สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ชัยภูมิ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
วันที่ 8,15 ตุลาคม 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภูมิรัฐนี
2. เด็กชายภูบดินทร์  ฤาชา
 
1. นายศิริเวทย์  เวทยากร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  คลังระหัด
2. เด็กชายเอกลักษณ์  พรรณา
 
1. นายสันติ  ดุจจานุทัศน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 79.69 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แสนแก้ว
2. เด็กชายพีระภัทร  กันภัย
 
1. นายเขียว  นิลสิงขร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.44 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายวรรณรงค์  ภูครองหิน
2. เด็กชายอัษฎา  พานาม
 
1. นายประสิทธิ์  นวลศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 63.1 ทองแดง 5 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  บุญราก
2. เด็กชายสีทันดร  วิเศษปั้น
 
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60.36 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 1. เด็กชายกฤตเมธ  นิยมโภค
2. เด็กชายธีรศักดิ์  อองเจียรี
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ประจวบมอญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 56.92 เข้าร่วม 7 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 1. เด็กชายปราชญ์ปรัชญา   จันทร์แดง
2. เด็กชายหัฐชัย   สมพันธ์แพ
 
1. นางสงวน   ดวงเงิน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.93 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายณัฐพงษ์   วิธีกลาง
2. เด็กชายปภัยกร   ปัญญาวงศ์
 
1. นายสิริชัย   สมบัติโพธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 48.09 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กชายกิตติพงศ์   ล้านลงเมือง
2. เด็กชายธีรภัทร   ช้อนทอง
 
1. นายชัชวาลย์   เปลี่ยนผึ้ง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.42 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กชายนวพล  ไทยใหม่
2. เด็กชายภัทรวุฒิ   งามจำรัส
 
1. นางสาวสุพัตรา   บุญโยธา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.07 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายสุรยุทธ   ซื่อสัตย์
2. เด็กชายโชคชัย   อัตศาสตร์
 
1. นายบุญเกิด   กระฉอดนอก
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 44.01 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีเพชร
2. เด็กชายธนโชติ  สีวิเศษ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  หิรัญคำ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 34.76 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  วงษ์ประเทศ
2. เด็กชายอนวัช  ทองรัศมี
 
1. นายปรีชา  งอกคำ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31.06 เข้าร่วม 14 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 1. เด็กชายดัสกร  แก้วการ
2. เด็กชายวิศรุต  ด่านกระโทก
 
1. นางภัทรวดี  หลงมา
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 29.83 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายรัชชานนท์  เกียรติชัยภูมิ
2. เด็กชายเจนณรงค์  เจือจันทร์
 
1. นายวรรณี  ราณรงค์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 27.57 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 1. เด็กชายกฤษฎา  แทนสันเทียะ
2. เด็กชายสุรชัย  วรรณพงษ์
 
1. นายสุริยา   บุรมย์ชัย
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 27.56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1. เด็กชายธนบดินทร์    ทาพา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    สำรวงจิต
 
1. นายสมคิด    วงษ์จันทึก
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 21.2 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กชายศักรินทร์  วงค์นามน
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  วรศรี
 
1. นายวิชัย  ดีสวน
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   ถนอมสัตย์
2. เด็กชายปิยารมณ์    ร่มจันทร์
 
1. นายวรพล    เหล่าฤทธิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  พิมหิน
2. เด็กชายวายุ  ด้วงศาลา
 
1. นายทวีศักดิ์  เพียรแท้
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายชวกร  อภัยนอก
2. เด็กชายธนกร  โหนชัย
 
1. นายจารุเวศ   เสนาลา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายบรรชา  ผดุงจิตร์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  แนวเมือง
 
1. นายอเนก  ผดุงจิตร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80.78 ทอง 5 โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชนะหาญ
2. เด็กชายพงศกร  ไชยโกฎิ
 
1. นางกุลนารี  ศรีวิชา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.52 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 1. เด็กชายธีรภัทร  ตั้งนารี
2. เด็กชายอภินันท์  คำมะวงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดวงเงิน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กชายพิทักพงษ์  พงษ์ชัยภูมิ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  พันธ์หนองเป็ด
 
1. นายด้าว  คลังชำนาญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.5 เงิน 8 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  งอกไข่น้ำ
2. เด็กชายอิสระ  งอกชัยภูมิ
 
1. นางสมจิตต์  จุลรักษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 62.76 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 1. เด็กชายวรากร   โม้อุ่น
2. เด็กชายเจษฏา   หาญประทุม
 
1. นางธนัญชนก  กล้าไพรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายพุทธิชัย  วงศ์ชู
2. เด็กชายอรุโณทัย  สีแก้ว
 
1. นายอารักษ์  ไชยหลาก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59.07 เข้าร่วม 11 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โพธิ์นาแค
2. เด็กชายอาโมทย์   พิมสิม
 
1. นางสาวกัลยา   สนิทไทย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 58.57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านโสกรัง 1. เด็กชายอนวัช  กาจันทร์
2. เด็กชายอภิราช   ขันโนนเขวา
 
1. นายธีระ  ประดับค่าย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.92 เข้าร่วม 13 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 1. เด็กชายนิพล  หงษ์สามารถ
2. เด็กชายประกิต  นิสัยตรง
 
1. นางสาวพงษ์พร  โคตรบังคม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.62 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายณัฐภูมิ   ดรตีไพ
2. เด็กชายตะวัน   ประทุมพันธ์
 
1. นายอุทัย  ชัยพิพัฒน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 57.33 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายธนากร  อาญาเมือง
2. เด็กชายสถาพร  ยืนยงชาติ
 
1. นางสาวสุพรรณ  สุภาสาร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 49.96 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กชายอภิรักษ์   หาญณรงค์
2. เด็กชายเดวิด   แฮร์ทิก
 
1. นางณัฐติกา   ศรีแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายพิเชษฐ์   ฝ่ายบุญ
2. เด็กชายวายุกูรย์   หาญมนต์
 
1. นายนายประจวบ    นาอุดม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 1. เด็กชายธนพล  คงชาติ
2. เด็กชายสรศักดิ์  ศรีวารา
 
1. นายอดุลศักดิ์  อาจนาวัง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูวดล  ผดุงโชค
2. เด็กชายวีระชัย  บกหมื่นไวย
 
1. นายวิสิฐศักดิ์  ต่อโชติ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ชีวภัทร
2. เด็กชายปัณณ์วัฒน์  การพันธ์
 
1. นายธัชวุฒิ  กงประโคน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1. เด็กชายจีรยุทธ   ใจชื่น
2. เด็กชายชัชพล   แก้วกาเหรียญ
 
1. นางพัชรินทร์   พงษ์จำนงค์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กชายอำพล  เบอร์ไธสง
2. เด็กชายเจษฎา  ปินะกา
 
1. นางสาวนภาพร  กล้าเมืองกลาง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายภานุเดช  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายวุฒิชัย  ภูมิภักดิ์
 
1. นายปรีดา  นิตยารส
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 1. เด็กชายประสิทธ์  ผ่องพันธ์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  หวังชุมกลาง
 
1. นายคำภู  สีพั้วฮาม
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนโพนทองพิทยา 1. เด็กชายพัสกร   ขอหันกลาง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ศรีพระจันทร์
 
1. นางบุญศิริ  ประสานเนตร
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายต้นตระการ  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กชายเทพทัต  เมืองแสน
 
1. นายสุรศักดิ์  ปฏิบัติ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายคชาธาร  หอมม่วง
2. เด็กชายอังกูร   หมื่นจันทร์
 
1. นายประทีป   เพ็งบ้านไร่
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายรพีภัทร  แจ่มคง
2. เด็กชายอนนท์  ถิ่นอภัย
 
1. นางประนอม  ดุจจานุทัศน์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายทศพร   ปัญญา
2. เด็กชายภูณฤเบศร์   พันชนะ
 
1. นายวรพล    เหล่าฤทธิ์
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กชายพงศกร   ขืนเขียว
2. เด็กชายวีระศักดิ์   แผ้วโคกสูง
 
1. นางหงษ์ทอง   วาทโยธา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กชายกิตติกร  แป้นทะยักษ์
2. เด็กชายอภิรักษ์   หาญณรงค์
 
1. นางณัฐติกา   ศรีแก้ว
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 1. เด็กชายพรชัย  แดนกระษัย
2. เด็กชายอนุศร  แฝกโคกสูง
 
1. นายทวีศักดิ์  เพียรแท้
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กชายณัฐพล  สิมมาวงค์
2. เด็กชายธนากรณ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางศุภลักษณ์  สู้ศึก
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายชนะพล  ยันชัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กุลพรม
 
1. นางสาวนันท์รดี  แสนโคตร
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายชญานนท์  สุวรรณคำ
2. เด็กชายสมคิด  มาตรวังแสง
 
1. นายปรีดา  นิตยารส
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายกฤษดา   ตั้งนาฮี
2. เด็กชายสุเมธ   ไพรพล
 
1. นายประจวบ   นาอุดม
 
55 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายจักรกริช   จอกสถิตย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   กาญจนสกุล
 
1. นางฉวีรักษ์   สนิทไทย
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชายกฤษตะวัน  บุญปลื้ม
2. เด็กชายศุภกิตต์   ธุระตา
 
1. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายจักริน  ทวีทรัพย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสิงห์
 
1. นายสุธิ  มีนารี
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายกฤษณะ  เขว้าชัย
2. เด็กชายอัครพนธ์  นาชัยลาน
 
1. นายอารักษ์  ไชยหลาก
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายนวพล  สุขบรรณ์
2. เด็กชายพันกร  มนฑารัตน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  มีหมู่
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กชายวทัญญู  วงษ์เวียง
2. เด็กชายศิวกร  กาจกระโทก
 
1. นางสาวศิริขวัญ  สังข์เมือง
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. นายสิทธิพร  ชะนะมูล
2. นายเอกรัฐ  ใจซื่อ
 
1. นายฉลอง  อัมพวา
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายชูชัย  เพียรการ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  วาปีทะ
 
1. นายอารักษ์  ไชยหลาก
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายพงศธร  เรียงใสนา
2. เด็กชายวิชิต  แก้วโสดา
 
1. นายประทีป   เพ็งบ้านไร่
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กชายปรีดี   บัวขาว
2. เด็กชายภูมินทร์   ยอดทัด
 
1. นายเริงศักดิ์   ต้นตะภา
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงอพิณญา  เขียวค้า
2. เด็กหญิงอภิฤดี  โกยทรัพย์
 
1. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายธีรภัทร  หาชัยภูมิ
2. เด็กชายปริญญา   เพียรหาผล
 
1. นางสาวสุภาพันธุ์   พันธุ์ธรรม
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายธวัช  ฤทธิ์ไธสง
2. เด็กชายอัศฎาวุธ  บุญโยธา
 
1. นายสมบัติ  เงาชัยภูมิ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายสัภยา   โลมะบุตร
2. เด็กชายอำนาจ   งามสวัสดิ์
 
1. นางฉวีรักษ์   สนิทไทย
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายกิตติ  บุญมา
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พันธ์ทอง
 
1. นายปรีดา   นิตยารส
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปรินทร   ยานประเสริฐ
2. เด็กหญิงวัลยา   เกษมสุข
3. เด็กหญิงศิรินทรา  แก้วโพธิ์
4. เด็กหญิงอรปรีญา  ราชวงษ์
5. เด็กหญิงเพ็ญนพร  ชมชัยภูมิ
 
1. นายธีรพัฒน์   ยอดยิ่งยง
2. นายปรัชญากร    รินไธสง
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายฐิติกร  ด้วงทอง
2. เด็กชายทัศนัย  โพธิ์กะต้น
3. เด็กชายนำโชค  คำอ่อน
4. เด็กชายพลวัต  ฤาชา
5. เด็กชายพุทธดา  หาญนอก
 
1. นายกิตติศักดิ์  ราชานนท์
2. นางสุนทรีย์  แสงหงษ์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กชายขุนทอง   ราชวงษ์
2. เด็กหญิงสรัลชนา   พันธ์พิพัฒน์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   เจริญ
 
1. นายจันทา   บุญสอน
2. นางสาวสุประวีณา  ภักอาศัย
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกวิน   โยธารักษ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์หนองเป็ด
3. เด็กหญิงรสริน   กางโหลน
4. เด็กหญิงสมัชญา  เพียพล
5. เด็กหญิงสุพรรณา   ยิ้มเสงี่ยม
 
1. นายเสสุพรม   ยศรุ่งเรือง
2. นายชัยวัฒน์   พิริยศิลป์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กชายคชพล   พลดงนอก
2. เด็กหญิงศศิชา   สุกดี
3. เด็กหญิงสิริยากร   แก้วภักดี
4. เด็กหญิงสุนิสา   ดำดี
5. เด็กหญิงสุภาวดี  หีบขุนทด
 
1. นายจันทา   บุญสอน
2. นางสาวเฟืองฟ้า  พันธ์ศรี
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กชายพีรพัฒน์   คลังชำนาญ
2. เด็กหญิงอรวรี   ทวีคำ
 
1. นางภัทราพร   พรจ่าย
2. นางสมมุ่ง   นครชัย
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายธนภัทร  มิ่งคำมี
2. เด็กหญิงอรัญญา  บัวมาศ
 
1. นางอรวรรณ  เดชบุญมี
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายภควัตร  ไตรณรงค์
2. เด็กหญิงอิสริยา  วงศ์ศิลา
 
1. นางสุกัญญา  หมั่นหาโชค
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงนภัสกมล  เกตุเทศ
2. เด็กชายนันตชัย   วิยะกัน
 
1. นางวิลัดดา  ดงขาว
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กหญิงกรรณิกา   เชื้อโนนแดง
2. เด็กชายธีระเทพ   พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวลำใย   บัวพิทักษ์
2. นางสาวสมจิต  จีนทอง
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 5 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อินทวงศ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   จิตมะหันต์
 
1. นายแววตา   อริพงษ์
2. นางสาวสมหวัง  พิกุล
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายศิรายุ  พีระพัฒนพงษ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ฉัตรศรี
 
1. นายบุญเพิ่ม  ชินทะนา
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวณิชชา   เขียววิจิตร
2. เด็กชายอดิศร   นาสังข์
 
1. นางอ้อมใจ   อุ่นศิริ
2. นางระนอง  ริดบ้วน
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังตะกู 1. เด็กชายชญานนท์  เต้ากลาง
2. เด็กหญิงพัชร์พิชา  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางสุดสงวน  ประเสริฐพงษ์
2. นางธนวรรณ  อุปฮาต
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา   สะท้านถิ่น
2. เด็กชายอภิรักษ์   ปันเสน
 
1. นางสายทอง   ศรีวงษ์ชัย
2. นางวิภัสรา   เชื้อกุล
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงพิมอร  จิอู๋
2. เด็กชายสุริยา  ไทยนาพา
 
1. นายกุณฑล  พิกุล
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 1. เด็กชายกล้าณรงค์   อินทศร
2. เด็กหญิงธนารีย์   อาญาเมือง
 
1. นายณัฐฐิญา   แสงลี
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนชัย
2. เด็กชายธนเทพ  สุวรรณพงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  กันชัย
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงธัญรดา  พันธ์ศรี
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ   เดือนศรี
 
1. นางสาวแสงหล้า   ปุงแก้ว
2. นางผกา   ชัยพิพัฒน์
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 15 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กหญิงสุนิชา  จันดี
2. เด็กชายอิสระ  หวังผล
 
1. นางพัชรีย์  เลิศวิริยะเวทย์
2. นางสาลินีย์  ผลกอง
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายณฤเดช  รูปสูง
2. เด็กหญิงมุทิตา  ต้นภูเขียว
 
1. นางจรรยา  สนิทเชื้อ
2. นางสาวจารุวรรณ  กองแก้ว
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงอมลรดา   จิตชัยภูมิ
2. เด็กชายไชยวัฒน์   วรรณพงค์
 
1. นางสาวสารภี   พงศ์ราศรี
2. นายศุภชัย   อะมะมูล
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชิดประทุม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีชัย
 
1. นายสัมผัส  พันธุ์จันทร์
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66.25 ทองแดง 19 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กชายธาวิน  จันอาภาษ
2. เด็กหญิงธิญาดา  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางอนงค์  จำปาวงศ์
2. นางธิดารัตน์  ป้อมปริยานนท์
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงฆีโรชา  แมนชัยภูมิ
2. เด็กชายภาคภูมิ  ตอพล
 
1. นายอดุลย์  บำรุงหมู่
2. นางอิสระ  บำรุงหมู่
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  อาจประจักษ์
2. เด็กหญิงสมหญิง  เกษมณี
 
1. นางพิชญ์สินี  ศิริวังฆานนท์
2. นางอนงค์  พันธุ์ชัยโย
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายชนะชัย  ทะเสนฮด
2. เด็กหญิงวรินดา  จำปาทอง
 
1. นางปริศนา  สุทธิกานต์
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  สอนแพ
2. เด็กชายเพิ่มพูน  ซึ่งเสน
 
1. นางภัทรวดี  เชื้อโนนแดง
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายจิรภัทร   พละมา
2. เด็กหญิงศิริเขต   มูลกะศก
 
1. นายอุทัย   รักษาชนม์
2. นางสมควร  รักษาชนม์
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโพนทองพิทยา 1. เด็กชายปฏิพัท   ดวงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุชาดา   นิลาชัย
 
1. นางบุญศิริ  ประสานเนตร
2. นางสาวนิสา  ดวงแก้ว
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพลชนะ  หาวิชา
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  วิเศษนาเรียง
 
1. นางอุทิศ  เสนชัย
2. นายฤๅชัย  ศรีบุญเรือง
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา   ประสมศรี
2. เด็กชายรัตพล  ผลาผล
 
1. นางสุทิศา   พึ่งภูมิ
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายรพีวิชญ์   ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงสมรรณ์ตา   หิตะปิตะนันต์
 
1. นางสายทอง   ศรีวงษ์ชัย
2. นางชลธิชา   คงสมบูรณ์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายวิชชากร  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงแอนนี่  พิมพ์ดี
 
1. นางวิชุตา  เทอดชัยภูมิ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 1. เด็กชายปฏิภาณ  โชคเหมาะ
2. เด็กหญิงอริษา  ขลิบทอง
 
1. นางปริศนา  ขวัญเมือง
2. นางออมสิน  ฐานวิเศษ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 1. เด็กชายจุฑาเทพ   เขียวเขว้า
2. เด็กหญิงแพรวา    บัวสี
 
1. นางสุภัทรา   นิ่มทอง
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังตะกู 1. เด็กหญิงอรสา  นวนปืน
2. เด็กชายเกษมชัย  สีมา
 
1. นางสุดสงวน  ประเสริฐพงษ์
2. นางธนวรรณ  อุปฮาต
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายกิตตินันท์  คำจันทา
2. เด็กหญิงพิริสา  งาคชสาร
 
1. นางจรรยา  สนิทเชื้อ
2. นางพัชราภรณ์  นิลแก้ว
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กชายธิติธรรม  เมืองแสน
2. เด็กหญิงสรัลชนา  พันธุ์พิพัฒน์
 
1. นางชาลิสา  แสนท้าว
2. นางจิรนันท์  เพียรสูงเนิน
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านนาฮี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   เจือสุข
2. เด็กหญิงวริศรา   แวงชัยภูมิ
 
1. นางสาวผมกอง  ประพันธ์ศรี
2. นางสาวบุศมาศ  พงษ์สระพัง
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กหญิงธนิดา  เลขนอก
2. เด็กชายอภิชาติ  ปุราถาเน
 
1. นางอโนมา  พูลเพิ่ม
2. นางสาวอภิรดี  ยิ้มประเสริฐ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กชายกิติกร  ชาวดอน
2. เด็กหญิงภัครพร  พรมด
 
1. นางดวงพร  ก่านหงษ์
2. นางศิริลักษณ์  พิมพ์ลาศรี
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนพงศ์   ศรีโฉม
2. เด็กหญิงสุวิดา   เมืองอินทร์
 
1. นางอรวรรณ  ติดชัยภูมิ
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงรัตนากร  หลงนาม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดีหนองเป็ด
 
1. นางอนงค์  จำปาวงศ์
2. นางสาวเกษราภรณ์  ทาภักดี
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายสรวิชญ์   อินทร์รักษา
2. เด็กหญิงสุวิชญา   กองแก้ว
 
1. นางสุภาพ   ธรรมธุระสาร
2. นายปราโมทย์   ธรรมธุระสาร
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งลุ้ย
2. เด็กชายอภิชัย  กองเพ็ชร
 
1. นางอุทิศ  เสนชัย
2. นายูฤๅชัย  ศีรบุญเรือง
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายราเชนทร์  เนตรฉ่ำ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นามหนองอ้อ
 
1. นางวิชุตา  เทอดชัยภูมิ
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ชาวไพร
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  เจริญภูมิ
 
1. นางอรุณี  ประสานศักดิ์
2. นางสุกันยา  ก้อนศีรษะ
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กชายนวพรรษ  วงศ์จักษุ
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  อินสำอาง
 
1. นางจิตอารีย์  พรหมณี
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงสุพรรษา   วงค์เดือน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ขันชาลี
 
1. นายวชิรวิชญ์   นานอก
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงปภาดา  เกาะม่วง
2. เด็กชายเอนกพงษ์  สามงามเถื่อน
 
1. นางบุญสม  ชีววิศิษฐ
2. นายสมชัย  วาจาน้อย
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายศิริสวัสดิ์   สมัครการ
2. เด็กหญิงเกศสุดา   ชาติเพียร
 
1. นางนิภาพร   การนา
2. นางวัชราภรณ์   นราพงษ์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  แก้วคำใส
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  โทป้อมอ่อน
 
1. นายกุณฑล  พิกุล
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงพรนิภา   เพียรหาพล
2. เด็กชายวุฒิพร   คำสะทอน
 
1. นางสุมนา   ศรีโฉม
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงพวงชมพู  บัวนพ
2. เด็กชายพินิกร  นังสูงเนิน
 
1. นางจรรยา  สนิทเชื้อ
2. นางสาวสุรีรัตน์  เขียนไธสง
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญญะรัตน์  วงศ์วังจันทร์
2. เด็กชายนิชากร  พิมพ์พร
 
