รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. บึงกาฬ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายก้องภพ   ศรีชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์   กลุ่มกระโทก
 
1. นางรุ่งนะภาพร  สีทะ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สายแสน
2. เด็กชายธีรพันธ์  เทียนไสย์
3. เด็กชายพชร  แก้วหงษ์
4. เด็กหญิงภัครมัย  อัยวรรณ
5. เด็กหญิงอริญา  อุสันษา
 
1. นางสาวสิริพร  ผลจันทร์
2. นางสาวทิพวรรณ  ตะดวงดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา   กฤษณากาญ
 
1. นางประภัสษร   ปัญญาประชุม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. นางสาวณฤดี  ศรีคุณ
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กชายธีระพงศ์  บัวนาค
2. นางสาวศิโลรัตน์  แก้ววิลัย
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  คานพรม
 
1. นางผกามาศ  เทพรัตน์
2. นางเตือนใจ  เศษรักษา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  คงทัน
2. เด็กหญิงธีีรนาฏ  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงวริญญา  พิมผาสุข
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. เด็กหญิงนฤมล  พลที
3. เด็กหญิงพิสมัย  พันตรี
 
1. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
2. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงปณิดา  ต้นสวรรค์
2. เด็กหญิงปภัสสร  ผดุุงแดน
3. นางสาวประกายฟ้า  เคหะฐาน
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีพรหม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โมกขะศักดิ์
6. เด็กหญิงหยาดฝน  ภูกาสอน
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1. เด็กหญิงปภัสรา  ทุมตาลเดี่ยว
2. เด็กหญิงพนิตนันท์   วีระศักดิ์
3. เด็กหญิงภัทรกมล  นันทะมีชัย
 
1. นายศิลป์สำราญ  ไชยสิงห์
2. นางวันเพ็ญ   ไชยสิงห์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กชายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางชลฎา  นามโคตร