สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองปล้อง 28 6 1 1 35
2 บ้านลาดชุมพล 23 7 3 1 33
3 บ้านท่าหินโงม 17 5 2 0 24
4 สาคริชวิทยา 13 0 0 0 13
5 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 12 2 0 0 14
6 บ้านยางหวาย 12 2 0 0 14
7 บ้านกุดชุมแสง 11 7 2 0 20
8 ชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 11 3 2 3 16
9 อนุบาลชัยภูมิ 11 2 1 0 14
10 บ้านหนองอ้อ 11 2 1 0 14
11 บ้านโคกกรวดหนองพวง 10 6 1 0 17
12 แหลมทองผดุงวิทย์ 10 5 1 0 16
13 บ้านชีลองใต้ 10 3 3 0 16
14 บ้านหัวนาคำ 10 1 0 1 11
15 บ้านโนนสะอาด 10 0 1 0 11
16 บ้านห้วยกุ่ม 9 3 3 0 15
17 สุนทรวัฒนา 9 2 0 0 11
18 บ้านช่อระกา 8 6 2 2 16
19 บ้านลาดใหญ่ 8 6 1 2 15
20 ชุมชนบ้านหนองแวง 8 4 1 0 13
21 บ้านโหล่นสามัคคี 8 4 0 0 12
22 บ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 8 3 2 0 13
23 บ้านโนนเปลือย 8 3 1 0 12
24 บ้านแก้งยาว 8 2 2 1 12
25 บ้านหนองไฮโคกสง่า 8 2 2 0 12
26 บ้านนารี 8 2 1 0 11
27 อนุบาลศักดิ์ปทุม 8 1 0 0 9
28 หนองนาแซงวิทยา 7 7 2 1 16
29 บ้านหินกอง 7 1 0 0 8
30 บ้านปรางค์มะค่า 6 4 2 1 12
31 โค้งน้ำตับวิทยาคาร 6 4 0 0 10
32 ฉิมพลีวิทยา 6 3 0 0 9
33 บ้านพัฒนาสามัคคี 6 2 1 0 9
34 อนุบาลบ้านเขว้า 6 0 0 0 6
35 บ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 6 0 0 0 6
36 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 5 4 0 0 9
37 โนนสำราญวิทยา 5 3 2 1 10
38 โนนน้อยแผ่นดินทอง 5 2 2 0 9
39 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 5 2 2 0 9
40 บ้านลาดผักหนาม 5 2 1 0 8
41 บ้านกุดหูลิง 5 2 1 0 8
42 บ้านนางแดดเหนือ 5 1 1 0 7
43 บ้านวังโพน 5 1 0 1 6
44 เทศบาล 4 5 1 0 0 6
45 บ้านหนองหอย 5 1 0 0 6
46 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 5 1 0 0 6
47 บ้านลาดไทรงาม 5 0 0 0 5
48 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 5 0 0 0 5
49 บ้านซับชมภู 5 0 0 0 5
50 บ้านกุดละลม 5 0 0 0 5
51 สหราษฎร์นุเคราะห์ 4 2 0 0 6
52 บ้านม่วงเงาะ 4 1 0 1 5
53 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 4 1 0 0 5
54 ชุมชนบ้านโสก 4 1 0 0 5
55 บ้านคลองจันลา 4 1 0 0 5
56 บ้านราษฎร์ดำเนิน 4 0 2 0 6
57 เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 4 0 0 0 4
58 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 4 0 0 0 4
59 บ้านนาทุ่งใหญ่ 4 0 0 0 4
60 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 3 3 0 0 6
61 บ้านบ่อทอง 3 2 1 0 6
62 บ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 3 2 1 0 6
63 บ้านห้วยหัน 3 2 0 0 5
64 บ้านชีลองเหนือ 3 2 0 0 5
65 บ้านเล่าวิทยาคาร 3 2 0 0 5
66 บ้านเจาทอง 3 2 0 0 5
67 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 3 1 1 0 5
68 บ้านหินลาด 3 1 1 0 5
69 ท่าแกวิทยากร 3 1 0 1 4
70 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 3 1 0 1 4
71 บ้านโนนโพธิ์ 3 1 0 0 4
72 ราษฎร์บำรุง 3 1 0 0 4
73 บ้านห้วยกนทา 3 1 0 0 4
74 บ้านโนนม่วง 3 1 0 0 4
75 หนองตาไก้วิทยากร 3 1 0 0 4
76 บ้านห้วยบงเหนือ 3 0 2 0 5
77 บ้านค่ายหางเรียง 3 0 1 0 4
78 หินเหิบซับภูทอง 3 0 0 0 3
79 บ้านกุดไผ่ 3 0 0 0 3
80 บ้านนาอินทร์แต่ง 3 0 0 0 3
81 บ้านซับม่วง 3 0 0 0 3
82 บ้านห้วยม่วง 3 0 0 0 3
83 หนองเบ็นเจริญวิทย์ 3 0 0 0 3
84 บ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 2 3 0 0 5
85 โพนทองพิทยา 2 3 0 0 5
86 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 2 2 1 0 5
87 บ้านคอนสวรรค์ 2 2 0 1 4
88 อนุบาลเรืองชาญ 2 2 0 1 4
89 บ้านหนองกระทุ่ม 2 2 0 0 4
90 บ้านเขว้าศึกษา 2 2 0 0 4
91 บ้านห้วยหว้า 2 2 0 0 4
92 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 2 1 0 1 3
93 ไทยรัฐวิทยา 19 2 1 0 1 3
94 บ้านซับรวงไทร 2 1 0 0 3
95 บ้านโนนศรีสง่า 2 1 0 0 3
96 บ้านนาฝาย 2 1 0 0 3
97 บ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 2 1 0 0 3
98 บ้านหลุบโพธิ์ 2 1 0 0 3
99 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 2 1 0 0 3
100 อนุบาลหนองบัวแดง 2 1 0 0 3
101 คุรุประชานุกูล 2 0 2 0 4