1. นางสาวสุพิชญา  มาลา
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงตุ๊กตา    กักจัตุรัส
2. เด็กชายเทวราช    เทพังเทียม
 
1. นายเสริมศักดิ์    ชุ่มนาเสียว
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายอัษฎา   งามบ้านผือ
2. เด็กหญิงเมขลา   มูลสันเทียะ
 
1. นายสุรยุทธ  ชูเดช
2. นายศุภชัย   อะมะมูล
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย   ไตรเสนีย์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ตั้งวงษ์
 
1. นางสาวรชานันท์   ศิริชัยโรจนมรกต
2. นายอดุลย์  วิสัยสังข์
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายนพเก้า  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กหญิงอันนิกา  กลางชาติ
 
1. นางปาณิศา  ปักเขตานัง
2. นายประพันธ์  อ่อนละม้าย
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 1. เด็กชายทวัฒน์ชัย  จรรยา
2. เด็กหญิงเปรมวดี  จันทร์ทอง
 
1. นายพิเชษฐ์  วาพัดไทย
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงชนิตา  พัฒนราช
 
1. นางสาวสุภาพร  สุ่ยหล้า
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงนันทพร   นาคคำ
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรารัตน์  นามจริง
 
1. นายวิชา  นิลวัฒน์
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงมัลลิกา  วงศ์ศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1. เด็กหญิงสุพัตรา   พรมสระน้อย
 
1. นางวีระพร  ดวงมณี
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กชายธนา  พรหมมา
 
1. นายสุรสิทธิ์  ศรีทอง
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เคนศรี
 
1. นายพีระพงค์   น้อยสุวรรณ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายธนวินท์    คงสุวรรณ
 
1. นางดวงตา    หงษ์มา
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงปริญา  เขียวชัยภูมิ
 
1. นางทองรื่น  ไตรเสนีย์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 10 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายคมชาญ  คานทอง
 
1. นางกัญญาณัฐ   ฉางชัยภูมิ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมเดื่อ
 
1. นายสนอง  เขตสูงเนิน
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 1. เด็กชายกิตติพัฒน  ศักดิ์ภูเขียว
 
1. นางกิติมา  ศักดิ์ภูเขียว
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 1. เด็กหญิงปณิดา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  ผดุงชนม์
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญณรงค์
 
1. นางจตุพล  กันทอง
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงพิณเพ็ญวดี   ครองเคหา
 
1. นายเกรียงไกร   นวลสาย
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กหญิงปานัทชา  หนองห้าง
 
1. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนบุญมี
 
1. นายอดุลย์  พรประทุม
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกนกพร   ธงเฉลิม
 
1. นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 1. เด็กชายสุขสันต์  ก่อกุศล
 
1. นางสาวอรุโณทัย  กล้าสู้
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนสหประชาสรร 1. เด็กหญิงสุนิสา  จอนนุ้ย
 
1. นายพูนศักดิ์  ชัยจันทร์ดี
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  กล้าสนาม
 
1. นางทองรื่น  ไตรเสนีย์
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ลาดชัยภูมิ
 
1. นายศรีเมือง  แสนยะบุตร
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีสงคราม
 
1. นางดวงตา    หงษ์มา
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโปร่งโก 1. เด็กหญิงอัญชี  มีอำนาจ
 
1. นายศักดา  วันนา
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา   เดชอุดม
 
1. นายไพบูลย์   จุลรักษา
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กหญิงอรสา  เผือกนอก
 
1. นางมาลินี  วรสาร
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กชายสุรชาติ  ดีสวน
 
1. นางสาววิจิตรา  สุรนันท์
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาฮี 1. เด็กหญิงกุลฤดี  ภูสีฤทธิ์
 
1. นางสาววรรณพา  ชาตินาฮี
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงชลดา  ขวัญหลาย
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงศุภนิตา   มุ่งหมาย
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. นายพิพัฒน์   สักภู่
 
1. นายธีระวัฒน์   คิดฉลาด
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมพร
 
1. นายเดชา  รักษ์มณี
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายธนานันท์  ทองมาศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงสุธิดา   พลหินลาด
 
1. จ.ส.อ.ไตรรงค์   สุวรรณกาล
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายวิษณุกร  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  ทะนารี
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายศุภชัย  คณาโจด
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กชายชัยวิทย์  ไทยเดิม
 
1. นายโชติรัศมิ์  สิงห์ชัย
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  แซ่ลี
 
1. นายสมบัติ  เงาชัยภูมิ
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงสายฝน  คุณอุดม
 
1. นายฐาปกรณ์   ปานาโท
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1. เด็กหญิงโสรยา  โชคคูณ
 
1. นายสมโภช  บุญศรี
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงกิตติยากร   ผักบัวเงิน
 
1. นางสาวพัตรมณี   พลโยธา
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกานต์ชนก    สิงห์เผ่น
 
1. นางวันเพ็ญ    เหล่าฤทธิ์
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 1. เด็กหญิงอรัญญา  ชัยพระอินทร์
 
1. นายสายัณห์  ฉายแสง
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  รองเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  มูลณี
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กหญิงสุนิสา  ห่อทรัพย์
 
1. นางอุทัย  บุญพิมพ์
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 7 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สมัยกุล
 
1. นางนพวรรณ  แก้วคูนอก
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กชายชัญชกร   อ่อนเฉวียง
 
1. นายสมวงศ์   พงศ์วิเศษ
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนสหประชาสรร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ลักษณะโภคิน
 
1. นางสาวปิยรัตน์  หงษ์ศิลา
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงศศิธร  คำสีทา
 
1. นางสาวนิภาพร  ตาปราบ
 
180 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หร่ายสี
 
1. นางทองรื่น  ไตรเสนีย์
 
181 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เจริญภูมิ
 
1. นางสาวสุนิษา  เทียมคำ
 
182 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงปณิตา   เพียรชัย
 
1. นางบุณณดา   ช่วยชูวงษ์
 
183 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายพิทักษ์  กุลชาติ
 
1. นายสมศักดิ์  จันทะพร
 
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงสุภัสรา  แก้วสำลี
 
1. นางราตรี  ขวาไทย
 
185 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 1. เด็กหญิงเนตรดาว   เจนชัยภูมิ
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีพล
 
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กชายผาภูมิ  ศิริรวง
 
1. นายธนกฤต  กิตติวัฒนพล
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 1. เด็กชายสุคลธร   พยัคศรี
 
1. นางประสิทธิ์สม   จันทร์สม
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายศรายุทธ  สุทินนา
 
1. นายเบ็นซิน  ดำนิล
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงอรนุช   เกาะห้วยบง
 
1. นายเกรียงไกร   นวลสาย
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายอนุชา    ขิงชัยภูมิ
 
1. นายนิธิฤทธิ์    บุญดี
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์เมืองเพลีย
 
1. นางจตุพล  กันทอง
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  คุ้มเดช
 
1. นายพรศักดิ์  ใจเขว้า
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงเกวลิน  เขตจัตุรัส
 
1. นายวีระวุฒิ  พงษ์จันทร์
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดังชัยภูมิ
 
1. นางบรรเลง  เทียมกระโทก
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เทพวงษ์
 
1. นางกฤษฎา  บุญเงิน
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  ดวงตา
 
1. นายปริญญา  มงคลพันธ์
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กชายจามร  คุณมั่ง
 
1. นายคมศักดิ์  ศรทอง
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงกานดา  วงษ์สระ
 
1. นางสาวมนัสวี  ถานชัยภูมิ
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงพันทิพา  เพ็ชรแท้
 
1. นางสาวสุภาพร  สุ่ยหล้า
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านซับรวงไทร 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญแก่น
 
1. นายสายัณห์  ฉายแสง
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงโสภาวรรณ   หาญพิชัย
 
1. นายไพบูลย์   จุลรักษา
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายนวชัย   ขันตี
 
1. นางสุภาวดี   ตรีเพชร
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตติยากร   วิไลลักษณ์
 
1. นางสาวเธียรธิติ   ธรรมพงษ์
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายศิริวกร  ราโช
 
1. นางสาวนิภาพร  ตาปราบ
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 1. เด็กหญิงวรนุช   หล่าสกุล
 
1. นางดาราวรรณ  จันทร์ห้างหว้า
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงนิตยา  ฐานหมั่น
 
1. นายวิชิต  บุระดา
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงชาดา  กานนท์
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้ววิไล
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กชายธนดล  ทวดอาจ
 
1. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงนันทิดา   ดอบุตร
 
1. นายปรีชา   ติดชัยภูมิ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. นางสาวอรไพรินทร์  จุตะโน
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ดา   คัดธนามศรี
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงยุภา  รัชชะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงวันวิวา   สุเสนา
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีเพชร
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญวิจิตร
 
1. นายโชติรัศมิ์  สิงห์ชัย
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กชายอายุวัต   งานประเสริฐ
 
1. นางสิริพันธุ์   สาศรีเมือง
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงพัชรากร  ปล้องยาง
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนิตยา  พันธุ์ศรี
 
1. นายสมศักดิ์  จันทะพร
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายภูวดล  งามสวัสดิ์
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายพัฒน์พงษ์  พิเศษชีพ
 
1. นายสมบัติ  เงาชัยภูมิ
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรส   เพิ่มชีลอง
 
1. นายธีระวัฒน์   คิดฉลาด
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สีจันทองทิพย์
 
1. นายธนกฤต  กิตติวัฒนพล
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงปิยดา  หล่าบุตรศรี
 
1. นายเดชา  รักษ์มณี
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  กาชัย
 
1. นายจักรเพขร  พงศ์โพนทอง
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงพราวฤดี   หงษ์สาวงค์
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงวนิดา  หล่าบุตรศรี
 
1. นายเดชา  รักษ์มณี
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีน้อย
 
1. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงชลธิชา  มณีแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงยอแสง  ชัยนา
 
1. นางอรวรรณ  สวัสดี
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินธร  หาญคำจันทร์
 
1. นายจักรเพขร  พงศ์โพนทอง
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ทวีฤทธิ์
 
1. นายปรีชา   ติดชัยภูมิ
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายทรัพย์ไพศาล  แสงจันทร์
 
1. นายอนันต์  ทะนารี
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายสุเมธาดา  แซวจันทึก
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา   นามพิมล
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงญาดา  คงคาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิญาภรณ์   ศรีครไทย
 
1. นายปรีชา   ติดชัยภูมิ
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กชายอนุชา   ทองโปย
 
1. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงจิต
 
1. นายสมศักดิ์  จันทะพร
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. นายศักดิ์ศรี  สีทามาตย์
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงวชิกา  ราคาแพง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  คำปัด
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  พิณโยวงค์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงอนุธิดา   ศรีบรรเทา
 
1. นายสุดใจ  ยอดชัยภูมิ
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองแสง
2. เด็กหญิงพิททิยานันท์  ศรีชัยภูมิ
 
1. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์  ทวีเงิน
2. นางสัญญา   จุลละนันทน์
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์   สุขสว่าง
2. เด็กหญิงณิฏฐณิชา   ไชยไข
 
1. นางยุพิน   โพธิษา
2. นางประยวน  ทวีชีพ
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วุ้นชีลอง
2. เด็กหญิงวรัญญา  กระจ่างฤทธิ์
 
1. นางวัชรินทร์  นวกาลัญญู
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงศวิตา  กุลจำเริญ
2. เด็กหญิงอรัญญา  วงศ์จักษุ
 
1. นางสาคร  ผลพูน
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เอี่ยมนอก
2. เด็กหญิงอรวรรณ   จวนชาติ
 
1. นางรัชนี  กาหลง
2. นางมาลัยวรรณ  หิรัญมูล
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงชนรดี  ศรีกุศล
2. เด็กหญิงปานตะวัน  จันสีแก้ว
 
1. นางนันท์นภัส  คชลัย
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  เนาวะราช
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์   พืชผักหวาน
 
1. นางสาววาสนา  พิมพรัตน์
2. นางสาวอนุสรา  ภาสกุล
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ประเวรไพร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  สาที
 
1. นายสุรสิทธิ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายวรากร  ทักษิณสิทธิ์
2. เด็กหญิงอภัสสร  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
2. นางสุมาลี  สีเขียว
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    เจียงพุดซา
2. เด็กชายรัฐรวี    ยืนชีวิต
 
1. นางอธิวรรณ    ขวัญบุญจันทร์
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 1. เด็กหญิงรัชนียา  ปลายสวน
2. เด็กหญิงศศิวิมล  จำชาติ
 
1. นายสฤษดิ์  วังสระ
2. นางบุญพร้อม  ยารญาณ
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 11 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   หาญชาติ
2. เด็กหญิงฟ้าใส   ดาเล็ก
 
1. นางวรณี   คำอิน
2. นายไพบูลย์  จุลรักษา
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กหญิงสุจิตตา  ปัญญาวงษ์
2. เด็กหญิงอรวภา  แสดงคูณ
 
1. นางสาวดารุณี  ตากิ่มนอก
2. นายอนุชิต  ปราณี
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เริงอาจ
2. เด็กชายวสุ  ฤทธิ์กำลัง
 
1. นางญาติมา  เกตุกลิ่น
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอริสรา  ไชยบุระ
 
1. นางทองรื่น  ไตรเสนีย์
2. นางวรรณวิลัย  รวยดี
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงนฤมล  อุทัยคาม
2. เด็กหญิงวรพิชชา  มีโพนทอง
 
1. นางสมควร  งอกนาเสียว
2. นายบัวทอง  สีมาพล
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1. เด็กชายประกาศิต   ศรีวรรณพิม
2. เด็กหญิงอภิษฎา   วังหาษ
 
1. นางวีระพร  ดวงมณี
2. นางวีราภรณ์  สิทธิวงศ์
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 17 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายอดิศร   กองชัย
2. เด็กหญิงโบนัส   อาจลา
 
1. นางกัญญาณัฐ   ฉางชัยภูมิ
2. นางสาวนิภารัตน์   ตอสกุล
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงกุศลสิริ   เพิ่มเจริญ
2. เด็กหญิงธัญญาดา   กล้าหาญ
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เจียมชัยภูมิ
2. เด็กชายอภิชาติ  ครองปัญญา
 
1. นางสุธารินี   กองคำ
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงนิศรา  อาจฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงินงอก
 
1. นางวัชรินทร์  นวกาลัญญู
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 1. เด็กหญิงพรนภา  ภูมีศรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  บุญเจริญ
 
1. นางกฤษฎา  บุญเงิน
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าฉาง 1. เด็กหญิงพลอยธิดา  โขนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสิรินญา  ศิริ
 
1. นางสาวสุวิภา  ขนชัยภูมิ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ประสานศักดิ์
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สานนอก
2. เด็กหญิงฐิติพร  เมตตาชาติ
 
1. นางสมจิตร  ศิริชาติ
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กหญิงนิภาพร  ไชยธงรัตน์
2. เด็กหญิงศศิธร  พรมพันใจ
 
1. นางสาวดารุณี  ตากิ่มนอก
2. นายอนุชิต  ปราณี
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงสารวิน   ผึ่งนอก
2. เด็กหญิงอรนันท์   เหวชัยภูมิ
 
1. นางวรณี   คำอิน
2. นางสาวสมหวัง  พิกุล
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กหญิงวิราษลักษณ์    เลิศศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล    ภิรมย์ศรี
 
1. นางสาววริสรา   ยอดวงษ์
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กหญิงวิรารัตน์   ฟองคำตัน
2. เด็กหญิงอุมากร   อรัญสุข
 
1. นางอังคนา   แก้วประเสริฐ
2. นายพุทธรักษ์   นิลราช
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราพร   จิตรมนตรี
2. เด็กหญิงรัชฎาวุฒิ  พุดสุด
 
1. นางนันทนา  วงษ์ดินดำ
2. นางหงษ์ทอง  เพิ่มภูเขียว
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ณาบัญดิษ
2. เด็กชายรุจดนัย  วินิจกุล
 
1. นายสมศักดิ์  จันทะพร
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกุดละลม 1. เด็กหญิงยศวดี   ใจกระสันต์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   อยู่เจริญ
 
1. นางบุษบา   มีธรรม
2. นางลิลลา   ไตรเสนีย์
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  กล้าหาญ
2. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  บุญกลิ่น
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณพงศ์
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายกฤษดา  ชูคันหอม
2. เด็กหญิงธณพร  เจือกุดขมิ้น
 
1. นางทองรื่น  ไตรเสนีย์
2. นางวรรณวิลัย  รวยดี
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงภัทราวดี  สมหวัง
2. เด็กหญิงรุจิรดา  บุญพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ฦาชา
2. นางสาวสุนีรัตน์  เดชขุนทด
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรีรักษ์
2. เด็กหญิงพุธณัดชา  คำรุณ
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำปัด
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 1. เด็กหญิงนิตยา   นาชัย
2. เด็กหญิงสุธิดา   ทุมแก้ว
 
1. นางสาวสุดใจ   คลังติยานนท์
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังตะกู 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กชายสมพงษ์  วิรัตน์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ประเสริฐพงษ์
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ถูกชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ลือเทพ
 
1. นางบุญพร้อม  ยารญาณ
2. นายสฤษดิ์  วังสระ
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงกัญญาภัชร  เริงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมคำ
 
1. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
2. นางกนกทรรศน์  โตนชัยภูมิ
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. นายทินกร  ต่อติด
2. นายบุรินทร์  ไพรศรี
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงพราวนภา   แก้วคุณเลิศ
2. เด็กหญิงศุภนัน   มุ่งหมาย
 
1. นายคมกฤช   กกกลาง
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงอุษาพรรณ  ประภาวงษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิมช้า
 
1. นายเดชา  รักษ์มณี
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กหญิงนริสา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ยามี
 
1. นางสุปราณี  นครศรี
2. นางสาวสายสุดา  ชาติศรี
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เฟื่องสีไหม
2. เด็กหญิงศิริประภา  มาวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
2. นางรัตนากร  มณีวรรณ์
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงดวงตะวัน   อิสสระประสาสน์
2. เด็กหญิงวาสนา    มาทวี
 
1. นางยมรัตน์    สามารถกิจ
2. นางเพ็ญกุศล  ภูมิประภาส
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กำลังทวี
2. เด็กชายอดิศักดิ์  นิยมนา
 
1. นางอัมพร  อ่อนละม้าย
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง   1. นายสมศักดิ์  จันทะพร
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กหญิงศรินทร์ดา  ดีวิเศษ
2. เด็กหญิงอัคณา  ชำนาญสิงห์
 
1. นายสุรสิทธิ์  ศรีทอง
2. นางสาวศิริพร  ลือเพียร
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  หงษ์วิหค
2. เด็กหญิงอริสรา  บุญฤทธิ์
 
1. นางละเอียด  ภูโอบ
2. นายโชติรัศมิ์  สิงห์ชัย
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสรัลชนา  เจือจันทร์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงพรนภา   ชูสกุล
2. เด็กหญิงสุนิสา   พลหินลาด
 
1. จ.ส.อ.ไตรรงค์   สุวรรณกาล
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล)    
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงตติยา  พิทักษ์
 
1. นายพรศักดิ์  ใจเขว้า
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายอนุวิทย์  บุญศรีทา
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายศุภกร   ปะจุระเน
 
1. นายธีรพัฒน์   ยอดยิ่งยง
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. นายนิรวิทย์  ต่อชาติ
 
1. นายสดใส  มาฆะเซ็นต์
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายพาโชค  สำราญรมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กชายธนากร  สัมพันธ์
 
1. นายโชติรัศมิ์  สิงห์ชัย
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายอนันต์  ผางสูง
 
1. นายเบ็นซิน  ดำนิล
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายธิวาศักดิ์  นิยมวงค์
 
1. นายจักรเพขร  พงศ์โพนทอง
 
302 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาติดำรงค์
 
1. นายอนันต์  ทะนารี
 
303 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพิมภวรรณ   อาจยุทธ
 
1. นายปรีชา   ติดชัยภูมิ
 
304 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เมืองศรี
 
1. นายสุพรรณ  สอนศรี
 
305 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. นายนนทวัฒน์  คำดีวัน
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
306 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา   คชรินทร์
 
1. นายสุดใจ   ยอดชัยภูมิ
 
307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายคุณากร  ผาเงิน
 
1. นางอรวรรณ  สวัสดี
 
308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายธีระวิทย์  แฝงจันดา
2. เด็กชายรัฐพงษ์  โถนารัตน์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บกสูงเนิน
 
1. นายเมธี  หุมสิน
2. นายชัยวรงค์  เวียงพล
 
309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำสงวน
2. เด็กชายภัทรดล  คนหมั่น
3. เด็กชายวงศธร  ต่อติด
 
1. นายชติพนธ์  คนหมั่น
2. นางรุจิรัตน์  จันทร์จิต
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูนกเขียน 1. เด็กหญิงนปภา   จันดาย
2. เด็กหญิงวิรัญยุภา   เชื้อสระพัง
3. เด็กหญิงอริสรา   อุปราช
 
1. นางสาวสุดใจ   คลังติยานนท์
2. นางรจนาภรณ์   บุญประคม
 
311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โสภารักษ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วคุนเลิศ
3. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ชาติดอน
 
1. นายเอก  ราชเดิม
2. นางวงศรี  ราชเดิม
 
312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 1. เด็กชายกิตติภูมิ    แว่นทิพย์
2. เด็กชายจักรรินทร์    โพธิ์พิทักษ์
3. เด็กชายธณัชพงศ    ดาเหล็ก
 
1. นางดารุณี  ธัญญะภูมิ
2. นางสาวกาญจนารัตน์    ถนอมพันธ์
 
313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 1. เด็กชายคณิน   โหมกลาง
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ   กองโคตร
3. เด็กชายอนาวิล   อุ่นวงค์
 
1. นางอุบลศิลป์   อินทอง
2. นางมาลี   ผาจันทา
 
314 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายนนท์ณชา   อาสาชาติ
2. เด็กชายรัตน์ทพงษ์   หาญกุดตุ้ม
3. เด็กชายวรางพล   ภิรมย์ชม
 
1. นายไพบูลย์   จุลรักษา
2. นางแววตา  อริพงษ์
 
315 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กชายณัฐพร  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กชายทินภัทร  แก้วสำราญ
3. เด็กชายพีรภัทร  เพชรสวัสดิ์
 
