
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี  โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม  ขุมคำ
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายอดิเทพ   ดอกดวง
2. เด็กหญิงเกศมณี   ดอกดวง
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
2. นางสาวอภิชญา   คำทู
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิศร
 
1. นางธัญลักษณ์  บุญคำ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายกรชวัล  เบ็ญพันธ์
2. เด็กชายนิรันดร  ดอนเมืองพรม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้ววงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิส  ลือเกียงคำหล้า
2. นางศิริสุข  พงษ์ผา