102 บ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 2 0 2 0 4
103 บ้านโนนผักหวาน 2 0 1 0 3
104 หนองสระสำราญราษฎร์ 2 0 1 0 3
105 โป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 2 0 1 0 3
106 บ้านโสกรัง 2 0 0 1 2
107 แจ้งตราดคลองไทร 2 0 0 1 2
108 บ้านวังกุ่ม 2 0 0 0 2
109 บ้านนางแดด 2 0 0 0 2
110 บ้านโนนถาวร 2 0 0 0 2
111 บ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองไฮเหนือ 2 0 0 0 2
113 บ้านโนนเหม่า 2 0 0 0 2
114 บ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 2 0 0 0 2
115 บ้านเสี้ยวน้อย 1 5 1 0 7
116 บ้านสำราญ 1 3 0 0 4
117 สามพันตาราษฎร์อุทิศ 1 2 1 0 4
118 บ้านนาเจริญ 1 2 0 0 3
119 บ้านวังตะกู 1 2 0 0 3
120 บ้านหนองลุมพุก 1 2 0 0 3
121 บ้านหนองแหนดอนกู่ 1 2 0 0 3
122 ห้วยต้อนวิทยา 1 2 0 0 3
123 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1 1 1 0 3
124 บ้านทรัพย์เจริญ 1 1 1 0 3
125 บ้านหนองสะแก 1 1 1 0 3
126 บ้านหนองหญ้ารังกา 1 1 1 0 3
127 บ้านนาสีนวล 1 1 0 1 2
128 บ้านกุดเวียน 1 1 0 0 2
129 บ้านลำชี 1 1 0 0 2
130 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
131 บ้านภูนกเขียน 1 1 0 0 2
132 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 0 0 2
133 ชุมพลสวรรค์วิทยา 1 1 0 0 2
134 บ้านกุดโง้ง 1 1 0 0 2
135 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 1 1 0 0 2
137 สหประชาสรร 1 1 0 0 2
138 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 1 0 1 0 2
139 บ้านซับสีทอง 1 0 1 0 2
140 บ้านฝาย 1 0 1 0 2
141 ศรีสว่างสามัคคี 1 0 1 0 2
142 บ้านหนองไห 1 0 0 1 1
143 ยางนาดีราษฎร์ดำรง 1 0 0 1 1
144 บ้านนาเสียวหนองชาติ 1 0 0 0 1
145 บ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1 0 0 0 1
146 บ้านห้วยหวาย 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนศรีทอง 1 0 0 0 1
148 โสกตลับราษฎร์อุทิศ 1 0 0 0 1
149 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
150 บ้านโสกมูลนาค 1 0 0 0 1
151 เทศบาล 1 1 0 0 0 1
152 บ้านนาอุดม 1 0 0 0 1
153 บ้านกุดยาง 1 0 0 0 1
154 บ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 1 0 0 0 1
155 บ้านต้อน 1 0 0 0 1
156 บ้านท่าฉาง 1 0 0 0 1
157 บ้านป่ายาง 1 0 0 0 1
158 บ้านผือวิทยายน 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองแห้วพัฒนา 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองโนน้อย 1 0 0 0 1
162 บ้านห้วยตะแคง 1 0 0 0 1
163 บ้านห้วยบงใต้ 1 0 0 0 1
164 บ้านห้วยผักหนาม 1 0 0 0 1
165 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
166 บ้านโนนกอก 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนตูม 1 0 0 0 1
168 บ้านโนนลาน 1 0 0 0 1
169 บ้านโปร่งโก 1 0 0 0 1
170 หนองบัวบานเย็นวิทยา 1 0 0 0 1
171 ไทรงามผดุงวิทย์ 1 0 0 0 1
172 บ้านหว้าเฒ่า 0 3 0 0 3
173 บ้านนาวัง 0 2 1 0 3
174 บ้านนาฮี 0 2 1 0 3
175 บ้านห้วยหมากแดง 0 2 1 0 3
176 บ้านโนนพันชาติกุดโดน 0 2 1 0 3
177 บ้านดอนหันวิทยา 0 2 0 1 2
178 นาเสียวศึกษาคาร 0 2 0 0 2
179 บ้านขวาน้อย 0 2 0 0 2
180 บ้านปากห้วยเดื่อ 0 1 1 0 2
181 บ้านท่าวังย่างควาย 0 1 0 0 1
182 บ้านคลองเจริญ 0 1 0 0 1
183 บ้านท่าข่อย 0 1 0 0 1
184 บ้านลาดใต้ 0 1 0 0 1
185 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองแวง 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองไผ่พัฒนา 0 1 0 0 1
189 บ้านห้วยร่วม 0 1 0 0 1
190 บ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 0 1 0 0 1
191 บ้านแจ้งน้อย 0 1 0 0 1
192 บ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 0 1 0 0 1
193 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 0 1 0 0 1
194 บ้านซับพระไวย์ 0 0 2 0 2
195 บ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 2 0 2
196 บ้านนาระยะพัฒนา 0 0 1 0 1
197 บ้านสะพุงเหนือ 0 0 1 0 1
198 บ้านหนองบัวขาว 0 0 1 0 1
199 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 1 0 1
200 โนนหว้านไพล 0 0 1 0 1
201 บ้านนามน 0 0 0 2 0
202 บ้านโชคอำนวย 0 0 0 1 0
รวม 649 253 88 31 1,021