1. นางนันท์นภัส  คชลัย
 
316 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศิริสุภรณ์มนตรี
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  รอนยุทธ
3. เด็กชายอดิเทพ  โมรีรักษ์
 
1. นางกรัณฑ์มุกกาญจน์  ทวีเงิน
2. นางสัญญา   จุลละนันทน์
 
317 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงณิชนันท์   หาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพิรญาณ์   กุลจันทร์
3. เด็กหญิงวรัญญา   บุญครอง
 
1. นางยุพิน   โพธิษา
2. นางประยวน  ทวีชีพ
 
318 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   ศรีรักษ์
2. เด็กชายวีระพงษ์   อาจนาฝาย
3. เด็กหญิงศิรินญา   ชำนิยา
 
1. นางพิมพ์ทอง  ฐานอุดม
2. นายนิกร  กงชัยภูมิ
 
319 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายต้นกล้า  ฤทธิ์กำลัง
2. เด็กชายพัชยศ  พรประไพ
3. เด็กชายพิทักษ์พงค์  โหนสันเทียะ
 
1. นางญาติมา  เกตุกลิ่น
 
320 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1. เด็กหญิงจันธิดา  ต่อสกุล
2. เด็กหญิงวาสินี  พิณทอง
3. เด็กหญิงสุพัชชา  หลวงนเรนทร์
 
1. นางวรรณิสา  ชูสกุล
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  คำสอน
3. เด็กหญิงอภิญาดา  จำบัวขาว
 
1. นางสาวนิตยา  ยศรุ่งเรือง
2. นางภัทรา  ขันธวุฒิ
 
322 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เบขุนทด
2. เด็กชายน้ำเทิน  จันทานิตย์
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  ชิยางคะบุตร
 
1. นางทองรื่น  ไตรเสนีย์
2. นางวรรณลัย  รวยดี
 
323 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร์  ไฝชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัมภา  เพียรหาผล
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ธงสันเทียะ
 
1. นายธนะพันธุ์  รักอาชา
2. นางฉัตษ์มณี  แสงชมภู
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายธีรภัทร  หาญรุก
2. เด็กชายวีรพล  วงศ์จักษุ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  คุ้มบัวบาน
 
1. นางสาคร  ผลพูน
 
325 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายจิตทิวา  สัจจาธง
2. เด็กชายสรศักดิ์  อนันเต่า
3. เด็กชายเอกภพ  รองจำนง
 
1. นางวธัญญา  มงคล
2. นางสาวพัชรี  ทูลไธสง
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 1. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ยศรุ่งเรือง
3. เด็กชายติณณภพ  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวเเดือนนภา  แสงจิตร
 
327 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กหญิงยุวรัตน์  แจ่มใส
2. เด็กชายศุภชานนท์  แท่งหิน
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรจันทึก
 
1. นายเอก  ราชเดิม
2. นางวงศรี  ราชเดิม
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ดีบ้านโสก
2. เด็กชายธัชพล  สมโภชน์
3. เด็กหญิงศริญญา  สุสมบูรณ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  สุรางค์กุล
2. นางสาวจิราพร  อันสน
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกานดา   ขวิตชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   พรมถนนถั่ว
 
1. นางวิบูลย์ลักษณ์   วัฒนโสภณวงศ์
2. นางชไมพร   ประไพเพชร
 
330 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายทิวา  ศรีชัยภูมิ
2. เด็กชายพิษณุ  ภูช่างทอง
3. เด็กชายอำนาจ  มีสินชัย
 
1. นายเมธี  หุมสิน
2. นายชัยวรงค์  เวียงพล
 
331 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงณัฐชา   โพธิ์กลางดอน
2. เด็กชายปัญธนัฐ   โชคเหมาะ
3. เด็กหญิงอิสริญา   ยานะดำ
 
1. นางพิมพ์ทอง  ฐานอุดม
2. นายนิกร  กงชัยภูมิ
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปานระพี  ชัยอาวุธ
2. เด็กหญิงวรัญญา  ผลพูน
3. เด็กหญิงสุทิมา  อำนวยพร
 
1. นางสาวนิตยา  สุโพธิ์ขัน
2. นายสุพิศ  สิงห์พร
 
333 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์   ชอบกล้า
2. เด็กหญิงรุ่งอโณทัย   อุ่นนาแซง
3. เด็กหญิงวรนุช   บุสนาม
 
1. นางสาวกรรณิกา   จวนชัยภูมิ
2. นายสุรเดช   จ้ายหนองบัว
 
334 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายชินวัตร  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กชายชินวุฒิ  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กชายภูรินทร์  นาชัยสิทธิ์
 
1. นางอิงอร  ยวงทอง
2. นายประสาน  พาชนะ
 
335 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กชายสราวุฒิ  ท้องล้วน
2. เด็กชายสามารถ  นาห้วยทอง
3. เด็กชายสืบสกุล  ถำวาปี
 
1. นายพีระพงค์  น้อยสุวรรณ
2. นายสิงห์ทอง  ต่อติด
 
336 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 1. เด็กชายธีรดลย์    เด่นวงษ์
2. เด็กชายฤทธิเดช   ขันชพัด
3. เด็กชายเมธีวัฒน์  เนตรสว่าง
 
1. นางดารุณี  ธัญญะภูมิ
2. นางสาวกาญจนารัตน์   ถนอมพันธ์
 
337 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายชัชวาล  ผุดผ่อง
2. เด็กชายตรงชัยชนะ  ขั้นชัยภูมิ
3. เด็กชายธีรเดช  หงษ์วิเศษ
 
1. นายบุญเสริม  ผลพูน
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายตะวัน   อาสายุทธ
2. เด็กชายธนาดล  เจิมขุนทด
3. เด็กชายอาทิตย์  มั่นคง
 
1. นายไพบูลย์   จุลรักษา
2. นางนลินรัตน์  วงศ์ชัยวริศ
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1. เด็กชายกฤษฎา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กชายปราการ  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงไหมแก้ว  ชิดนอก
 
1. นางวรรณิสา  ชูสกุล
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงญาดา  ขันเขวา
2. เด็กหญิงนวนันท์  เจริญหมื่น
3. เด็กหญิงอรปรียา  สุขหนองโปร่ง
 
1. นางบุปผา  ชาดา
2. นายสุอาจ  ผ่ายภูเขียว
 
341 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 1. เด็กชายณัฐพล  สารนอก
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อินนา
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ปัญญา
 
1. นางกมลวรรณ  ไสยาสน์
2. นางสาวกุหลาบ  สิมาชัย
 
342 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายนิพิธพนธ์  หาญวิชา
2. เด็กชายอนุสรณ์  ผิวมาน้อย
3. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนบุญศรี
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำปัด
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ชาวปทุม
2. เด็กชายธนากร  รักษ์มณี
3. เด็กชายพีระภัทร์  คงบุญวาท
 
1. นายวิชา  นิลวัฒน์
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 1. เด็กชายกฤษนัย  มานาเสียว
2. เด็กชายภูวิศ  สิงห์โนนตาด
3. เด็กหญิงอรปรีญา  ลาประโคน
 
1. นางสาวเดือนนภา  แสงจิตร
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษดา   ประยูรหาญ
2. เด็กหญิงพรมนัส   ชุมพร
3. เด็กหญิงศุภจิตรา   พิมสิม
 
1. นางทัศนีย์  โคบุตรี
2. นายประภาส   สัตยารัฐ
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธนพร  มะโนนึก
2. เด็กชายปฏิภาณ  พรมลี
3. เด็กชายภาสกร  บุญยะรด
 
1. นายอนันต์  ทะนารี
2. นายวิเชียร  ดอนวิชา
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายชัยรัตน์  บุตรยงค์
2. เด็กชายนาถนรินทร์  ปลื้มชาติ
3. เด็กชายวุฒินันท์  จุตตะโน
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  คำปัด
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  หวังหมู่กลาง
2. เด็กชายนันทวัช  ไชยพรหม
3. เด็กชายโชคชัย  บุญปก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
2. นายนิกร  แคชัยภูมิ
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา   กระแสกุล
2. เด็กหญิงดารินทร์   สุพิพัฒน์โมลี
3. เด็กหญิงมลธิกา   จันกามา
 
1. นางสาวรชานันท์   ศิริชัยโรจนมรกต
2. นายอดุลย์   วิสัยสังข์
 
350 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงวิภาพรณ์  มลฉนวน
3. เด็กชายเด่นดนัย  สีแก้ว
 
1. นายจักรเพขร  พงศ์โพนทอง
 
351 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สาแพงน้อย
2. เด็กชายดนุพร  เชิดพงษ์
3. เด็กชายนันทกานต์  สีทา
 
1. นางทองรื่น   ไตรเสนีย์
2. นางวรรณวิลัย  รวยดี
 
352 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิรวัลย์   บุญถูก
2. เด็กหญิงสุนันทา   ห่อยไธสง
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน   พิมลนอก
 
1. นายธีรพัฒน์   ยอดยิ่งยง
2. นางวันเพ็ญ   ยอดยิ่งยง
 
353 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. นายจีรศักดิ์   หิรัญคำ
2. นายภาณุพงษ์   ผุดบัวดง
3. นายไกรวิทย์   รักษาชนม์
 
1. นายณรงค์   ครองเคหา
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
 
1. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
 
1. นางสาวทิติยา  พบสุวรณ
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายสุริยนต์  คลองผล
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
 
1. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายสุริยันต์  คลองผล
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
 
1. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายสุริยันต์  คลองผล
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นายมัชพล  สาคะริชานนท์
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
 
1. นางสนธยา  สารโภค
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์   โม่ทอง
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงภรชิตา  จานนอก
 
1. นายบรรพต  นิ่มนวล
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายวาเลน    บุญญะบุตร
 
1. นายพิสัญ   ดีชัย
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เสนน้ำเที่ยง
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางราตรี  ทิพโชติ
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์   มีสัมพันธ์
 
1. นางสมฮู้   อุตมะพันธุ์
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงวิชุดา   ศรีษะ
 
1. นางวันเพ็ญ   ยอดยิ่งยง
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงฟ้าใส  กลมเกลียว
 
1. นางอุบล  สิงห์อำพล
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงเกสรา  ขันอาสา
 
1. นางราตรี  ทิพโชติ
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงพจนีย์  น้อยเดชา
 
1. นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  นารถชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
3. เด็กชายทวีชัย  ปะสาวะเท
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ภิณโญขวัญ
5. เด็กชายภูวดล  ช่องศรี
6. เด็กหญิงวิภาดา  กาชัย
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  กระแสโสม
8. เด็กชายอัครพงษ์  บุญนอก
9. เด็กหญิงอัมพร  นิยมวงศ์
 
1. นายสมชาย  คุ้มวงษ์
2. นายอรัญ  ภูมิวิริยะ
3. นางกัลญานันท์  ดุลเปี่ยมขจร
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
2. เด็กชายทรัพย์ไพศาล  แสงจันทร์
3. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
4. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
5. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
6. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
7. เด็กชายสิทธิชล  หนชัยภูมิ
 
1. นายวิเชียร  ดอนวิชา
2. นายศุภชัย  ทองทับ
3. นางสาวปัทมพร  พรหมรินทร์
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
2. เด็กหญิงปพรพรรณ  อุนาราช
3. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
4. เด็กหญิงสุริวิภา  สิมาชัย
5. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
7. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
8. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
3. นายอาทิตย์  ธงภักดิ์
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  สามารถ
2. เด็กชายคณาธิป  วงศาบุตร
3. เด็กหญิงชญานุช  จันทรังสิกุล
4. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
5. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  เลิศล้ำ
7. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีจิตต์
8. เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีรักษ์
9. เด็กหญิงมาริษา  ลุนชัยภา
10. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
11. เด็กหญิงอาภัสรา  บุญครอง
12. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
13. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
14. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
15. เด็กหญิงแพรวา  โคตรภูธร
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
3. นายประกาสิทธิ์  ชาติศรี
4. นางอรญา  ฒาริกชานนท์
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
3. เด็กหญิงณัชชา  เหล่าประชา
4. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
5. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
6. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
7. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
8. เด็กชายบัวลอย  วันนารี
9. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
10. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
11. เด็กชายสหภาพ  แจ่มแจ้ง
12. เด็กหญิงสิทธิชล  หนชัยภูมิ
13. เด็กชายสุรศักดิ์  ปัสสายะ
14. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นายพิทักษ์  พรหมรินทร์
3. นางวิลาวัลย์  พรหมรินทร์
4. นายวิเชียร  ดอนวิชา
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาคริชวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงญารินดา  ไฝชัยภูมิ
3. เด็กหญิงทัตธิยา  ถิ่นนอก
4. เด็กหญิงบุญญาพร  ทวีจิตต์
5. เด็กหญิงปพรพรรณ  อุนาราช
6. เด็กชายภานุวิชญ์  ศรีรักษ์
7. เด็กหญิงศุกร์จิรารัตน์  สากุล
8. เด็กหญิงอาจารี  ประเสริฐชัย
9. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โม่ทอง
10. เด็กหญิงเมธาวี  พัสกุล
 
1. นายประเทือง  ชัยสุวรรณ
2. นางสาวทิติยา  พบสุวรรณ
3. นางพรศิริ  ชำนาญกุล
4. นางอรญา  ฒาริกชานนท์
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
4. เด็กชายธีระชาติ  บางขุนทด
5. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
6. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
7. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
8. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
9. เด็กชายสิทธิชล  หนชัยภูมิ
10. เด็กชายอภิวัฒน์  คำลาย
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นายถวัลย์  สมศักดิ์ศรี
3. นางจรีรัตน์  สมศักดิ์ศรี
4. นายสวาท  ศรีแก้วน้ำใส
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายกานต์  วงษ์ศรีวอ
2. นายก้องเกียรติ  ใจปิติ
3. นายจำเนียร  ชัยสวรรค์
4. เด็กชายฉัตรดนัย  สุขเจริญภูมิ
5. นายชิตธิชัย  ตรีศรี
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงมาลัย
7. นายทักษิณ  เทียมทัด
8. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยภิเดช
9. เด็กชายนครินทร์  ใจปิติ
10. เด็กชายประวิทย์  กล้าหาญ
11. นายปิยะพงษ์  บุญเรือง
12. นางสาวพนารัตน์  แสงวงษ์รักษ์
13. เด็กชายภัคธร  ทีราช
14. เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยชนะ
15. เด็กหญิงยุลาวัลย์  โคตรแก้ว
16. นางสาวรัตนาภรณ์  สะแกนอก
17. เด็กหญิงวิไลพร  ลาดขามป้อม
18. นายสุทธิศักดิ์  เพชรนอก
19. เด็กหญิงสุปราณี  ทีราช
20. เด็กหญิงสุมินตรา  น้อยปัญญา
21. เด็กหญิงอภิญญา  ทาราศี
22. นางสาวอรวรรณ  ไพราม
23. เด็กหญิงอริษา  เสกขุนทด
24. เด็กชายอิทธิกร  โยธา
25. เด็กชายเอกวินิจ  สุขตา
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นายไพบูลย์  สุภพล
3. นายบุญเหลือ  ตรีเดช
4. นายอุดม  ตระกูลรัมย์
5. นางสาวอุทร  ชูณรงค์
6. นางสาวปรียาภัทร์  เปรมแสง
7. นางสาวธิดารัตน์  น้อยกุล
8. นายประสิทธิ์  ลาดบัวขาว
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายธีระภัทร์  มีทา
2. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
3. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
4. เด็กชายศักรินทร์  ทองยศ
5. เด็กชายสหวงษ์  เขวาลำธาร
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วันนารี
 
1. นายมานพ  บุญแจ่ม
2. นางสาริศา  บุญแจ่ม
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายศิวานนท์  เพ็งพร
 
1. นายนพดล  ฐานสินเพิ่ม
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กชายทัตธนย์  ชัยโยพัฒน์
 
1. นางมุกดา  คลังทอง
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐชัย   ปะสาวะเก
 
1. นางปัทมาวดี   การหัตถ์
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจปิติ
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายธเนศ   หาญพยัคฆ์
 
1. นางสาวรชานันท์    ศิริชัยโรจนมรกต
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายนพเก้า  สามหมอ
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กชายธนา  เลขนอก
 
1. นางมะลิวัลย์  ศรีหาวงษ์
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1. เด็กชายสิงหา  ต่อโชติ
 
1. นางนาฎฤดี   ดีบ้านโสก
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายณัฐกฤษ  หมายปิดกลาง
 
1. นายนิมิตร  เพชรจำนงค์
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายนคร  เดชครอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  เปรมเดชา
 
1. นางนิตยา  เจนนาวิน
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์ชัย
 
1. นายวีระศักดิ์  สุนทรวีราทักษ์
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงภาวิณี    เรืองกระโทก
 
1. นางพิสมัย    นามเสนาะ
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิง.พรพรรณ   ประจัญฤทธิ์
 
1. นางปัทมาวดี   การหัตถ์
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
 
1. นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ด้วงแก้ว
 
1. นางจิตราวรรณ  จรแก้ว
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงเรืองศรี   เคนโพธิ์
 
1. นายวชิรวิชญ์   นานอก
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  โชคบัณฑิต
 
1. นางจุไรรัตน์  กองกุล
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงพรหมฤดี  โชคบัณฑิต
 
1. นายนิกร  ประภูตา
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงพิมประพา  ตรีวิมล
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงสุกัญญา   โคตรสมบัติ
 
1. นางอรวรรณ   หมู่โพธิ์
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงสุวรัตน์  ใจสบาย
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 1. เด็กหญิงขวัญดาว  วิชัยวงษ์
 
1. นายชูชาติ  ดวงมณี
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  โสประดิษฐ์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายพิชญณัฐ   ศรีชาติ
 
1. นายแก้ว    เอี่ยมคำ
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ผดุงโชค
 
1. นางสาวยุพิน  ต่อโชติ
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายอนุวัฒน์   ชมชัยภูมิ
 
1. นายวิรัตน์   พาณิชย์
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 1. เด็กชายอดิเทพ  แสงสว่าง
 
1. นางภัทรวดี  เชื้อโนนแดง
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายวัชรพล  อ่อนทะ
 
1. นายจตุรภัทร  ทศสิงห์
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   ยิ่งสุข
 
1. นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.8 เงิน 7 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  พันธ์สามารถ
 
1. นางกรรณิการ์  ไกรบำรุง
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.6 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กชายธวัชชัย  อินทร์ชีลอง
 
1. นายไพฑูลย์  ปานาโท
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กชายสกฤษฎ์  ขวัญงอน
 
1. นายชยพล  ดิษศภัทร
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าข่อย 1. เด็กชายกัมปนาท  ชาลีบัว
 
1. นายเฉลิมพร   ศรีวิลัย
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กชายธรรมรัตน์  สิมมาวงศ์
 
1. นางมาลินี  วรสาร
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายศิริโชค   จันทร์ธรรม
 
1. นางสาวสุภาพันธุ์   พันธุ์ธรรม
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 70.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 1. เด็กชายนฤเทพ   จำเริญพันธุ์
 
1. นางเสาวนีย์   งามยิ่ง
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กชายจุลจักร    ชูรัก
 
1. นางสิริรัตน์   พรมเดื่อ
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายอลงกรณ์  คงสัมพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1. เด็กชายชีพชนก   นามพิชัย
 
1. นางราตรี  วิวัฒนศิริ
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1. เด็กหญิงอันนิชา   ชาญเขว้า
 
1. นายสุริ    ยอดสง่า
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยะดา   สุธรรมมา
 
1. นางสาวณิชนันท์   ป้องสีดา
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นิสสัยเย็น
 
1. นางดวงสุดา   ทองจำรูญ
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กหญิงยสินทร   เอื่ยมละออ
 
1. นางญาณี   อุตสาคู
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ยืนยงค์
 
1. นางสาวปัฎฐายา  บำรุงกุล
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 1. เด็กหญิงปิยนุช  แผงเวช
 
1. นางธัญธร  เทียบพิมพ์
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงสโรรักษ์  อุดม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เขวาลำธาร
 
1. นายเทอดทูล  เกตุพงษ์
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ผิวดำ
 
1. นายนิกร  ประภูตา
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรัฎฐากานต์   ใบสูงเนิน
 
1. นางปัทมาวดี   การหัตถ์
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กชายอุสาห์  นามหาญ
 
1. นายอรรถวิทย์  รักษาเชื้อ
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเชียร
 
1. นายสุระชัย  พันธ์โสรี
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงศรรศินันท์  หงษ์เงิน
 
1. นายจตุรภัทร  ทศสิงห์
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านลำชี 1. เด็กหญิงสุนันทรา  เจนชัย
 
1. นายศักดิ์ดา  คำหว่าน
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านขวาน้อย 1. เด็กหญิงสิริยากร   ผาดี
 
1. นางสุภาภรณ์    เริงฤทธิ์
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 78.6 เงิน 16 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงรัศมี  ไพรวิเศษ
 
1. นางรัชนี  ซ้ายยศ
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76.8 เงิน 17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กัณหา
 
1. นางสาวสายสุดา  ชาติศรี
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 73.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงดาหลา  จันทร์เรือง
 
1. นายสุทธิพงษ์  เพิ่มยินดี
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  คำยศ
 
1. นางสาวสายสุดา  ประยูรสิงห์
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายปฏิเวช  หลักวิชา
 
1. นางอรอนงค์  อู่ทอง
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายถิรสวัสดิ์  ประคำ
 
1. นางฐานิตา  ฦาชา
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายอภิเดช  เหิมสารจอด
 
1. นางสุภัคสรรค์  คงควร
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กชายณัฐนันท์  โชคสวัสดิ์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  วิเศษศักดิ์
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายอัฐสอน  เกณพล
 
1. นางสาวหงษ์สุดา  หาญแวง
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กชายสันติ  รุ่งเกษตร
 
1. นางสาวสุกัญญา  กุลสุวรรณ
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กชายโกมล  คงโนนกอก
 
1. นางธิดารัตน์  คำอาษา
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายภูมินทร์  คลังทอง
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   ยิ่งสุข
 
1. นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายนพรัตน์   ป้องขันธ์
 
1. นายแก้ว   เอี่ยมคำ
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายเลอศักดิ์  ไพศาลฤทธิ์
 
1. นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายทวีชัย   บุญประคม
 
1. นายวิรัตน์   พาณิชย์
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดละลม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุตรชัยภูมิ
 
1. นางมฤคิน  ปรุงชัยภูมิ
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายสำเริง  เพ็งสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ทับทิม
 
1. นางกำแพง  ช่วยชูวงษ์
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กชายโภคิน  โครักษา
 
1. นางรัชฎาพร  วิเศษศักดิ์
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  วงศ์เทเวศ
 
1. นางสุภัคสรรค์  คงควร
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงนนท์นภัส  หัตถกิจ
 
1. นางฐานิตา  ฦาชา
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงวิการณ์ดา   ครองวงค์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ทวีชีพ
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงนัทมล  โตนชัยภูมิ
 
1. นางมุกดา  คลังทอง
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงคณิศร  แข็งฉลาด
 
1. นางอรวรรณ   หมู่โพธิ์
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนริสา  ทองยศ
 
1. นายวีระศักดิ์  สุนทรวีราทักษ์
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ลักษณะพรมราช
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำโมง
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงแพรวา  พรมโสภา
 
1. นางอรอนงค์  อู่ทอง
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงศศิประภากร  ศรีทา
 
1. นางสาววิยะดา  วิภาคะ
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงผะดาชไม    มุงสูงเนิน
 
1. นายแก้ว   เอี่ยมคำ
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชินบุตร
 
1. นางวิยะดา  ชินบุตร
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงนิษากาญ  ราชปรากฎ
 
1. นางสาวสุภาพันธุ์   พันธุ์ธรรม
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงมุทิตา  โพธิ์คันทา
 
1. นางสาวปิญชาน์  อุปราช
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปาริตา  แดงสกุล
 
1. นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประเสริฐนู
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
487 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ชมภูทีป
 
1. นางดวงสุดา  ทองจำรูญ
 
488 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงนงนุช  ชัยโย
 
1. นายนิกร  ประภูตา
 
489 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กหญิงธรรณกาญจน์   บุญอ้าย
 
1. นางสาวมณีวรรณ์   แสงกล้า
 
490 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 1. เด็กหญิงเขมิกา  แป้นนะริน
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีประเสริฐ
 
491 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดละลม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คำสีโห
 
1. นางมฤคิน  ปรุงชัยภูมิ
 
492 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงอริชา   ชูรัก
 
1. นางสิริรัตน์   พรมเดื่อ
 
493 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 13 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงพัชราวดี  กุลชร
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
494 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กหญิงมนัฐณิชา  จันทร์ภู่
 
1. นายทองลี  สมหวัง
 
495 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 1. เด็กหญิงเจิดจรัส   คำมณี
 
1. นางสุภาวดี   ประกอบนา
 
496 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เกิดสมบัติ
 
1. นางรัชนี  ซ้ายยศ
 
497 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.66 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงชุติมา   คามตะสีลา
 
1. นางอุไรวรรณ  จอกนาค
 
498 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79.5 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสัตยา
 
1. นายจิรวัฒน์  กู่ชัยภูมิ
 
499 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ต่ำแดง
 
1. นางวันเพ็ญ    ยอดยิ่งยง
 
500 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. นายอนุสรณ์   บุญญัติ
 
1. นางกนกทรรศน์   โตนชัยภูมิ
 
501 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายตะวัน   ศรีโฉม
 
1. นายมนตรี   เพียรยิ่ง
 
502 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. นายวศิน  ทองสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุนทรวีราทักษ์
 
503 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กชายจิรพันธ์  นารินทร์
 
1. นางกัญญาพัชร  โชคมงคล
 
504 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  วัณณะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  แพชัยภูมิ
 
505 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. นายณัฐพล  ดลราษี
 
1. นายนิมิตร  เพชรจำนงค์
 
506 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  บุญเต็ม
 
1. นางสาวปิยวาจา  จันทรังษ์
 
507 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายนพเก้า  สามหมอ
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
508 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  เดชจำเริญ
 
1. นางวันสว่าง  แก่นนาดี
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงภรชิตา  จานนอก
 
1. นายบรรพต  นิ่มนวล
 
510 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์ชัย
 
1. นายวีระศักดิ์  สุนทรวีราทักษ์
 
511 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงพจนีย์  น้อยเดชา
 
1. นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
 
512 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงเอมิตรา  เปรมเดชา
 
1. นางนิตยา  เจนนาวิน
 
513 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงศรุตยา  แถวบุญตา
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
514 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  เพ็ชรนอก
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
515 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงญาณิศา   แสงอรุณ
 
1. นายมนตรี   เพียรยิ่ง
 
516 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงพิมประพา  ตรีวิมล
 
1. นายมังกร  พันธ์กิ่ง
 
517 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงสุขกมล  บานเย็น
 
1. นางอรอนงค์  อู่ทอง
 
518 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงลดาวรรณ   โวหาร
 
1. นายวชิรวิชญ์   นานอก
 
519 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กหญิงสุมาตรา  กำลังเลิศ
 
1. นางจุฑามาศ  พรมศาสตร์
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงธัญสินี   วงศ์กองแก้ว
 
1. นางกนกทรรศน์   โตนชัยภูมิ
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายนิคม  ลาดนอก
 
1. นายมังกร  พันธ์กิ่ง
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  ขกชัยภูมิ
 
1. นางชไมพร   ประไพเพชร
 
523 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายพีรภัทร์   กระเชิญรัมย์
 
1. นางจุไรรัตน์   กองกุล
 
524 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายองค์กร  เจนชัย
 
1. นางดวงแข   พุทธชัยภูมิ
 
525 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กชายจตุรานนท์  คลังทอง
 
1. นางมุกดา  คลังทอง
 
526 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายนเรนฤทธิ์  ผ้าผิวดี
 
1. นายนิกร  ประภูตา
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายคุณากร  แสงขาว
 
1. นายวัชระ  โชคเหมาะ
 
528 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายจตุรพร  หาญเวช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
529 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กชายอนุชิต  เติมทรัพย์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  วิเศษศักดิ์
 
530 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายจิตรกร  พลชัย
 
1. นายทรรศิน  บุญสุยา
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กชายสันทัด  แวงสันเทียะ
 
1. นางสมพาน  วัฒนกุลไพศาล
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   ยิ่งสุข
 
1. นางสาวศรินญา  ศรีวงษ์ชัย
 
533 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายภูษณะ  รอญศึก
 
1. นางสาวหงษ์สุดา  หาญแวง
 
534 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายตะวันฉาย  ฉายแสง
 
1. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
 
535 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทะวงษ์
 
1. นางฐานิตา  ฦาชา
 
536 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายตะวัน  ปราบภัย
 
1. นางสุภัคสรรค์  คงควร
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายสุรเดช  บุญสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำโมง
 
538 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนกอก 1. เด็กชายอัมเรศ   พิทักษ์เชื้อ
 
1. นายสายัณห์   ด้วงสกุล
 
539 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายเจษฎา   วอนฮาร์เป้
 
1. นางประยงค์   ไปนาน
 
540 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 1. เด็กชายชยุตพงศ์  โพธิ์คำ
 
1. นางยุพารักษ์  เกณทาง
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กชายกิตสกร  สังเสรี
 
1. นางสาวนางสาวเกษราภรณ์  ทาภักดี
 
542 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชินบุตร
 
1. นางวิยะดา  ชินบุตร
 
543 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงแองเจลีนาโซฟี  คอร์เมอร์
 
1. นางสาวปัฎฐยา  บำรุงกุล
 
544 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กหญิงศศิรดา   เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   วงษาเทียม
 
545 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงสิริญญา  งุดสันเทียะ
 
1. นางฐานิตา  ฦาชา
 
546 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กหญิงอริญาภรณ์  บูญเรา
 
1. นางสาวสายสุดา  ชาติศรี
 
547 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.75 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกฤติยา  แฝดกลาง
 
1. นางวิลาวัลย์   พรหมรินทร์
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงอารียา  ปลื้มสุด
 
1. นางอรอนงค์  อู่ทอง
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 8 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงกรทินธ์   พันทองหล่อ
 
1. นางสาวรุ่งนภา   ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงรุ่งวิภานันท์    นาสุวรรณ
 
1. นางพนารัตน์    จินดาดวง
 
551 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงอติมา  เจิงรัมย์
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ต่อโชติ
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คำโบราณ
 
1. นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย
 
553 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงอัญธิกา  ซิ่วนัส
 
1. นางรัชฎาพร  วิเศษศักดิ์
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  งานยางหวาย
 
1. นายทองคูณ   โตนชัยภูมิ
 
555 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางเสาวลักษณ์  เจือกุดขมิ้น
 
556 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงภาวิณี    เรืองกระโทก
 
1. นางยมรัตน์   สามารถกิจ
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงอัจฉรา   ราชวงศ์
 
1. นางวันเพ็ญ   ยอดยิ่งยง
 
558 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงตะวัน  ซายเขว้า
 
1. นายทรรศิน  บุญสุยา
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 4 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงปาริสา  บุญรังศรี
 
1. นางอัมพร  อ่อนละม้าย
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  เป็นสุข
 
1. นางสาววิยะดา  วิภาคะ
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  พรเพี้ย
 
1. นายวีระศักดิ์  สุนทรวีราทักษ์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 8 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพนิดา  ยิ่งถาวร
 
1. นางจุไรรัตน์  กองกุล
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พิไลกุล
 
1. นางศิริพร  กาแก้ว
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงสุพัฒน์ตา  อัตเนตร
 
1. นางนิตยา  เจนนาวิน
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  เพ็ชรนอก
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญล้วน
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
567 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 1. เด็กหญิงนุชบา  ดอนคำภา
 
1. นางสาวอำไพ  วรพล
 
568 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.66 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงประภาวดี  สังเกตกิจ
 
1. นายนิกร  ประภูตา
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายกฤษฎา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองเกิด
3. เด็กหญิงกุลธิดา  สมบัติ
4. เด็กหญิงขวัญนภา  นาสมยนต์
5. เด็กชายจักรวุธ  นิยมถิ่น
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันรอด
7. เด็กหญิงจิราวรรณ์  เส็งเอี่ยม
8. เด็กชายชัยภูมิ  เฟื่องฟู
9. เด็กหญิงญาดา  ศรีหนองสังข์
10. เด็กหญิงณัฐพร  ตาวงค์
11. เด็กชายณัธพล  เงินลาด
12. เด็กชายธนดล  ลำพึง
13. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
14. เด็กชายธีระชัย  บางขุนทด
15. เด็กชายธีรเทพ  ไชยสุวรรณ
16. เด็กหญิงนิตยาพร  กงจักร
17. เด็กหญิงนิวนภา  ใสหนองเป็ด
18. เด็กหญิงบัวลอย  วันนารี
19. เด็กหญิงปริศนา  บุญศรีทา
20. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  สมานมิตร
21. เด็กหญิงยุพา  ทิพย์ห้วยหว้า
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกิดศรีชัง
23. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คงเมือง
24. เด็กชายลือชัย  มีคำ
25. เด็กชายวชิราวุธ  มณีวงศ์
26. เด็กหญิงวณิสา  หนันอุดธา
27. เด็กชายวันดี  อิ่มนารี
28. เด็กชายศักรินทร์  ทองยศ
29. เด็กหญิงศิริพร  สมสุข
30. เด็กหญิงศิริมล  พูลเจริญ
31. เด็กชายสรายุทธ  ดำชูแก้ว
32. เด็กชายสราวุฒิ  เลิกนอก
33. เด็กชายสหวงษ์  เขวาลำธาร
34. เด็กชายสิทธิพงษ์  นามนารี
35. เด็กชายสุเมธ  แก่นไธสง
36. เด็กหญิงสโรชา  วัชสิริเสรี
37. เด็กชายอรรถพร  รัศมีพรรณ
38. เด็กหญิงอัญชลีพร  กมลขันธ์
39. เด็กชายอาจณรงค์  วรนาม
40. เด็กหญิงอารียา  สมสวัสดิ์
 
1. นายวิเชียร  ดอนวิชา
2. นายศุภชัย  ทองทับ
3. นายอนันต์  ทะนารี
4. นายมานพ  บุญแจ่ม
5. นายสมพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย
6. นางสาริศา  บุญแจ่ม
7. นางรังศิยา  ทองงาม
8. นางเจนจิรา  คงโนนกอก
 
570 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายจตุรภัทร  ฐานเจริญ
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
 
571 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สมสี
 
1. นายพิสัญ    ดีชัย
 
572 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 1. เด็กชายปกาศิต   วงษ์โนนงิ้ว
 
1. นางมณี   ทองใบโพธิ์
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวบานเย็นวิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  มีวิชา
 
1. นางวิภาวดี  หมอดู
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ก่อศิลป์
 
1. นายธนะศักดิ์  วรสาร
 
575 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายภูวนัตถ์  พลจัตุรัส
 
1. นายกิตติชัย  ศรีกุดเลาะ
 
576 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุดละลม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุตรชัยภูมิ
 
1. นางมฤคิน  ปรุงชัยภูมิ
 
577 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายชินวัตร  เบี้ยกระโทก
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
578 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายเริงฤทธิ์   พรรณา
 
1. นายวิรัตน์   พาณิชย์
 
579 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กชายตะวัน  ปราบภัย
 
1. นางศุภรัตน์  พรมอ้น
 
580 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายธนา  พรประภา
 
1. นางธารธารา  บูรณะ
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.2 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กชายวรากร  วัฒนกุลไพศาล
 
1. นางกุหลาบ  ทองกร
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายอติคุณ  พานิชศิรินนท์
 
1. นางทองพูล  ตรีเดช
 
583 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กชายเอกดนัย  ธรรมเที่ยง
 
1. นางรัชฎาพร  วิเศษศักดิ์
 
584 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสิริวิมล  เจิมสันเทียะ
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ประเสริฐนู
 
1. นายมังกร  พันธ์กิ่ง
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  กองโฮม
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีประเสริฐ
 
587 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  หงษ์ทอง
 
1. นายประสบ  ก้อนเงิน
 
588 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ดอกบัว
 
1. นายบวร  ตอพรหม
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยะดา   สุธรรมมา
 
1. นางสาวณิชนันท์   ป้องสีดา
 
590 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  คงปัญญา
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จารุวงค์
 
591 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ขวัญวิเศษ
 
1. นางสุภาวดี   ประกอบนา
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงเดือน  ทองดี
 
1. นางลดาวัลย์  รัตน์นนท์
 
593 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์    ยอดวงษ์
 
1. นายแก้ว   เอี่ยมคำ
 
594 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเชียร
 
1. นายสุระชัย  พันธ์โสรี
 
595 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงรุ่งระวิน  สวัสดี
 
1. นายทรรศิน  บุญสุยา
 
596 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงพีรพร  เลิศขามป้อม
 
1. นางสาวเรณู  ถนอมโภชน์
 
597 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กหญิงวาสนา  เคารพ
 
1. นายกิตติชัย  ศรีกุดเลาะ
 
598 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทิพย์เขียว
 
1. นางสาวภิริยาภรณ์  อุดมไชย
 
599 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 1. เด็กหญิงมุดชิตา   ศรีสมสอน
 
1. นางเสาวนีย์  งามยิ่ง
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงช่อผกา   จอกนาค
 
1. นางสุดาพร   จอกทอง
 
601 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. เด็กหญิงกฤตชญา   เจียงพุทรา
2. เด็กหญิงจันทิมา    แม้นศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา    ชูกลิ่น
4. เด็กชายชัยวัฒน์   หมู่มาก
5. เด็กหญิงชุติมา   สุริวรรณ์
6. เด็กหญิงณภัทรา    กุมภาว์
7. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์   พันธุ์กุ่ม
8. เด็กหญิงณัฐนันท์    ก้านขุนทด
9. เด็กหญิงณิชกานต์   วงษ์ดี
10. เด็กหญิงดวงพร   สร้อยสูงเนิน
11. เด็กชายทินกร    ทองพนม
12. เด็กชายทินกฤต  ศิริรัตน์
13. เด็กหญิงทิพย์เกษร   สอนบัว
14. เด็กชายธนดล   ไมขุนทด
15. เด็กชายธิติพัทธ์    ประเสริฐกุล
16. เด็กชายนพดล    เด่นศักดิ์
17. เด็กชายปวริศ    ประเสริฐกุล
18. เด็กหญิงปวีนิดา    ชาญเขว้า
19. เด็กหญิงพิงค์แก้ว    จวงเงิน
20. เด็กชายพิชิตพงษ์    มืดขุนทด
21. เด็กหญิงพิณทิพย์    ประสานเชื้อ
22. เด็กหญิงยิ้มวิไล   เด่นศักดิ์
23. เด็กชายรัฐพงษ์    พำขุนทด
24. เด็กชายรัตนชัย    จำปาแก้ว
25. เด็กชายลัทธพล    คำอ้าย
26. เด็กชายวงศกรณ์    สมตัว
27. เด็กหญิงวรัญญา   สมตัว
28. เด็กหญิงวิจิตรา    เชื้อโต
29. เด็กหญิงศศิธร   ขุนรักษา
30. เด็กชายสิทธิกร    เทือกอุดร
31. เด็กชายอภินันท์   พืชสิงห์
32. เด็กชายอภิรักษ์   พืชสิงห์
33. เด็กชายเดชาวัต  พันธุ์กุ่ม
 
1. นางมยุรี    สาวก
2. นายกฤษฎา  สาวก
3. นางสาวศันสนีย์    ถิตย์อำไพ
 
602 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงกมลพัชร  หยู
2. เด็กชายกฤษดา  แก้วเบ้า
3. เด็กหญิงกานติมา  ชาลี
4. เด็กหญิงขวัญธิดา  นันทะสัย
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยอดบุรี
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รับสิน
7. เด็กหญิงชดากานต์  ฝาชัยภูมิ
8. เด็กชายณัฐนนท์  เสนาหมื่น
9. เด็กชายธนกร  เค็นบัวบาน
10. เด็กชายธนบดี  เพชรกอง
11. เด็กหญิงธนัญญา  ระวิโรจน์
12. เด็กหญิงธิวารัตน์  คงฉนวน
13. เด็กชายบารมี  ภูธรณ์
14. เด็กชายบุญชนะ  บัณฑิต
15. เด็กชายปรัชญ์  แจวจันทึก
16. เด็กหญิงปิยาพร  ฉินศิริเศรษฐ
17. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  ยศพิทักษ์
18. เด็กหญิงพรลภัส  สีหงษ์สอน
19. เด็กชายพลาดิศัย  ฝ่ายอุประ
20. เด็กชายพอเพียง  ช่างหล่อ
21. เด็กชายพีระวิชญ์  รักษาชนม์
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขึ้นนกขุ้ม
23. เด็กหญิงภัทราวดี  ไชยมงคล
24. เด็กชายวรวรรธ  วรรณวิกรม์
25. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แก้วไตรรัตน์
26. เด็กหญิงสลินทิพย์  อุไรรัมย์
27. เด็กชายสหรัฐ  ขันตี
28. เด็กชายสิวะโรช  ใจวัน
29. เด็กหญิงสุพิชญา   ฦๅชา
30. เด็กหญิงสโรชา  รัตนกุล
31. เด็กชายอภิชาต  จัตุรส
32. เด็กหญิงแพรวพิชชา  พิชัย
33. เด็กหญิงไอลดา  ประยูรหาญ
 
1. นางปิยนุช  ไชยมงคล
2. นางยุพเรศ  จิตรปลื้ม
3. นางสาวดารัตน์   แก้วดอนดู่
4. นางเพชรา  มีแก้ว
5. นางละไม  มีพูล
6. นางสาวศิริยากร  บุญกุล
7. นางสายใจ  ขวัญสนิท
8. นายบริบูรณ์  ปัญญา
 
603 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กหญิงกัลยกร   สุวรรณธิสังข์
2. เด็กหญิงกิตติญา  นามสันเทียะ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  พรมรักษา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   สนิทเชื่อ
5. เด็กชายชนะเดช  งามรวยรื่น
6. เด็กชายณัชธร  โกสูงเนิน
7. เด็กหญิงณัฐณิชา   มีแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐนันท์   สุวรรณรัตน์
9. เด็กชายธรรมรัตน์  สีแดง
10. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนนุ่ม
11. เด็กหญิงนภาพัฒน์   ยศชัยภูมิ
12. เด็กหญิงนรินทยา  มาสสันเทียะ
13. เด็กหญิงนุจรี  สุขนาแซง
14. เด็กหญิงปณิสรา  ประสงค์อยู่
15. เด็กหญิงปราวิณี  สวัสดี
16. เด็กหญิงปิญภัทร  วรรณวงษ์
17. เด็กหญิงปิยมาภรณ์   วรรณวงษ์
18. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์สิงห์
19. เด็กหญิงพัชราภา   เรื่อสีจันทร์
20. เด็กหญิงพิมพกานต์   คำแสน
21. เด็กหญิงพิมพิชา  แผนวิชิต
22. เด็กชายภานุเดช  อ้นคำแหง
23. เด็กหญิงมาริสา  พันพรม
24. เด็กหญิงรัตติยากร   นนท์อ่อน
25. เด็กหญิงวิชญาดา  วันริโก
26. เด็กหญิงวิภา  คำจันทร์
27. เด็กชายวิรุฬห์  แดงสูงเนิน
28. เด็กหญิงสุพรรษา  โสภา
29. เด็กหญิงอรุณทิพย์   สงค์ชนะ
30. เด็กหญิงเขมจิรา   พันชาลี
 
1. นางกุหลาบ  ทองกร
2. นางสมพาน  วัฒนกุลไพศาล
3. นางสาวพัชรี  นาคเจือทอง
4. นางรองรัตน์  ประสานวงศ์
5. นางกมลวรรณ  มั่นสติ
6. นายประวิทย์   วันเมืองเก่า
7. นายพาณิชย์  สุทธิชาติ
8. นางสาวณัฏฐพัชร็์  ธรรมปานลาภเกิด
 
604 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กหญิงจิราพร  เพียงชัยภูมิ
2. เด็กชายธนดล  บุราณ
3. เด็กชายธีรชัย  ตะวงษ์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แก่นม่วง
5. เด็กชายพันธกิจ  มิตรมาตร
6. เด็กหญิงมุกดาวัลย์  พลฉิมพลี
7. เด็กชายอนันต์  บุราณ
8. เด็กหญิงอรอุมา  จันทะคัด
 
1. นางวาสนา  เชื้อจำรูญ
2. นางสาวมนชยา  ประสงค์
3. นางปิยพร  เสนาหมื่น
 
605 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงจงกลณี  แจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  แสงจันทร์
3. เด็กชายภาคิน  คำเบ็ง
4. เด็กชายภูมิรินทร์  ไชยอินทร์
5. เด็กหญิงวิยะดา  วรรณะประไพ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาเมือง
7. เด็กชายอติรุจ  ผิวเหลือง
8. เด็กชายเกริกชัย  สังข์เงิน
 
 
606 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมด้วง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
3. เด็กชายคชพล  พลดงนอก
4. เด็กหญิงปริญญา  แก้วแขก
5. เด็กหญิงพจนีย์  น้อยเดชา
6. เด็กชายศศิขันธ์  แป้นทะยักษ์
7. เด็กหญิงศศิชา  สุกกดี
8. เด็กชายศิริภัทร  วินทชัย
 
1. นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
2. นางสาวรัชนี  หล่อแหลม
 
607 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกษิดิศ  เพชรศรีกอง
2. เด็กชายธีรภัทร์  กองแก้ง
3. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสน
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งแฝงกลาง
5. เด็กชายวิชชากร  บุญเต็ม
6. เด็กชายศุภชัย  เบ้าลี
7. เด็กหญิงสวรส  ภิรมย์กิจ
8. เด็กหญิงสุกัลยา  ปวงประขัง
9. เด็กหญิงอธิชา  แสงสารวัตร
10. เด็กหญิงอัจฉริยา  บำรุงแนว
 
1. นางสุวัฒนา  เพชรล้ำ
2. นางนวลกนก  สวงโท
3. นางธิดารัตน์  คิดฉลาด
 
608 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายทัศน์พล  อินทะเสน
2. เด็กชายธีระวัฒน์  วังคีรี
3. เด็กชายนนทกานต์  รัววิชา
4. เด็กหญิงนัฐฑิตา  ปลื้มชาติ
5. เด็กหญิงพิมล  พวงไพวัลย์
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สักกุนันท์
7. เด็กชายรังสรรค์  ระวังไชยสงค์
8. เด็กหญิงศรันยพร  ชมพู
9. เด็กชายสุริยง  คำมี
10. เด็กหญิงแพรทอง  ปานสูงเนิน
 
1. นางสาวอิงอร  ขอบังกลาง
2. นางสุพิน  สิมาชัย
3. นายวีระชัย  ศรีกุศล
 
609 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายธนพล  ทัดทาน
2. เด็กชายธนวัฒน์  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายภูมิเพชร  สารราษฎร์
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เหล่าเคน
5. เด็กหญิงมุธิตา  แก้วเสน
6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ราชพรมมา
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทรายท้าว
8. เด็กหญิงเปรมกมล  ย่อจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  นามหนองอ้อ
2. นางระมัด  ลาภประเสริฐ
3. นางอนุสรา  บริบูรณ์
 
610 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  ภูมี
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  บุญอ่ำ
3. เด็กชายธนภัทร  สุดประเวศ
4. เด็กชายยอดกตัญญู  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงวิชญาดา  กงชัยภูมิ
6. เด็กชายศราวุฒิ  ตาเมือง
7. เด็กชายสกฤษฎิ์  ธานีวรรณ
8. เด็กหญิงสุภัทรตรา  กระแสกุล
9. เด็กหญิงสุวรรณี  สมบูรณ์
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฦาชา
 
1. นางสมหวัง  ชำนาญกิจ
2. นางสาววิสา  คลังทอง
3. นายประสานศักดิ์  ฦากำลัง
 
611 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 1. เด็กหญิงกมลพร  ลิขิตสุขเจริญ
2. เด็กชายธนายุทธ  ไกรนอก
3. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์นิล
4. เด็กหญิงปภัสรา  แดงสูงเนิน
5. เด็กหญิงปภัสรี  แดงสูงเนิน
6. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พิมายนอก
7. เด็กชายศิรวิทย์  ดีปาน
8. เด็กชายอริยะ  จันทรคร
 
1. นางชยริญฐิ์  สวัสดิ์์ดี
2. นางสาวอริสา  เค็งชัยภูมิ
3. นางสาวรุ่งรวี  โพธิ์ชัย
 
612 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกันตินันท์  มานะ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สากุล
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
5. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
6. เด็กหญิงธาราทิพย์  เพ็งแสน
7. เด็กหญิงพิชญาภา  หมู่หัวนา
8. เด็กหญิงอโนชา  เจริญพล
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
2. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
3. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
4. นางกัลยาภัสสจ์  ไปรเวทย์
 
613 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ร่างเจริญ
2. เด็กหญิงจรัญญา  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงจีรภัทร์  ทิมแป้น
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมนึก
5. เด็กหญิงพฤกษา  แก้วแสงทอง
6. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริบุญ
 
1. นางพูนศรี  ชูเดช
2. นางอนงค์  พจนะแก้ว
3. นายศุภชัย  อะมะมูล
4. นางสมหวัง  นิลเสน
 
614 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  แก่นพรม
3. เด็กหญิงปริศนา  คะเนนอก
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาคพินิจ
5. เด็กหญิงวิภาดา  ชมภูวิเศษ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทับทม
7. เด็กหญิงอรพิน  ก้อเมืองน้อย
8. เด็กหญิงอารีย์  จำประยูร
9. เด็กหญิงอิศเรศ  หอมเสด็จ
 
1. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี  พลศรี
3. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
4. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
 
615 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำสาวงษ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขจัดพาล
3. เด็กหญิงปริญดา  ผาสุขเลิศ
4. เด็กหญิงมัจฉา  ฦาชา
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ถือชัยภูมิ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  กล้าศึก
7. เด็กหญิงสุภารัตน์   แสงขยัน
8. เด็กหญิงอรุณรัตน์  หินทุม
 
1. นางสาวปิยฉัตร  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นางสาวปัทจณีย์  เมฆศรีสวรรค์
 
616 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลเสน
2. เด็กหญิงณัฐมนกาญจน์  ลุ่มภูเขียว
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกลี้ยงกลิ่น
4. เด็กหญิงสุกัญญา  เอี้ยงสูงเนิน
5. เด็กหญิงอรอนงค์  สีด้วง
6. เด็กหญิงอริสรา  แนวโสภา
7. เด็กหญิงอินทิรา  สัมพันธ์
 
1. นายถนอม  กัดโกนา
2. นางสกุณกานต์  เชื้อจันอัด
3. นางฐิติรัตน์  เจริญวงค์
4. นางสาวอรพรรณ  กัดโกนา
 
617 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงชินานาง  ถนอมโภชน์
2. เด็กหญิงชุติมา  มงคลดี
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  สีทะโคตร
4. เด็กหญิงบังอร  สุณี
5. เด็กหญิงสาลิกา  จันทราศรี
6. เด็กหญิงสไบทิพย์  ดิษฐกระจันทร์
7. เด็กหญิงอารยา  เจิงรัมย์
8. เด็กหญิงเทวาพร  รัตพันธ์
 
1. นางสาวบุษราพรรณ  โรมรัน
2. นางสิมลา  ลิ้มไพบูลย์
3. นางสาวสุรีรัตน์  เขียนไธสง
 
618 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนัทฐิดา  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงลี
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  หนองสระ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  คงคำ
5. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์นอก
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เอนกลาง
7. เด็กหญิงอภิญา  ลาดนาเลา
8. เด็กหญิงอั้มพัชราภา  โครตรวงษา
 
1. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
2. นางรัตนาวดี  พลศรี
3. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
4. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
 
619 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  กัยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงชฎา  แสนบุญสม
3. เด็กหญิงธนพร  พร้าวไธสงค์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  วังคีรี
5. เด็กหญิงรัญญาภรณ์  สารมะโน
6. เด็กหญิงศิรินภา  แก่นเมือง
7. เด็กหญิงศิริพร  ตอรัมย์
8. เด็กหญิงอารยา  สายศรี
 
1. นางสาวอิงอร  ขอบังกลาง
2. นางนวกชมณ  ชนะพาล
3. นางวรนัน  สุธนาธิติกุล
 
620 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมี้ยนกลาง
2. เด็กชายกฤตภณ  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงจมรพรรณ  มีครไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจเสงี่ยม
5. เด็กหญิงศิรดา  เสรีรัตน์
6. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโยธา
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
2. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
3. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
4. นางกัลยาภัสสจ์  ไปรเวทย์
 
621 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้อยลา
2. เด็กหญิงธิดาพร  ขวัญสันเทียะ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  พาอุ
4. เด็กหญิงปนัดดา  พาอีเม้ง
5. เด็กหญิงพิชัยยา  ชนะภู
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัญญาเฟื่อง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  ช่วงชู
8. เด็กหญิงสุกัญรญา  ลาดบัวขาว
 
1. นางสาวปิยฉัตร  ขวัญชัยรัตนภูมิ
2. นางสาวปัทจณีย์  เมฆศรีสวรรค์
 
622 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกอร  คลองห้วยบง
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  บำรุงภูมิ
3. เด็กหญิงมลทิรา  พุมไธสง
4. เด็กหญิงวรีญา  เชาวาปี
5. เด็กหญิงศศิภา  ตะเภาพงษ์
6. เด็กหญิงอารียา  ธงภักดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
2. นางทัศนีย์  ผลสวัสดิ์
3. นายศุภชัย  อะมะมูล
4. นางประนอม  ไพศาลพันธุ์
5. นางพูนศรี  ชูเดช
 
623 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงจริยา  ทองสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยศรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงชาลิสา  จีวรรณ
4. เด็กหญิงณัฐพร  จุลขันธ์
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุไธสงค์
6. เด็กหญิงพรนิภา  ขึ้นนกคุ้ม
7. เด็กหญิงลักขณา  ฦาชา
8. เด็กหญิงสุนันทา  โพธิ์คำ
9. เด็กหญิงสุภาลัย  โนมขุนทด
10. เด็กหญิงอรทัย  ฦาชา
11. เด็กหญิงอาริยา  กู้ภูเขียว
12. เด็กหญิงเจนจิรา  เพชรสูงเนิน
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
2. นางเนาวรัตน์  กาบขุนทด
3. นางกาญจณี  คงโนนกอก
4. นางสาวสุวัฒนา  วาจาน้อย
5. นายสมชัย  วาจาน้อย
 
624 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ร่างเจริญ
2. เด็กหญิงจริญญา  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงจิดาภา  ดังโพนทอง
4. เด็กหญิงจีรภัทร์  ทิมแป้น
5. เด็กชายชัชชัย  พิมาลัย
6. เด็กหญิงฐิติยา  วันดี
7. เด็กชายธนพงษ์  สมนึก
8. เด็กชายนรินทร์  ดังโพนทอง
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมนึก
10. เด็กหญิงพฤกษา  แก้วแสงทอง
11. เด็กหญิงฟ้าประทานพร  จิตรชัยภูมิ
12. เด็กชายภานุพงศ์  ศรีชัยภูมิ
13. เด็กหญิงวารุณี  พรมลา
14. เด็กชายวุฒิพงษ์  ดังโพนทอง
15. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริบุญ
16. เด็กหญิงเจนวนิดา  ทิมแป้น
 
1. นายปรีชา  ต่อบุญ
2. นายศุภชัย  อะมะมูล
3. นางจารุวรรณ  ศรีสวัสดิ์
4. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
5. นางอนงค์  พจนะแก้ว
 
625 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทธะนุ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทานอก
3. เด็กหญิงนฤทัย  ศิริรจน์
4. เด็กหญิงปรารถนา  ธุระธรรม
5. เด็กหญิงพิริสา  อุ่นกลาง
6. เด็กชายภัทรพล  ฎาชา
7. เด็กชายรัฐภูมิ  รบไพรินทร์
8. เด็กหญิงวัฒนาพร  ขวกเขียว
9. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาชัยภูมิ
 
1. นายปุรเชษฐ์  ขำหินตั้ง
2. นายธีระ  ประดับค่าย
3. นางน้องใหม่  พันทะจักร
4. นางภควรรณ  จิตรโคตร
5. นายสังคม  เภสัชมาลา
 
626 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กล้าถิ่นภู
2. เด็กหญิงกฤติยานี  อภิรัตนวงษ์
3. เด็กหญิงจริยา  บัวนบ
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สุธรรมมา
5. เด็กหญิงนิชาภัตร  ฦาชา
6. เด็กหญิงปณิดา  พรมหญ้าคา
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ภัคเกษม
8. เด็กหญิงพชรพรรณ  พรมทองคำ
9. เด็กหญิงพิยดา  แสงกุดเลาะ
10. เด็กหญิงยุวธิดา  บุราณรมย์
11. เด็กหญิงสิรินทรา  วรรณเสน
12. เด็กหญิงสุธิดา  มีคำ
13. เด็กหญิงอัลยา  จันทานนท์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนโคตร
15. เด็กหญิงเมขลา  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
2. นางสาวสมพิศ  ไพศาล
3. นางสาวกาญจนา  ชาดา
4. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
5. นางสาวปวีณา  ธรรมมา
 
627 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81.83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กหญิงกมลพร  จั้นชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อือ
3. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  อาจโนนเปลือย
4. เด็กหญิงชลทิชา  ถิ่นสุวรรณ
5. เด็กหญิงณัฐกมล  คนที
6. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์จักษุ
7. เด็กหญิงออมสิน  มั่งมี
8. เด็กหญิงเมธาพร  คำจัสตุรัส
 
1. นางสาวมัลลิกา  พุ่มพฤกษ์
2. นางพรสมุทร  อ่อนสาร
3. นางนิภาภรณ์  เขียวเขว้า
4. นางอุทัย  บุญพิมพ์
 
628 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   รอบรู้
2. เด็กหญิงณัฐิชา  เค้าภูเขียว
3. เด็กหญิงนภัสสร   ชมชัย
4. เด็กหญิงปรียานุช   เจิมแสน
5. เด็กหญิงวริศรา  โคตะ
6. เด็กหญิงเพียงฤทัย  ครองพวก
 
1. นางสาวมลฤดี   นราพงษ์
2. นางสาวปิยะรัตน์  ตรีธันวา
3. นางสาวสิริญญากร  ลาเสือ
4. นายเสริมพงษ์  ดีสวน
5. นายนิพนธ์  ระดากุล
 
629 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. นายก้องเกียรติ  ใจปิติ
2. นายจำเนียร  ชัยสวรรค์
3. นายชิตชิชัย  ตรีศรี
4. เด็กชายปรัชญา  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงอธัญญา  คงชัยภูมิ
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวจิราภา  โชคเหมาะ
 
630 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชีลองใต้ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงษ์คำ
2. เด็กหญิงจีรนุช  อุทัศน์
3. เด็กหญิงปติมากร  กรจักร
4. เด็กหญิงพัดรดา  เสาะสาย
5. เด็กหญิงอารีญา  ชูคันหอม
 
1. นางอรวรรณ  สวัสดี
2. นายนิพนธ์  คูณจันทร์ทึก
 
631 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายทัพไทย  ฐานเจริญ
2. เด็กชายนรานนท์  พงษ์จิตภักดี
3. เด็กชายภรากรณ์  ฦาชา
4. เด็กหญิงเนรัญชรา  พิมพ์โนนทอง
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อ่อนชัย
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
632 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำชี 1. เด็กชายทินภัทร  เพียขันทา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขเสริม
3. เด็กชายวรชัย  สาฆ้อง
4. เด็กหญิงวิยะดา  เหลืองทอง
5. เด็กชายศรัทธา  สรฤทธิ์
6. เด็กชายสุภกิจ  พินิจ
 
1. นายศักดิ์ดา  คำหว่าน
2. นางจำปี  คำหว่าน
3. นางละมัย  เฉยชัยภูมิ
 
633 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กชายกล้าณรงค์  ศรีหาบุตรโต
2. เด็กชายจตุรพัฒน์  คุ้มคง
3. เด็กชายธนพงษ์  จรรยาศิริ
4. เด็กชายบูรพา  ทาชัยภูมิ
5. เด็กชายวราวุธ  กุลพิมาย
6. เด็กชายเตวิทย์  พรหมรักษา
 
1. นางกีรตาพันธ์ุ  ฝาชัยภูมิ
2. นางบานเย็น  ฐานมั่น
 
634 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายนครินทร์  สู้ศึก
3. เด็กชายพรประสิทธิ์   ริมทะมาศ
4. เด็กชายพรรณจิรา   หงษ์หิรัญ
5. เด็กชายพิชาพร  เข็มชัยภูมิ
6. เด็กชายวรากร   หงษ์เงิน
 
1. นายอัศวิน  วังสระ
 
635 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่บุญลาด
2. เด็กชายนรวีร์  นาจะหมื่น
3. เด็กหญิงปาณิศา  แจ้งบ้าน
4. เด็กหญิงมัฑนา  กิ่งก้าน
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ปลัดสังข์
6. เด็กชายวีรภัทร  ยอดพรม
 
1. นางนลพรรณ  พันธ์โสรี
2. นายสุระชัย  พันธ์โสรี
3. นางสาวกาญจนรัตน์  ประภาสโนบล
 
636 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายกฤตกวิน  ประเสริฐกุล
2. เด็กชายกฤตฤณ  กุลแดง
3. เด็กชายจิรภัทร  ดาวังปา
4. เด็กชายชยกร  หว้าพิทักษ์
5. เด็กชายปัณณวิทญ์  สุวรรณทา
6. เด็กชายมรรค  มัดจุปะ
 
1. นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร
2. นายชูพงศ์  อยู่ภักดี
3. นางพิมพ์พรรณ  ศรณ์ภัสกุล
 
637 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กชายกิตติภูมิ   นามโคตร
2. เด็กชายชาคริต    สุทธปัญญา
3. เด็กชายธนกร   คำสีแก้ว
4. เด็กชายธีรพัฒน์   สำรวมใจ
5. เด็กหญิงประภัสสร  บึงสา
6. เด็กชายสมชาย   สุริสาย
 
1. นายวิบูลย์   อบมา
2. นางมยุรี    อบมา
 
638 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายจาตุรนต์  อินทร์ทองแดง
2. เด็กชายธีรภัทร  ปัตตาเน
3. เด็กชายพิภพ  สำราญรมย์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีแก้ว
5. เด็กชายศรัน  กรุดเส็ง
6. เด็กหญิงศิรประภา  ฤทธิ์วงศ์
 
1. นายสมนึก  ภู่เทศ
2. นางระเบียบ  อาจผักปัง
 
639 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานจำรูญ
2. เด็กชายดวงเทวา  สุภาพ
3. เด็กชายนคเรศต์  ก้อนนวน
4. เด็กชายปรัชญา  นาคะมนต์
5. เด็กชายพัทธพล  มีลาภ
6. เด็กชายมรุพงษ์  เมียดเตียบ
 
1. นายวุฒิชาติ  บุญโยธา
2. นายสุธิ  มีนารี
3. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
 
640 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กชายณัฐพล  ประคองสุข
2. เด็กชายทรางฤทธิ์  โภคา
3. เด็กชายธีรโชติ  สุขรื่น
4. เด็กชายวีรภัทร  ไกรมะเริง
5. เด็กหญิงเขมิกา  สังเสวี
6. เด็กชายเจษฎา  คุ้มเดช
 
1. นายเฉลิม  หิรัญชาติ
2. นางสาวภคพร  เค้าโนนกอก
3. นายมงคล  ศิลาสิทธิ์
 
641 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กชายธนศักดิ์   ทองพาศน์
2. เด็กชายธีรวัฒน์   แวงชัยภูมิ
3. เด็กชายศุภกิจ    ปัตสาย
4. เด็กชายสนธยา   ปะปาลี
5. เด็กชายสุชาติ   คำสุข
6. เด็กชายอนุลักษณ์   เปาะสระเกษ
 
1. นายทองจันทร์   มูลณี
2. นายภควัฒน์   ถาวงศ์กลาง
3. นายประสงค์  อาจวิชิต
 
642 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 1. เด็กหญิงณัฐชณิชา  ช้างน้ำ
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดำรงค์เชื้อ
3. เด็กชายปิติกร  สุดเต้
4. เด็กชายวรเทพ  ดอนนอก
5. เด็กชายอนาวรณ์  ฝ่ายเทศ
6. เด็กชายเตวิท  อ่อนทะ
 
1. นางกุหลาบ  ฮะเติ้ง
2. นางจตุพร  สร้อยเปาะ
3. นางสมสมัย  สากุล
 
643 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กชายณัฐกุล  ปิดตาระโพธิ์
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  จันทรส
3. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  พานนนท์
4. เด็กชายวัชรพล  อริยพฤกษ์
5. เด็กชายศิวะนาถ  เสโส
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  อึ้งวงษ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  เกษมวงศ์
2. นางพัชยาภรณ์  นาสมพงษ์
3. นายทวี  แสงหงษ์
 
644 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กชายจตุพร   มีแก้ว
2. เด็กชายชัยวุฒิ    อินสวน
3. เด็กชายดุลยวัชร    ชิงชัยภูมิ
4. เด็กชายภัทรพงศ์   ถนอมสัตย์
5. เด็กชายสุตนันท์    มณีแสง
6. เด็กชายอัฐพล    ประจักษ์โก
 
1. นางกุลยา   ยืนชีวิต
2. นายบัณฑิต    แก้วเกิด
 
645 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายจีรายุ  จุมพลพงษ์
2. เด็กชายณัฐเกียรติ  เหลืองคำ
3. เด็กชายนภัทร  เนื่องเดช
4. เด็กชายประเวท  ไกรสุข
5. เด็กชายพงษ์พันธ์  ธาระพันธ์
6. เด็กชายพัฒชระ  ศรีชัยนาท
 
1. นายประวิทย์  ด้นประดิษฐ
2. นายสาคร  ชัยพระอินทร์
3. นางคณิตตา  เสนชัย
 
646 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 15 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กชายจิรเดช  วงษ์นันท์
2. เด็กหญิงชลดา   ิดิเรกฌชค
3. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงดัน
4. เด็กหญิงณัฐนรี  ช่องศรี
5. เด็กหญิงศิริปภาพร  ปาสารีบุตร
6. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วไพรี
 
1. นายสมชาย  คุ้มวงษ์
2. นายอรัญ  ภูมิวิริยะ
 
647 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤษฏิ์  โลหะจินดา
2. เด็กชายฐิตินันท์   สง่าแดน
3. เด็กหญิงปานิตา   คำรัง
4. เด็กชายรัฐศาสตร์  ทิพย์ชาติ
5. เด็กชายวรวัช   นราพงษ์
6. เด็กชายสุกัญญา   บำรุงหมุ่
 
1. นายสมวงศ์   พงศ์วิเศษ
2. นางอาภรณ์   ปิ่นเนียม
3. นางวิไลวรรณ   เนียงสา
 
648 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หม่องคำอ้น
2. เด็กชายชนิตพล  วงศ์เสนา
3. เด็กชายธีรกานต์  นาละคร
4. เด็กชายธีระพงษ์  หมู่โสภิณ
5. เด็กชายรัชศาสตร์  พิพิธกุล
6. เด็กชายอรรถชัย  นาละคร
 
1. นายประสาน  พาชนะ
2. นางประกอบกุล  มณีวรรณ
3. นางอิงอร  ยวงทอง
 
649 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  คณะสุข
2. เด็กชายคมชาญ  คานทอง
3. เด็กชายณัฐชนนท์   เพชรเขียว
4. เด็กชายฤทธิจักร   กำลังทวี
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไตรโยธี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  หาญพล
 
1. นางดวงจันทร์   ขวาโยธา
2. นางสาว.มะลิวัลย์   กองชัย
3. นายนพดล  มาซานนท์
 
650 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 19 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนิธิมากร   เจนจิต
2. เด็กหญิงน้ำฝน   ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงบุษกร   พงษ์สระพัง
4. เด็กหญิงปทิตตา   จันทรวงศ์
5. เด็กหญิงศศิวรรณ   ผึ่งนอก
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   ศรีรักษ์
 
1. นางแววตา   อริพงษ์
2. นางวรณี   คำอิน
3. นางสาวสมหวัง   พิกุล
 
651 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  วรรณพงษ์
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ   จันทร์ประเสริฐ
3. เด็กชายธานี  ธงภักดิ์
4. เด็กชายภีรภัทร  หวังมุ่งกลาง
5. เด็กชายสุภัทร  สากะจาย
6. เด็กหญิงสโรชา   ทองล้วน
 
1. นายสุขฤกษ์   ดีโนนโพธิ์
2. นางสาวถาวร  วันนา
3. นายสิงห์ทอง  ต่อติด
 
652 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 1. เด็กชายชญานนท์   หูชัยภูมิ
2. เด็กชายธนัน   อนันเต่า
3. เด็กชายธรรพ์ณธร   ศฤงคาร
4. เด็กชายพงศกรณ์   ไพศาลพงศ์
5. เด็กชายรพีภัทร   บุญรับ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุญโนนแต้
 
1. นายไกรศักดิ์   เค้าโนนกอก
2. นายอาทิตย์   ไพรทอง
3. นางพชร   เรืองชาญ
 
653 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   โสมาบุตร
2. เด็กชายธีร์ธวัช   แสนทวีสุข
3. เด็กชายพลเชษฐ์   กองมา
4. เด็กชายศิรวิทย์   มงคลพันธ์
5. เด็กชายสุรีย์  งามประเสริฐ
6. เด็กชายอมรินทร์  กุลดิรก
 
1. นายณรงค์   สร้างคำ
 
654 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยร่วม 1. เด็กชายฉัตชัย  สุมิน
2. เด็กชายนพฤทธิ์  ชาลีรักษ์
3. เด็กชายปองภพ  ฉัตรไทย
4. เด็กชายปาณรวัฐ  อินทะขันธ์
5. เด็กชายมินทดา  บัวทุ่งน้อย
 
1. นางสาวบุษศรินทร์  ดานชัยภูมิ
2. นางสาวขันทอง  อุตสาห์
3. นางนวพันธ์  บุญแก้ว
 
655 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 1. เด็กชายจักรี  แสนชูปา
2. เด็กชายธวัชชัย  มาพั่ว
3. เด็กชายบารมี  ยะปะเต
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ใยงาม
5. เด็กชายอนุชา  เจริญเชาว์
6. เด็กชายเจษฎา  ต่อเชื้อ
 
1. นายปรีชา  งอกคำ
2. นายดำรง  ประสานศักดิ์
3. นายไพรัตน์  เกียรติศักดิ์ศิริ
 
656 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กชายณัฐชัย   ภูมิภาค
2. เด็กชายทวิพล  ใจกรุณา
3. เด็กชายบรรณวิชญ์   เกษมสันต์ ณ อยุธยา
4. เด็กชายมงคล  แก้วโสดา
5. เด็กชายสุรวงค์   หงษ์ขาว
6. เด็กชายอดิศร  ทับไทยสง
 
1. นายไสว   ประโพศรี
2. นายวรวิทย์   ยศรุ่งเรือง
3. นายไพรัตน์   วันสันเทียะ
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายชินภัทร  นิลคำวงศ์
2. เด็กชายชินวัตร  อ้อนกระโทก
3. เด็กชายธนพล  โสรัจจ์
4. เด็กชายนนทกร  น้อยสุวรรณ
5. เด็กชายพีรณัฐ  เสนปอพาน
6. เด็กชายพีรพล  แฝงธานี
 
1. นายสุรเชษฐ์  ภักดีจิตร
2. สิบเอกบุญธนา  เจนบ้านผือ
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72.5 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายปิยะ   สินสูงเนิน
2. เด็กชายพีระภัทร    ตาหนองเป็ด
3. เด็กชายวิศวะ   ศิริอุเทน
4. เด็กชายอนุวัฒน์   โพธิพันธ์
5. เด็กชายอรรถพล   จำพงษ์
6. เด็กชายเรืองศักดิ์    ประเสริฐวงศ์
 
1. นางสุภารัตน์    ศรีสมบัติ
2. นางส่องแสง   อาราษฎร์
 
659 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กชายณฐพล  น้อยคูณ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  มงคล
3. เด็กชายนัทพล  พิมพร
4. เด็กชายภูวนาจ  มนต์ศิริ
5. เด็กชายวิชิต  คำสุวรรณ
6. เด็กชายเจษฎากรณ์  ภูมิคอนสาร
 
1. นายอภิสิทธิ์  เกษมวงศ์
2. นายทวี  แสงหงษ์
3. นางสาวนุจรินทร์  ศรียา
 
660 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงจิตวรรณ  นพวรรณ
2. เด็กหญิงรุจิรา  บุญนอก
3. เด็กหญิงลลิลดา  ประทาสี
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  เนาว์นนท์
5. เด็กหญิงสุจิตรตา  พาสัมพันธ์
6. เด็กหญิงอรปรียา  เนาว์นนท์
 
1. นายสมชาย  คุ้มวงษ์
2. นางจันทราพร  บุญเสริม
 
661 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 11 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงชนากร    เปลี่ยนจันอัด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรัทธาคลัง
3. เด็กชายดนุสรณ์    สุดแสง
4. เด็กหญิงนาฎลดา    ปกค่าย
5. เด็กชายวรเวช    จันทะนัด
6. เด็กหญิงอริลดา  พร้อมสันเทียะ
 
1. นายเชิดศักดิ์    ยืนชีวิต
2. นางสาววิไลวรรณ    เฉลียวชาติ
 
662 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จูลพลพงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์กิจ
3. เด็กชายธีรภัทร  ภิรมย์กิจ
4. เด็กชายนราธร  แก้วลาด
5. เด็กชายนราวิชญ์  คุ้มหมู่
6. เด็กชายปิยะ  อาภรแก้ว
 
1. นายสาคร  ชัยพระอินทร์
2. นายประวิทย์  ด้นประดิษฐ
3. นางสุภาวดี  แดงสุวรรณ์
 
663 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายฐิติการณ์  นามหนองอ้อ
2. เด็กชายณัฐพล  เทินสะเกตุ
3. เด็กชายภูริภัทร์  ผดุงโชค
4. เด็กชายวชิรา  หงส์บุญ
5. เด็กชายสุวิวัฒน์  เพียรแท้
6. เด็กชายเจตน์  ด่านชัยภูมิ
 
1. นายทะนงศักดิ์  คำพิทูล
2. นายพัฒนชัย  เพิ่มชีลอง
3. นายอาทิตย์  โกยทรัพย์
 
664 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กชายกรกฏ  เมฆไส
2. เด็กชายก้อง  ศรีภิรมย์
3. เด็กชายชิณวัตร  ซื่อตรง
4. เด็กชายณัฐพล  เติมสมบัติ
5. เด็กชายตะวัน  ยาตรี
6. เด็กชายทัศน์พล  เค้นชัยภูมิ
7. เด็กชายวิชชากร  เค้นชัยภูมิ
8. เด็กชายวิทสุวัฒน์  เค้นชัยภูมิ
 
1. นายสาคร  ชัยพระอินทร์
2. นายประวิทย์  ด้นประดิษฐ
3. นางสาวกุลลดา  บึงอ้อ
 
665 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายกันตพงษ์  จันทรส
2. เด็กชายคมเพชร  ตุติ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  เกิดจัตุรัส
4. เด็กชายทินกร  เสโส
5. เด็กชายนฤสรณ์  ทรงศรี
6. เด็กชายนิชากร  พิมพร
7. เด็กชายบดินทร์  ดวงลาปา
8. เด็กชายวิชานนท์  ผิวนางงาม
 
1. นางสาวสุพิชญา  มาลา
 
666 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา   สีมาแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิตตา   โอสถศรี
3. เด็กหญิงสุนิสา   วิราจันทร์
 
1. นายขวัญชัย  นอกสระ
2. นางเกษมศรี   พรหมวงศ์
 
667 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กชายนิพนธ์  สอนผิว
2. เด็กหญิงสุปาริชาติ  วาทโยธา
3. เด็กชายอภินันท์  ดวงสีทา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ประสานเนตร
2. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
 
668 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อมรชัยกุล
2. เด็กหญิงอนุตตรีย์  พงศ์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
 
1. นางบุญเรียน  ประทุมชาติ
2. นางสาวกันยารัตน์  ดงทอง
 
669 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงบุษญารัตน์  ขลุ่ยแก้ว
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาวัน
3. เด็กหญิงสุธาสิณี  ฤทธิวงค์
 
1. นางอุบล  สิงห์อำพล
2. นางฐานิตา  ฦาชา
 
670 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  งามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันณพัฒน์   อารมย์ดี
3. เด็กหญิงวันแสงทอง   อุดมทรัพย์
 
1. นางจินตนา  เทอดศักดิ์เดชา
2. นายบุญทอง   ทวีเงิน
 
671 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เค้านาวัง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริสุกรณ์มนตรี
3. เด็กหญิงศศิชา   จันทร์ประเทศ
 
1. นางเนาวรัตน์  สุกรี
2. นางจารุวรรณ  อุดมวงค์
 
672 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนพินิจ
2. เด็กชายภัทวดี  แดงนา
3. เด็กหญิงเมทินิล  นากองศรี
 
1. นางลดาวัลย์  รัตน์นนท์
2. นางยุวภา  ขลิบเงิน
 
673 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุดยาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีชัย
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  แก้วแสง
3. เด็กหญิงเกศมณี  คงนาวัง
 
1. นางหนูหลั่น  อุกอาจ
2. นายอุ่นใจ  จันทร์ประเสริฐ
 
674 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงชลดา  ปะทะกะ
2. เด็กหญิงปลัดดา  สุจริต
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มีคำ
 
1. นายวิทยา  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวสุวัฒนา  วาจาน้อย
 
675 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญแสนชัย
2. เด็กหญิงนาตยา  อนุราช
3. เด็กหญิงฟาติมา  มาตรโพนทอง
 
1. นางแสงอรุณ  ขวัญหลาย
2. นางสุนันท์  พิกุลย์สังข์
 
676 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนิภานันท์   เหวชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปนัดดา   สีสด
3. เด็กหญิงพรรณภา   ภักดีพงษ์
 
1. นางสาวสุนันทา   เดชพลกรัง
2. นางสาวอัมพร  เดชพลกรัง
 
677 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงนรินธร  ผลบูรณ์
2. เด็กหญิงพลอยปภัทร  ปัดภัย
3. เด็กหญิงอรวรรณ  หมั่นจิตร
 
1. นางสาวกชกร  ดีโนนโพธิ์
2. นายหนึ่ง  เฉลิมหมู่
 
678 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 1. เด็กหญิงพรรณวสา   ชมชื่น
2. เด็กหญิงลลิต   ชิตแก้ว
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์   ครองเคหัง
 
1. นางรัชนีวรรณ    เพียพิมเพิ่ม
2. นางกษมาวดี  วิวัฒน์เงิน
 
679 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  เชื่อชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอนันทิญา  คำหล่อ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชคง
 
1. นางกรรณิกา  ไกรบำรุง
2. นางวาทินี  ฐานวิเศษ
 
680 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  สะท้าน
2. เด็กหญิงพุทธนี  พานานอก
3. เด็กหญิงวาสนา  วังหาญ
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  ศรีวงษ์ชัย
2. นางอัจฉรา  อัจฉริยะภากร
 
681 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาวัง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เติมชีพ
2. เด็กชายพุทธชาติ  ภิณโญดม
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีวงษ์
 
1. นางขันทอง  ชนะพาล
 
682 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงญาณัชชา  ศรีพิมพ์
3. เด็กหญิงเดือน  สิทธิเวช
 
1. นางรองรัตน์  ประสานวงศ์
2. นางสุธาสินี  พลอยครบุรี
 
683 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนโนนหว้านไพล 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชุ่มอ่อง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   ฝากมงคล
3. เด็กหญิงระพีพรรณ   พันธ์ุชัย
 
1. นางกองเหรียญ   มอนไธสง
2. นายวีระ   เกตุใหม่
 
684 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงจิตติกาญจน์   แกมชัยภูมิ
2. เด็กหญิงสายธาร   พลศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา   มีจัตุรัส
 
1. นางเบญจมาศ   จินดามัง
2. นายบุญเทียน   จินดามัง
 
685 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาพร  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สัมพันธ์
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ทวนชัยภูมิ
 
1. นางนภาภรณ์  จรูญพันธุ์
2. นางพิมพ์ฉวี  หิรัญวงศ์
 
686 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงมุฑิตา   จอกนาค
2. เด็กหญิงวรพร   พวงทอง
3. เด็กชายสัพยา  โลมะบุตร
 
1. นางจินตนา  เทอดศักดิ์เดชา
2. นายบุญทอง   ทวีเงิน
 
687 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายธนาดล  สมผล
2. เด็กชายพงศกร  แก้วใส
3. เด็กหญิงเมย์  บุญล้น
 
1. นางสมสวย  โท่นจ้อน
2. นางจิราภรณ์  เอื้อศรี
 
688 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นิยมพร
2. เด็กหญิงรัชมน  นิยมชาติ
3. เด็กหญิงอภิชญา  อุยบอน
 
1. นางสมคิด  ชาญณรงค์
2. นางอัมพร  อ่อนละม้าย
 
689 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายณัฐภัทร  ภูเมฆ
2. เด็กหญิงบุญรักษา  จันทร์เหมือน
3. เด็กหญิงปนิตา  แซ่คู
 
1. นางสาวอนุสรา  ด่านกลาง
2. นางสาวปรียาภัทร์  เปรมแสง
 
690 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปรางค์นอก
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงษ์สระ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคตรวงษา
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ประสานเนตร
2. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
 
691 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกิดบำรุง
2. เด็กหญิงอริสา  จันทาตุ่น
3. เด็กหญิงอลิษา  ชุมชัย
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  วรรณทวี
2. นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก
 
692 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงธัญจิรา   ชนะชัย
2. เด็กหญิงนารี   อุนโล
3. เด็กหญิงสมฤทัย  โม้แซง
 
1. นางสาวอโณทัย  สุฤทธิ์
2. นางสาวพิสมัย  สุภารีย์
 
693 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ข้อสกุล
2. เด็กหญิงธาริณี  ยศรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงศิริพร  ชาลีเปรี่ยม
 
1. นางกาญจณี  คงโนนกอก
2. นางณัฐิยา  เรืองบุญ
 
694 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทศดี
2. เด็กหญิงพลอย  สวยสม
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วคง
 
1. นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
2. นางวิลัดดา  ดงขาว
 
695 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  กิสันเทียะ
2. เด็กหญิงอัจจิมาพร  รัชวงศ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์สมาน
 
1. นางสาวสุภาพร  มีอุตส่าห์
2. นางสาววริทยา  ประเสริฐ
 
696 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กชายจัตุมงคล  ศรีหัวโทน
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  ประดับทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  ไชยสงคราม
2. นายชีวะ  สิมมาวงษ์
 
697 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงตรีรัก  วงศ์โสภา
2. เด็กหญิงอริศรา  เมินขุนทด
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
698 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงสาวิตรี  นิกาศรี
2. เด็กหญิงสุธิดา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายอาทิตย์  โกยทรัพย์
2. นายมานิตย์  สุวรรณโสภา
 
699 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กชายทัชพล  เสือสงค์
2. เด็กหญิงเพชรมณี  หล่มสูงเนิน
 
1. นายศิวะพันธุ์  ยันตะคุ
 
700 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  ภักดีศิริโชติ
2. เด็กชายเมทีนี  ศรีเสน่หา
 
1. นายชัยวรงค์  เวียงผล
2. นางสาวกรณ์นิกา  พาเก่าน้อย
 
701 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  แวทไธสง
2. เด็กหญิงอารียา  สาคร
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
702 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงภัทรา  วาปีนา
2. เด็กหญิงอภัชญา  โชคเฉลิม
 
1. นางจุฑาทิพย์  ฐานมั่น
2. นายยอดปัญญา  ขันสีมนต์
 
703 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจีรนันท์   จันทร์ดี
2. เด็กชายตะวัน   พลพวก
 
1. นายปรัชญากร   รินไธสง
 
704 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 1. เด็กหญิงสิรินทรา  อิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอภิรดา  หงษ์พรม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปานจำรูญ
2. นางวิสาขะ  ลอยชัยภูมิ
 
705 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายอินทวฒน์  หากุศล
2. เด็กชายเกษม  สาทไธสงค์
 
1. นายสุรศักดิ์  ปฏิบัติ
2. นางสาวพันธ์ธิวา  เชื้อกุล
 
706 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กชายฉัตริน  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงฐาปณีย์  ขันชารี
 
1. นายธนะศักดิ์  วรสาร
2. นางมาลินี  วรสาร
 
707 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงวรินทร  ชนะศักดิ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สีด้วง
 
1. นางสาววราพร  ชนาศักดิ์
2. นางสาวนิธิตา  สังช์ขาว
 
708 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายปฏิภาณ   ผิวเผื่อน
2. เด็กชายศรีศักดา   ภูธรณ์
 
1. นายอนุศักดิ์   พรมเสน
2. นางจันทิมา   เจริญขามป้อม
 
709 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กชายคีตภัทร   พาภักดี
2. เด็กชายภัทรชนน   มนตรี
 
1. นางสาวรสชารินทร์   อู่ตะเภา
2. นางสาวปรียาภรณ์   วงษาเทียม
 
710 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กหญิงญานิศา  แท่งทอง
2. เด็กหญิงพิมพลอย  ศรีบุญ
 
1. นางอุทัย  บุญพิมพ์
 
711 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปานจำรูญ
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  พรหมรินทร์
 
1. นายพิทักษ์  พรหมรินทร์
 
712 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 1. เด็กชาย ณ กฤต  มีมนต์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ทานาแซง
 
1. นายสุชาติ  วงษ์ไพร
2. นางสาวสุปราณี  ผลาผล
 
713 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 1. เด็กหญิงธิดาพร  สุสมบูรณ์
2. เด็กหญิงอรปรียา  เลขาโชค
 
1. นายสุทธิพร  เมืองโคตร
2. นายชาติชาย  พงษ์จำนงค์
 
714 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1. เด็กชายชิษนุพงษ์  มุ่งเรียมกลาง
2. เด็กชายธันวา  เพชรสายออ
 
1. นางเพ็ญสิริ  สุภาพ
 
715 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 16 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงทักษิณา   ภาสกุล
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ไตรโยธี
 
1. นางสาวกัญจณา   ประไพเพชร
2. นางดวงจันทร์  ขวาโยธา
 
716 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนโพนทองพิทยา 1. เด็กชายบุญชู  อินทรคำแหง
2. เด็กชายสิทธิพร  พงษ์สมบูรณ์
 
1. นางประคอง  สิทธิวงศ์
2. นางสาวนิสา  ดวงแก้ว
 
717 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กหญิงณิชาดา    โชคศิริ
2. เด็กหญิงอริศรา   ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวจิระนันท์    เด่นศักดิ์
2. นางจันทร์เพ็ญ    มาลัย
 
718 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงถาวรี  ศรีวงษ์สุข
2. เด็กชายเจตนิพัท  รังกระโทก
 
1. นายวัสพล  รินไธสง
2. สิบเอกสมเจน  คำจันทน์
 
719 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายคณาธิป   ประจันทะศรี
2. เด็กชายชนม์ชนันทร์   บัวชัย
 
1. นายนิมิตร  ฝาชัยภูมิ
 
720 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สีเหลือง
2. เด็กชายภาคภูมิ  สุขขี้เหล็ก
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นาชัยเงิน
 
1. นางสาวศิวพร  คิดนอก
2. นางอัญญารัตน์  สีซาแอน
 
721 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายกนกพร  ขาลเดช
2. เด็กหญิงขนิฏฐา  วงค์ม่วง
3. เด็กหญิงอารียา  ไชยนาแพง
 
1. นายอาทิตย์  โกยทรัพย์
2. นายมานิต  สุวรรณโสภา
 
722 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงพิมดาว  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มุ่งแรมกลาง
2. นางสาวศิวพร  คิดนอก
 
723 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายชลทิตย์  กองทอง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันศรี
 
1. นางสาวอรทัย  มุทาพร
2. นางสุจิตรา  วงษ์พุฒ
 
724 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงชริดา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เหล่าเขตกิจ
 
1. นายสุรศักดิื  ปฏิบัติ
2. นายสมบัติ  เงาชัยภูมิ
 
725 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ค่ำคูณ
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  เสียงดี
 
1. นายพิภัช  พรมอ้น
2. นางแสงเดือน  การพันธ์
 
726 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  อินศิริ
2. เด็กชายจิรชัย   ใสสะอาด
 
1. นางอรพรรณ   ลิ้มไพบูลย์
2. นายบุญฤทธิ์   แสงอรุณ
 
727 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ดวงกุณา
2. เด็กชายชาคริช  สาคะริชานนท์
 
1. นางอัญญารัตน์  สีซาแอน
2. นางสาวศิวพร  คิดนอก
 
728 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสิงห์
2. เด็กชายรัชพล  ล้อมจันทร์
 
1. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
2. นายสุธิ  มีนารี
 
729 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กชายอภิชาต   ตาลหยง
2. เด็กชายแสงอรุณ   ประยูรเนตร
 
1. นายโกเมศ   ศรีสกุลเตียว
 
730 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.25 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คงสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพรรณวษา  วชิระมาลี
 
1. นางสาวอรทัย  มุทาพร
2. นางสาวปิยวาจา  จันทรังษ์
 
731 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงธารดาว  บุณยภัทรากุล
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คำประดำ
 
1. นางทิพวัลย์  มีทอง
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
 
732 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงพรศิริ  เมฆไส
2. เด็กหญิงพิชชาอร  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางวรรณกร  ชาญเขว้า
 
733 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายธนรัชต์  แสงขุรัง
2. เด็กชายภูวดล  โลนันทา
 
1. นายมานิต  สุวรรณโสภา
2. นายอาทิตย์  โกยทรัพย์
 
734 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72.33 เงิน 4 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายอธิคม   จินดาพงษ์
2. เด็กชายอนุรักษ์   พลเกษม
 
1. นายวิทยา   มณีวรรณ์
 
735 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 1. เด็กชายพาคิม  นนท์นิธิศักดิ์
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ชูสกุล
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  ผดุงชนม์
2. นายอนุรักษ์  ผดุงชนม์
 
736 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตระกูลศรี
2. เด็กชายปฐพี  คำจันทน์
 
1. นายวัสพล  รินไธสง
2. นางชวาลา  คำจันทน์
 
737 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 48.67 เข้าร่วม 7 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เพ็ญเกษม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ไพศาลธรรม
 
1. นายพิชัย  วงศ์ษา
 
738 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงปวีณอร  กุลจำเริญ
2. เด็กหญิงศิริประภา  เค้นชัยภูมิ
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางสาวพรนิภา  นูพลกรัง
 
739 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กชายศุภกิจ  แสนสุริวงษ์
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชัยสาร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  มุ่งแรมกลาง
2. นางพัชรินทร์  ไกรวงษ์
 
740 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายชนิตพล   จักรโสภา
2. เด็กชายอัฐพล   เพียงพรม
 
1. นายวิทยา   มณีวรรณ์
 
741 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วชิรมาสี
2. เด็กหญิงพรฤดี  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวอรทัย  มุทาพร
2. นางสาวปิยวาจา  จันทรังษ์
 
742 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงพิมพ์มิกา  วายุเวช
2. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กำลังศิลป์
 
1. นางอรมรัตน์  หาญวิชาชัย
2. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
743 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กชายจักรวุฒิ  บุรมสิทธิ์
2. เด็กชายปิยะ  วงษ์หาญ
 
1. นางศรีนวล  จันทะพินิจ
2. นางจุฑาทิพย์  ฐานมั่น
 
744 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายพงษ์ดนัย  เลิศขามป้อม
2. เด็กชายรัตติพงษ์  บัวสระ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กองแก้ว
2. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
 
745 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงดลพร   ศรีสะอาด
2. เด็กหญิงวรินทร   กุลจันทร์
 
1. นางนภาพร   กุลจันทร์
 
746 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายมนต์สวรรค์   พิชัย
2. เด็กชายสุรชัย   พลเดชา
 
1. นางอรพรรณ   ลิ้มไพบูลย์
2. นายบุญฤทธิ์   แสงอรุณ
 
747 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงอติมา  พุ่มพวง
 
1. นางอุ่นจิต  พัฒน์ภากุล
 
748 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ดอนเตาหล็ก
2. เด็กหญิงเยาว์ธิดา  บัวแก้ว
 
1. นายธนะศักดิ์  วรสาร
2. นางมาลินี  วรสาร
 
749 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กชายผลิตโชค    สิงห์กุล
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ถนอมสัตย์
 
1. นายบุญส่ง    คณะยอด
 
750 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายทรรศน  ทันบาล
2. เด็กชายนราธิต  กางถิ่น
 
1. นายศราวุธ  หมู่โยธา
2. นายพรวิชัย  บุญแก้ว
 
751 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  จิตมา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พันลำภักดี
 
1. นายพิพัฒน์  ตะภา
 
752 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายจักรินทร์  ประตาทะกัง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  คำเงิน
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
753 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 1. เด็กชายนนทนา  วันทา
2. เด็กชายปิยพันธ์  รอนยุทธ
 
1. นายสุทธิพร  เมืองโคตร
2. นายชาติชาย  พงษ์จำนงค์
 
754 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ปัจฉิม
2. เด็กชายเจตณรงค์  สนมฉ่ำ
 
1. นายจุมพล  ตาปราบ
2. นายบุญชู  คำพวง
 
755 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  งามเล่า
2. เด็กหญิงอรสา  ธนาจิตภิรมย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  คงสำราญ
2. นายทวี  โยธาศิริ
 
756 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายณัฐกิตต์   กองเกตุใหญ่
2. เด็กชายศิรสิทธิ์   สาระคำ
 
1. นายเกษม   ทองคำพิมพ์
 
757 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงชฎาพร   ทรัพย์ศิริ
2. เด็กหญิงธนัชชา   บุญพิมาย
 
1. นายอนุศักดิ์   พรมเสน
2. นางจันทิมา   เจริญขามป้อม
 
758 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายวัชรวิทย์  แหลมคม
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ตาปราบ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สุขตา
2. นางสาวอาภรณี  สิงหราช
 
759 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัชชา  แววตะคุ
2. เด็กหญิงพรรณนิษา  แมลงเม่า
 
1. นายสุธากรณ์  ชาติเสนา
2. นางสาวดวงดาว  กุลเกตุ
 
760 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 1. เด็กหญิงชลธร   คุ้มบุ่งคล้า
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   คล่องแคล่ว
 
1. นายทวิช   อาจสนาม
2. นางสาวทักษินันท์   หิรัญเกิด
 
761 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีสุทำ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มาชัยภูมิ
 
1. นางอรพรรณ   ลิ้มไพบูลย์
2. นายบุญฤทธิ์   แสงอรุณ
 
762 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กชายวรวิช  หาญรบ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  แสนโสม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนสุนันท์
 
763 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กชายวีรพงศ์  มุ่งจองกลาง
2. เด็กชายศราวุฒิ  แช่มช้อย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ใจอดทน
 
764 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. นายขวัญนรงค์  จันทร์ชื่น
2. เด็กชายนรากร  วงค์ภาพ
 
1. นายอาทิตย์  โกยทรัพย์
2. นายมานิต  สุวรรณโสภา
 
765 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา   บุญสิทธิ์
2. เด็กชายธีรนัย   ทองคำ
 
1. นายเกษม   ทองคำพิมพ์
 
766 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยจัตุรัส
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ทะนารี
 
1. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
2. นางอาทิตยา  ปราณีต
 
767 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 1. เด็กชายพิทักษ์  ศรีหาวัตร
2. เด็กชายสรศักดิ์  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางสาวขาลิณี  พลชำนาญ
2. นางชลธิชา  สังเงิน
 
768 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญแวง
2. เด็กชายอติรุจ  ชนะพาล
 
1. นายชาติชาย  พงษ์จำนงค์
2. นายสุทธิพร  เมืองโคตร
 
769 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์สม
2. เด็กชายอดิศร  มอนชัยภูมิ
 
1. นายอภิเดช  นิยมนา
 
770 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ภุมภิโร
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  ก้อนแก้ว
 
1. นางศรีนวล  จันทะพินิจ
2. นางจุฑาทิพย์  ฐานมั่น
 
771 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงศศิกานณ์  ประการะโต
2. เด็กหญิงอาริสา  กันเดิน
 
1. นางสาวอรทัย  มุทาพร
2. นางสาวปิยวาจา  จันทรังษ์
 
772 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กชายถิรายุ    นารีจันทร์
2. นางสาวพณิดา   ศรีงาม
 
1. นางสาวจิระนันท์    เด่นศักดิ์
2. นางสาวปณิดา   คำหา
 
773 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   แก้วคำหอม
2. เด็กหญิงพิมดาว   ไทยแท้
 
1. นางนภาพร   กุลจันทร์
 
774 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1. เด็กชายสิทธิโชค   รักษาภักดี
2. เด็กชายอาราดา   หาญแท้
 
1. นายสุริยันต์   หาญแท้
2. นายศุกล  ระวิโรจน์
 
775 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 1. เด็กหญิงสุขพรรษา  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงแสงเทียน  เคนอ่ำ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  เพียรวิชา
2. นายพิสิฏฐ์  สินธุวงศานนท์
 
776 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์   ฐานวิสัย
2. เด็กชายศิวกร   ประทุมศรี
 
1. นายวิทยา   มณีวรรณ์
 
777 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ติ้นชัยภูมิ
2. เด็กชายปิยะราช  เกิดผล
 
1. นายศิวะพันธุ์  ยันตะคุ
 
778 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนโพนทองพิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ประสานพันธ์
 
1. นางประคอง  สิทธิวงศ์
2. นางสาวนิสา  ดวงแก้ว
 
779 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ช่ำชอง
2. เด็กชายธเนศ  เจตกาลบุญชู
 
1. นางสาวพรพิศ   ปานผ่อง
2. นางพันธ์ทอง  ยงดี
 
780 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กชายกิตติพร   พลหินลาด
2. เด็กหญิงพัชรพร   บุบพันธุ์
 
1. นายเกษม   ทองคำพิมพ์
 
781 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงรัญชิดา  กงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอภิศมัย  จันรักษา
 
1. นายสุรศักดิ์  ปฏิบัติ
2. นางสาวพันธ์ธิวา  เชื้อกุล
 
782 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง (ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายจรูญโรจน์   เพียช่อ
2. เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  แสงผุย
 
1. นายวิสิฐศักดิ์  ต่อโชติ
2. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนศิริ
 
783 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1. เด็กหญิงวรัญญา    ชัยสงค์
2. เด็กหญิงสุทธิภัทร    แม้นชัยภูมิ
 
1. นายสุพล   หาญเสนา
 
784 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กชายกอบชัย  สุวะโจ
2. เด็กชายสนธยา  ทิพย์บุญผล
 
1. นายปณตกร  ปลื้มชัย
 
785 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กชายญัฐพล   คงสตรี
2. เด็กหญิงนิรดา   ขุนพรหม
 
1. นางสาวรสชารินทร์   อู่ตะเภา
2. นางสาวปรียาภรณ์   วงษาเทียม
 
786 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กชายวายุ  ศิริรวง
2. เด็กชายอิศเรศ  ตื้นชัยภูมิ
 
1. นายยอดปัญญา  ขันสีมนต์
2. นางจุฑาทิพย์  ฐานมั่น
 
787 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงพิรินยา   หินกลาง
2. เด็กหญิงสวรรยา   ทรงสุข
 
1. นางสาวกัญจณา   ประไพเพชร
2. นางชไมพร  ประไพเพชร
 
788 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายปรัชญา  ใบบัว
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สมดี
 
1. นายศราวุธ  หมู่โยธา
2. นายพรวิชัย  บุญแก้ว
 
789 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1. เด็กชายศุภรัตน์  ต่อสกุล
2. เด็กหญิงสุวัชรี  คัมภีระ
 
1. นางเพ็ญสิริ  สุภาพ
 
790 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 17 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สีหาบุตร
2. เด็กชายรัชพล  เพชรโก
 
1. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
2. นางอาทิตยา  ปราณีต
 
791 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธีรธร  สุขดี
2. เด็กชายธีรเทพ  ต่อพันธ์
 
1. นายจุมพล  ตาปราบ
2. นายบุญชู  คำพวง
 
792 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีเหลือง
2. เด็กชายภาคินทร์  ชาดำริห์
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
793 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 1. เด็กชายกวินกร  ขวัญพลู
2. เด็กชายพีระยุทธ  เฉลิมหมู่
 
1. นางสาวนริสรา  ฝาชัยภูมิ
2. นางสาคร  เย็นหลักร้อย
 
794 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กชาย ทศพล  ใจดี
2. เด็กชายพัชรพล  ศรียา
 
1. นายพิพัฒน์  ตะภา
 
795 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายนิรันดร์  จิตรโคตร
2. เด็กชายวัฒกานต์  พงษ์จิตภักดี
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
796 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วายุพล
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เงาศรี
 
1. นายอาทิตย์  โกยทรัพย์
2. นายมานิต  สุวรรณโสภา
 
797 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงกุสุมา  แย้มพุธธง
2. เด็กหญิงพนิตนันท์  ขิขุนทด
 
1. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นายทวน  ภู่ดัด
 
798 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  มีแก้ว
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  บางสำรวจ
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
799 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1. เด็กชายศิริโชค   วิชาชัย
2. เด็กชายเสกสรรค์  สุภี
 
1. นายสุริยันต์   หาญแท้
2. นายศุกล  ระวิโรจน์
 
800 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงจารณี  นามหนองอ้อ
2. เด็กหญิงช่อผกา  เกษนอก
 
1. นางกาญจนา  ชนะพาล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  อ่อนละมุล
 
801 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 1. เด็กชายธนอิทธิพล  แก้วเมืองกลาง
2. เด็กชายเกรียงเดช  บืนขุนทด
 
1. นางสาวสุขุมาลย์  ผดุงชนม์
2. นายอนุรักษ์  ผดุงชนม์
 
802 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 6 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงสุนิษา  แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงอรปีญา  กันบัวลา
 
1. นายอภิสิทธิ์  ชำนาญ
2. นายวิชิต  บุระดา
 
803 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย 1. เด็กหญิงพรทิพา  ใจสู้สึก
2. เด็กหญิงมัสยา  มีชัยภูมิ
 
1. นางเพ็ญสิริ  สุภาพ
 
804 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์ภูเขียว
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ดิษฐ์สูงเนิน
 
1. นางวธัญญา  มงคล
2. นางสาวนริสรา  ฝาชัยภูมิ
 
805 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายจีระศักดิ์  อินทุรัตน์
2. เด็กชายดิชพล  มณีวรรณ์
 
1. นางสาวอรทัย  มุทาพร
2. นางอุบล  สิงห์อำพล
 
806 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อยู่สุภาพ
2. เด็กชายภาคภูมิ  ชูรัตน์
3. เด็กชายโชติพงษ์  ใจทาน
 
1. นายทวน  ภู่ดัด
2. นางวินาวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
807 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงทน
2. เด็กชายธนบดินทร์  มีนารี
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  แก้วพรม
 
1. นายสุธิ  มีนารี
2. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
 
808 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีทอง
2. เด็กชายปรัชญา  พัดมี
3. เด็กชายรัชพล  ล้อมจันทร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  แก้ววิไล
2. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
 
809 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขำชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ   สมางชัย
3. เด็กหญิงเจตุศุณี  นักรบ
 
1. นายยุทธกานต์  นาคหมื่นไวย
2. นายปกรณ์เกียรติ  ศรีจำปา
 
810 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายชาญณรงค์  ใจเร็ว
2. เด็กชายอนุวัฒน์  หงษาแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สีไพร
 
1. นายกิตติศักดิ์  ราชานนท์
2. นางสุนทรีย์  แสงหงษ์
 
811 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 1. เด็กชายนิรวิทย์   พันธ์บุญ
2. เด็กชายปฎิภาณ   กำลังกล้า
3. เด็กชายโกศิยะพงษ์  ทองดี
 
1. นายธวัฒชัย   ภูทอง
2. นายคะเซนทร์   อุตระศรี
 
812 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนัทฐิชา  อันทะสี
2. เด็กชายศิลา  ก่อพันธ์
3. เด็กหญิงเกตุกนก  แสนรัตน์
 
1. นางวิลาวัณย์  ตะกิ่มนอก
2. นางวัชราภรณ์  ศักดิ์ภูเขียว
 
813 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายภูตะวัน  สมบัติดี
2. เด็กชายศุภากรณ์  แก้วเกตุ
3. เด็กชายเดวิด  ทรงชัย
 
1. นายบุญเสริม  ผลพูน
 
814 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฝาย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   จันทรวิจิตร์
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สาคร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีวิเศษ
 
1. นางสาวนุชจรีย์  คำโมรี
2. นางศิริลักษณ์  พิมพ์ลาศรี
 
815 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  นาบำรุง
2. เด็กชายภานุพงษ์  กลิ่นสันเทียะ
3. เด็กชายวุฒินันท์  สนั่นรัมย์
 
1. นายพัฒนะพงศ์  วรรณพงศ์
2. นางสาวกัลย์ยกร  เหลี่ยมพล
 
816 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายบุณญภัทร  ไตรวงษา
2. เด็กชายปฏิพล  เพียงโครตกรวด
3. เด็กชายอนุภาพ  โพธิบาล
 
1. นายคมสันต์  บุญวิจิตร
2. นางบุบผา  ประทุมมาลย์
 
817 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายจักรพรรณ  มอไธสง
2. เด็กชายณัฐกฤษ  สงวนศักดิ์
3. เด็กชายอนุชิต  วงษ์ศรีพันธุ์
 
1. นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย
2. นายธนบดี  ไพศาลพัน
 
818 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กชายชลวรรษ    นินวะดี
2. เด็กชายธนนนท์    พลพิลา
3. เด็กชายวีรภัทร   คนที
 
1. นางสำราญ   จ่าบาล
2. นางสาวลำใย   บัวพิทักษ์
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กชายนที  แสงคง
2. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  เรืองบุญ
3. เด็กชายเสวก  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายพรวิชัย  บุญแก้ว
2. นายศราวุธ  หมู่โยธา
 
820 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ์  โคกแก้ว
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ทัดทาน
 
1. นางสาวอรรยา  สิงห์ขุนทด
2. นางสาวขนิษฐา  เหล่าถาวร
 
821 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายธนศักดิ์   สุวรรณคาม
2. เด็กชายนันทวัฒน์   สีหะราช
3. เด็กชายพงศกร   กาหลง
 
1. นายประจวบ   นาอุดม
2. นายศุภฤกษ์   เจนดง
 
822 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 1. เด็กชายตะวัน  เฮืองฮุง
2. เด็กชายธนบดี  โกฏค้างพลู
3. เด็กชายวริทธิ์ธร  เสมาเพชร
 
1. นายศุภโชค  บุญรวม
2. นายกษม  ทองศรีมะดัน
 
823 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 13 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา   คำนาแซง
2. เด็กหญิงปวีณา   ไตรเสนีย์
3. เด็กหญิงสวรรยา  จันมา
 
1. นางชไมพร   ประไพเพชร
2. นางสาวกัญจณา   ประไพเพชร
 
824 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วีระแพทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิ์กำลัง
3. เด็กชายอาทิตย์  ยอดชัยภูมิ
 
1. นางกมลวรรณ  มั่นสติ
2. นางกุหลาบ  ทองกร
 
825 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายธนากร  พรมใส
2. เด็กหญิงภิจิตตรา  มานะสุวรรณศรี
3. เด็กหญิงอโนทัย  คุ้มประดิษฐ์
 
1. นางแสงอรุณ  สวัสดิ์เดช
2. นายมานิต  สุวรรณโสภา
 
826 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พิเศษชีพ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  ปลื้มชัย
3. เด็กหญิงอังคณา  ประทุมชาติ
 
1. นางสุดารัตน์  แดงสกุล
2. นางบุญรัตน์  อาจนาเสียว
 
827 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กหญิงชนรดี  สุทธิผ่าน
2. เด็กหญิงสุวิมล  อุ่นกระมล
3. เด็กหญิงเพียรฤดี   หิรัญคำ
 
1. นางอารีวรรณ  มุขธระโกษา
 
828 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายธนภูมิ  รตตะสา
2. เด็กหญิงพินทอง   สุนทรเมธี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   สมศรี
 
1. นายไตรรัตน์   ประจักษ์วงศ์
 
829 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายธีรภัทธิ์  สำราญดี
2. เด็กชายสถาพร  ชิมรัมย์
3. เด็กชายอนน  ล้อมครบุรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ  ภักดิ์จรุง
2. นางดวงจันทร์  ภักดิ์จรุง
 
830 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เกษามลู
2. เด็กชายทวีศักดิ์  ดินขุนทด
3. เด็กชายไมตรี  ขานสันเทียะ
 
1. นายคำพอง  สลักกาย
2. นางอุทัย  กำลังเหลือ
 
831 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 1. เด็กชายสมัย  อินทร์อุ่นโชติ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ซุยกระเดื่อง
3. เด็กชายเจษฎา  น้อยคูณ
 
1. นายนิวัติ  ศุภมาตย์
 
832 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายปฏิภาณ   พรมเสน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   สุมนนอก
3. เด็กชายสุเมธ  ไพรพล
 
1. นายประจวบ   นาอุดม
2. นายศุภฤกษ์   เจนดง
 
833 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กชายวีรเทพ    มดขุนทด
2. เด็กชายสงกรานต์   จันนรัตน์
3. เด็กชายอภิเดช    ญาติยินดี
 
1. นางสาววิไลวรรณ    เฉลียวชาติ
2. นายทรงศักดิ์    แว่นทิพย์
 
834 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายชัยนิวัฒน์  สังขพงษ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  กำลังมาก
3. เด็กชายนิกร  เชิญชัยภูมิ
 
1. นายสมพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย
2. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
 
835 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายฉัตรวัฒน์  ขานหยู
2. เด็กชายปิยะฉัตร  จันสีมะณี
3. เด็กหญิงสุนิสา  เสละคร
 
1. นางแสงอรุณ  สวัสดิ์เดช
2. นายมานิต  สุวรรณโสภา
 
836 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  หมั่นคำ
2. เด็กชายณัฑวุฒิ  กองโพธิ์
3. เด็กชายปริญญา  นาครินทร์
 
1. นายฉลอง  ฤทธิ์กำลัง
 
837 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธงภักดิ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ยอดท่าหว้า
 
1. นางสิริพันธุ์  สาศรีเมือง
2. นายวิรัตน์  บุญนา
 
838 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กชายธนาดล  ยวงทอง
2. เด็กชายภีรภัทร  ทองหล่อ
3. เด็กชายอิทธินันท์  ประภาวงศ์
 
1. นางจุฑามาศ  พรมศาสตร์
2. นางจิตอารีย์  พรหมณี
 
839 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเสียวหนองชาติ 1. เด็กหญิงปัทมภรณ์   รองชัยภูมิ
2. เด็กหญิงภัคธีมา   แม้นมาตย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   หาญละคร
 
1. นางอารียา   ผลเกิด
2. นายวีระศักดิ์   ครองเคหา
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงฉัฐมน  บุญเทศ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์ลี
3. เด็กหญิงวริศรา  บุราณ
 
1. นางแสงอรุณ  สวัสดิ์เดช
2. นายนิกร  ประภูตา
 
841 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายธีรภัทร  พวงจันทร์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พินิจนอก
3. เด็กชายสถิตพล  กลางสาทร
 
1. นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย
2. นางสาวศรินญา  ศรีวงษ์ชัย
 
842 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.16 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงณัฐชนิดา  คำมะนิตร
2. เด็กหญิงพีรพัฒน์  มุดผา
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  ปาระณิต
 
1. นายนิกร  แคชัยภูมิ
2. นายวิฑูรย์  มูลเหลา
 
843 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ดีบาล
3. เด็กชายเจษฎาพร  ใจเที่ยง
 
1. นางวัฒนา  ศิริกำเนิด
2. นายสิงหพล  พรมแดง
 
844 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 1. เด็กชายรัฐชัย   กิ่งสีเสียด
2. เด็กชายอนุวัติ   ทาอ่อน
3. เด็กชายเชาวลิต  สารเงิน
 
1. นางทองเยี่ยม   วงษ์อำนวย
2. นายสุพจน์   อินทร์ก่ำ
 
845 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 78.16 เงิน 7 โรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร 1. เด็กหญิงจันจิรา  ตาปราบ
2. เด็กหญิงชนากานต์  เนื่องแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร  อาสายุทธ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวรรณ  นาอุดม
2. นางประยงค์  ต่อพันธุ์
 
846 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77.16 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายคณิต  วงดินดำ
2. เด็กชายชุวานนท์  วังสัน
3. เด็กชายณัฐพล  วงดินดำ
 
 
847 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74.66 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาฮี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ก้อเมืองน้อย
2. เด็กหญิงพันธ์เครือ  ติลาจันทร์
3. เด็กหญิงอริสา  ยะงาม
 
1. นายปัญญา   แฝงสวรรค์
2. นางสาวบุศมาศ  พงษ์สระพัง
 
848 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงประภาพร  คิดเข่ม
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  เหมี่ยงโนนเขวา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  คล่องการ
 
1. นางแสงอรุณ  สวัสดิ์เดช
2. นายนิกร  ประภูตา
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายชัยณรงค์  จ้ำนอก
2. เด็กชายตามฟ้า  พุฒวิวัฒน์
3. เด็กชายนันทิพัฒน์  ท้าวบุตร
 
1. นายนิกร  แคชัยภูมิ
2. นายวิฑูรย์  มูลเหลา
 
850 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาหร่อง
2. เด็กชายอนุชา  ดิษฐ์เจริญ
 
1. นายสมพงษ์  พลศักดิ์ซ้าย
2. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายธราดล  โนนตาล
2. เด็กชายพงศกร  ทองพูลดี
3. เด็กชายเทวราช  กบกลางดอน
 
1. นายธงชัย  โสภาค
2. นางสาวสุภาพร  มีอุตส่าห์
 
852 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   สีหมื่น
2. เด็กหญิงณัชชา    พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชรธันวา  สุขนิมิตร
4. เด็กหญิงมุธิตา   บุญโพธิ์
5. เด็กหญิงวิสา   สิงห์สองคอน
6. เด็กหญิงไพรินทร์   บุตรพรม
 
1. นางหงษ์ทอง  วาทโยธา
2. นางอารมณ์วัลย์   นาคคำ
3. นางพวงเพชร  ผุดผาด
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 1. เด็กหญิงปณิตา    กั้วจำนง
2. เด็กหญิงปาณิสรา   เชื้ออินทร์
3. เด็กหญิงปาริตา    เสี้ยวภูเขียว
4. เด็กหญิงวรรณภา   วังชัย
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    พิทักษ์
6. เด็กหญิงสุพัชยา   มุทะระพัฒน์
 
1. นางดารณี    เจริญบุตร
2. นายรังสี    กุมภาว์
 
854 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   แก้วฉบับ
2. เด็กหญิงวีนัส   พิมสิม
3. เด็กหญิงสุนัชดา   กองแก้ว
4. เด็กชายสุนิชดา  กองแก้ว
5. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีโว
6. เด็กหญิงเพชรประกาย   สมอหมอบ
 
1. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
2. นางบุญยง   วังสระ
3. นางเจนจิรา  ชุ่มทองพิทักษ์
 
855 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัชชา  สวัสดิ์เดช
3. เด็กหญิงธันยพร  ดวงสี
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ด้วงบุตรดี
5. เด็กชายสุวิวัฒน์  เพียรแท้
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนแสง
 
1. นางแสงอรุณ  สวัสดิ์เดช
2. นายนิกร  ประภูตา
 
856 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปพิชญา  พงศ์ขจร
2. เด็กหญิงปรีติวรรณ  ปรีดี
3. เด็กหญิงมุทิตา  เริงสนาม
4. เด็กหญิงวรวรรณ  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวันวิภา  ภาคทอง
6. เด็กหญิงสิริมาพร  พริกจำรูญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ใจอดทน
2. นางรัชนี  ฤทธิ์กำลัง
 
857 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พรมภาโส
2. เด็กหญิงจันทมา  อนุไวยา
3. เด็กหญิงพิมตะวัน  มาตรวังแสง
4. เด็กหญิงสุชาดา  ริมขามป้อม
5. เด็กหญิงสุพรรณิกา   บัวทอง
6. เด็กหญิงสุรีวัลย์   สนธิสัมพันธ์
 
1. นายพัฒนา   ลุนศร
2. นางอาภาภรณ์   ธรรมไทย
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงสกุลเพชร  อ่อนสกุล
3. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ปิ่นสกุล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงค์ศรี
5. เด็กหญิงสโรชา  สุริยะ
 
1. นางรัตนา  ชัยเนตร
 
859 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เทียนสว่าง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  นวลงาม
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ทองนอก
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ห้าวหาญ
5. เด็กหญิงวนิพา  ชัยเขว้า
6. เด็กหญิงอัฉริยา  วรรณชัย
 
1. นางจุฑามาศ  พรมศาสตร์
2. นางจิตอารีย์  พรหมณี
3. นางน้ำทิพย์  ปิตะบุตร
 
860 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ปลายชัยภูมิ
2. เด็กหญิงนฤมล  ทศลา
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  ดีดอนดู่
4. เด็กหญิงมลิวัลย์  สามารถไทย
5. เด็กหญิงรัฐธิดา  อาจประจักษ์
6. เด็กหญิงสุภัทรตรา  คลังชำนาญ
 
1. นางจิราภรณ์  เอื้อศรี
2. นายฉลาด  บุรีวงศ์วัฒนะ
3. นายจิรศักดิ์  คลังชำนาญ
 
861 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงธัญญภักดิ์   วิสุทธิสาย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สร้อยมณี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   นามวงษา
 
1. นางจุติมา   ศรีนัครินทร์
2. นายปรีชา   ชัยสถิตย์กุล
 
862 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลรักษา
2. เด็กหญิงศิริประภา  ลุนสำโรง
3. เด็กหญิงศิริประภา  เพียภูเขียว
 
1. นางศิริพร  บุญญานุสนธิ์
2. นางปริศนา  สุทธิกานต์
 
863 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงญารินดา  บุบผา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ขึ้นนกขุ้ม
3. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  น้อยดี
 
1. นางสุวัฒนา  กัดโกนา
2. นางพิไลลักษณ์  ตาปราบ
 
864 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วมาตร์
2. เด็กหญิงพิริสา  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงศิรินันท์  แขมภูเขียว
 
1. นางสิมลา  ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาวกรรณิกา  แก้ววิไล
 
865 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เดชโนนสังข์
2. เด็กหญิงพจนีย์  ครองโนนกอก
3. เด็กหญิงอรนุช  มหามาตร
 
1. นางสาวทองใส  นาจันทร์หอม
2. นางสาววิยะดา  วิภาคะ
 
866 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ลาปราบ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มูลนาค
3. เด็กหญิงพิมพิมล   จันทร์สร้อย
 
1. นางสาวอาภาพร   สุทธิสน
2. นางอนงนาฎ  สุขนาแซง
 
867 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   จิตบรรจง
2. เด็กหญิงประภัสษร   คงทอง
3. เด็กหญิงอรรินทร์   ทองธานี
 
1. นางพวงเพชร  ผุดผาด
2. นางปพิชชญา  แจวจันทึก
 
868 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑาสินี    หิรัญเขว้า
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ   คะสกุล
3. เด็กหญิงวนัศนันท์    หงษ์ทอง
 
1. นางนิภา   ธิจิ่น
2. นายเจริญ    ขวัญบุญจันทร์
 
869 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  รักกลาง
2. เด็กหญิงศศิธร  วันกลม
3. เด็กหญิงสริตา  โภคผล
 
1. นายวิโรจน์  เสมพงค์
2. นางสาวอรพรรณ  จุ้มนารินทร์
 
870 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สวามีชัย
2. เด็กหญิงทิพเกสร  พูดดี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหิพันธ์
 
1. นางสาวภคพร  เค้าโนนกอก
2. นางวันทนีย์  เต็งตระกูลเจริญ
 
871 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนราช
2. เด็กหญิงมิลณาดา  นารินทร์
3. เด็กหญิงแพรน้ำใส  แดงสกุล
 
1. นางพัชรี  เลิศวิริยะเวทย์
2. นางอนงค์  พันธ์ชัยโย
 
872 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เกตุนอก
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บรรณารักษ์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  เกตุนอก
 
1. นางพรพรหม  กองศรี
2. นางจิรวรรณ์   กาญจนสุปัญญา
 
873 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 1. เด็กหญิงพรวิภา  เพ็งพรหม
2. เด็กชายศรัณยู  รัตนวิชัย
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ทิพย์แสง
 
1. นางศศิภรณ์  จำนงบุญ
2. นางภัทรวดี  เชื้อโนนแดง
 
874 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทะชาดา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แพงสุข
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญสอน
 
1. นางนฤมล  มีศรี
2. นางสาวภควรรณ  คำอาษา
 
875 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายครรชิต  แพงไพบูลย์
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  มณีแนว
3. เด็กชายภาคภูมิ  ไตรสงคราม
 
1. นายพิชัย  วงศ์ษา
2. นางรัชนี  ซ้ายยศ
 
876 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แฝงโพธิ์
2. เด็กหญิงพิยดา  เจือกุดขมิ้น
3. เด็กหญิงศศิธร  เวียงอินทร์
 
1. นายประสาน  พาชนะ
2. นายอิงอร  ยวงทอง
 
877 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโสกรัง 1. เด็กหญิงกษนวรรณ์   ธารเพิ่ม
2. เด็กชายอนุชิต   สนั่นนารี
3. เด็กชายอภิชาติ  กรีชาลี
 
1. นายบรรพต   วาทโยธา
2. นายธีระ   ประดับค่าย
 
878 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพียผิว
2. เด็กหญิงศันศนีย์  พอนแสน
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สมโสก
 
1. นางพัฒน์นรี  ขอพันดุง
2. นางสาววันใหม่  สิงสง
 
879 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแสง
2. เด็กหญิงสุธาวี  สมานสวน
3. เด็กหญิงอลิธษา  แนวเมือง
 
1. นายศรีทัศน์  จริยพันธ์
2. นายนฤปนาถ  โพธิแสง
 
880 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงประภัสรา  เหล่าโดน
2. เด็กหญิงวรรณสา  กุลจำเริญ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรงชัย
 
1. นางสาคร  ผลพูน
2. นางสาวนันทิญา  กาลเขว้า
 
881 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 1. เด็กหญิงวันวิสา   เพียรยิ่ง
2. เด็กหญิงศรัญญา   ถาดภูเขียว
3. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดมดัน
 
1. นางวรรณษกรณ์   ช่วยอุปการ
2. นายวงเดือน   นาคคำ
 
882 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราภา   สุฤทิธ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   โสภากุล
3. เด็กหญิงเจนนิสา   การะเกษ
 
1. นางศรีดารา   วาลมนตรี
2. นางสุสวาท   จันทรมหา
 
883 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วบุญ
2. เด็กชายอภินันท์  ประนิดพล
3. เด็กหญิงอริสรา  ปุริมาโน
 
1. นายเอก  ราชเดิม
2. นางวงศรี  ราชเดิม
 
884 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์เสน
2. เด็กหญิงพรชิตา  คำเล็ก
3. เด็กชายศุภณัฐ  น้อยศรี
 
1. นางฐิติรัตน์  เจริญวงค์
2. นางสกุณกานต์  เชื้อจันอัด
 
885 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายนเรนทร  ร่องจิก
2. เด็กหญิงปริญญา  ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงเกวลิน  ใจบุญ
 
1. นางอุทิศ  ศรีวงษ์ชัย
2. นายธนบดี  ไพศาลพัน
 
886 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สลักกาย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สัญจรโคกสูง
3. เด็กหญิงอริศรา  มังคุด
 
1. นายคำพอง  สลักกาย
2. นางอุทัย  กำลังเหลือ
 
887 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงชลธิชา  มีอิสระ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ฦาชา
3. เด็กหญิงสโรชา  จานิกร
 
1. นายสุอาจ  ผ่ายภูเขียว
2. นางบุปผา  ชาดา
 
888 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา    สมบัติมี
2. เด็กหญิงศุจิกานต์    หวะสุวรรณ
3. เด็กชายศุภโชค    สุเรนรัมย์
 
1. นายวิชานนท์    พลดงนอก
2. นางสุภาพ    กิตติวิชญกุล
 
889 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 1. เด็กชายจักรภัทร  ดังโพนทอง
2. เด็กชายสุรบดินทร์  ดวงเงิน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียนพลกรัง
 
1. นายวิทยา  เสนาไทย
2. นางบรรเลง  เทียมกระโทก
 
890 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยิ่งเสมอ
2. เด็กชายวรวุฒิ  ดีนอก
3. เด็กหญิงสุนันทา  จริตรัมย์
 
1. นายยุทธนา  เลิศอาวุธ
2. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
 
891 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  วิชาธรรม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  หริ่งกระโทก
3. เด็กหญิงธิฌัชชา  นิยมนา
 
1. นางพรสมัย  กุมจันทึก
2. นางสาวพิชญาภา  พระยาลอ
 
892 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กหญิงพนิดา  ขาวฟอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นินทราช
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  คานบุตร
 
1. นายวชิรา  อาวะรุณ
2. นายสากล  ฐานหมั่น
 
893 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงบันฑิตา  เบ้าสาทร
3. เด็กหญิงสุรัตน์สา   แก้วคุณเลิศ
 
1. นายเสกสรร   ศรีจุมพล
 
894 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ชำนาญ
2. เด็กหญิงวิภาพร   คุณค่าย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   เกียรติชัยภูมิ
 
1. นางชไมพร   ประไพเพชร
2. นางสาวกัญจณา   ประไพเพชร
 
895 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงกฤษติกา  ดีสวน
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีสี
3. เด็กหญิงศศินา  แสนโคตร
 
1. นางสาวอรรยา  สิงห์ขุนทด
2. นางสาวขนิษฐา  เหล่าถาวร
 
896 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็งนาม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  โปร่งจิตร
3. เด็กหญิงเยาวณี  แก้วชุมพล
 
1. นางสาวภคพร  เค้าโนนกอก
2. นางจงลักษณ์  สุโพธิ์อามาตย์
 
897 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กหญิงพนิดา  สารมะโน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ยนต์ชัย
 
1. นางสาวปิยมาศ  หาญรุก
2. นางสาวรัตติกาล  ดวงจันทรา
 
898 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสสร   ชาญบุพ
2. เด็กหญิงปาริชาติ   พุ่มมณี
3. เด็กชายอมรรัตน์   ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี   มีหมุ่
2. นางมยุรี   บำรุงถิ่น
 
899 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุญเชิด
2. เด็กชายพิพัฒพงษ์  กิ่งถา
3. เด็กหญิงวรนุช  เพ็ขรสุข
 
1. นางสาวเมียววดี  ภูมิภักดี
2. นางสาวกนกวรรณ  สิงพร
 
900 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จีนกลาง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อิ่มนารี
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองเดื่อ
 
1. นายปรัชญา  ประติจันทร์
2. นายทวีศักดิ์  พิพัฒน์กุล
 
901 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  รักษาภายใน
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  พิมพ์สัวสดิ์
3. เด็กชายภูมินันท์   ผลานิสงค์
 
1. นายเสกสรร   ศรีจุมพล
2. นายรัชฎานุกร   มณีจันทร์
 
902 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงกีรติกร  อิ่มหมี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ละลี
3. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  เกณฑ์ลาด
 
1. นายประสิทธิ์  หิรัญคำ
2. นางวิชชุดา  อาวรณ์
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กชายณติภัทร  สุขสานต์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปี่ยมพิทักษ์
3. เด็กหญิงภาวิณี  จันทร์แก้ว
 
1. นายประสาน  พาชนะ
2. นางอิงอร  ยวงทอง
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงนันธิญาภรณ์   แว่นเต็ม
2. เด็กหญิงบรรณาลักษณ์  แสงเดือน
3. เด็กหญิงพรพิชา   พันธ์จำรูญ
 
1. นางศรีดารา   วาลมนตรี
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กหญิงจามจุรี  รักษาอยู่
2. เด็กหญิงปนัดดา  ประเวระไพ
3. เด็กชายสิทธิชัย  คงเมือง
 
1. นายมานิต  สุวรรณโสภา
2. นายอาทิตย์  โกยทรัพย์
 
906 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  ค้าข้าว
2. เด็กหญิงปิยะทรรศิลา  แสงทอง
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวชิรา  อาวะรุณ
2. นายโชคชัย  ไตรเสนีย์
 
907 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวีรพล  ลาดแท่น
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำศรีสุข
3. เด็กชายเดชบุญ  ประจญกล้า
 
1. นายวัชระ  โชคเหมาะ
2. นางสาวสุดาวัลย์  ศรีเพชร
 
908 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายจิรโชค  หงวิหค
2. เด็กชายยสิน  จินาวงศ์
3. เด็กชายสุริยา  ใหม่สันเทียะ
 
1. นางสาววริทยา  ประเสริฐ
2. นายอดุลย์  พรประทุม
 
909 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. เด็กหญิงชุติมา   ณ วิเชียร
2. เด็กชายประวิทย์  มอญสันเทียะ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สุขแจ่ม
 
1. นายคำพอง  สลักกาย
2. นางอุทัย  กำลังเหลือ
 
910 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายธีร์ธณวัช   เพ็ชรศรี
2. เด็กชายพีระพัฒน์   บุตรเรือน
3. เด็กชายวีระภาพ   จำบัวขาว
 
1. นางชไมพร   ประไพเพชร
2. นางสาวชวัลลักษณ์   จำเริญทิพย์
 
911 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรารักษ์
2. เด็กหญิงจริยา  สุปฏิย์
3. เด็กชายนนทนันต์  ดังชัยภูมิ
 
1. นางปราณี  อ้อนอุบล
2. นางมุกดา  คลังทอง
 
912 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายณัฐวัตร   สารบุตร
2. เด็กชายสิทธิชัย   สีคะปัสสะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   กาญจนสกุล
 
1. นางนวลมณี   ดีวิเศษศิริ
2. นายนภาพร   กุลจันทร์
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดาหนองเป็ด
2. เด็กชายชรินทร์  อนุไวยา
3. เด็กชายศราวุฒิ  พลเสนา
 
1. นายไพรัตน์   วันสันเทียะ
2. นายอัศวิน   เชื้อเมือง
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 1. เด็กชายพลอยไพลิน   สุนทรารักษ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียมทัน
3. เด็กหญิงโสรยา    ศรีรักษ์
 
1. นางยมรัตน์    สามารถกิจ
2. นางเพ็ญกุศล    ภูมิประภาส
 
915 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เข้าใจการ
2. เด็กหญิงจินตนา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสุรัมภา  ศรีพรม
 
1. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
2. นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ
 
916 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงจิตตรา  สานเสนา
2. เด็กหญิงจุมมารี  ญาติจำรูญ
3. เด็กหญิงอังกอร์  คลังชำนาญ
 
1. นางพิมพ์ลดา  ประยูรพันธุ์
2. นางสาวรุ่งนภา  คำโมง
 
917 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ลักษณจันทร์
2. เด็กชายชูชาติ  เจนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  คุณอุตส่า
 
1. นางอรวรรณ  ภักดีวิรรธ
2. นายเรืองศิริศักดิ์  โสบ้านบัว
 
918 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับชมภู 1. นางสาวสิรยากร  รุ่งเรืองศรี
2. เด็กหญิงเบ็ญจพร  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางสาวจารุณี  สีบัวบุญ
2. นางสาวประภัสศิริ  ลาภเชษฐา
 
919 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ยอดขุนทด
2. เด็กหญิงเมขลา  ไตรหนองเป็ด
3. เด็กหญิงเสาวนิตย์  โพธิ์เข็ม
 
1. นางสาวภคพร  เค้าโนนกอก
2. นางจงลักษณ์  สุโพธิ์อามาตย์
 
920 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงพัชราภา   ชูรัก
3. เด็กหญิงลาวัณย์   ศรีทองอนันท์
 
1. นางพวงเพชร  ผุดผาด
2. นางปพิชชญา  แจวจันทึก
 
921 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา
2. เด็กหญิงพรศิลป์  ฮั้นประเสริฐ
3. เด็กหญิงรุจิรา  จิตพิลัย
 
1. นางสุวัฒนา  กัดโกนา
2. นางรัชนี  ฦาชา
 
922 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงอังสุมาลี  สะท้านถิ่น
2. เด็กหญิงอัญชริดา  วงษ์สิทธิชัย
3. เด็กหญิงเมธาวลัย  บุญมา
 
1. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
2. นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ
 
923 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญเพลิง
2. เด็กหญิงนริศรา  ยมโคตร
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แข็งแอ
 
1. นางบรรเลง  เทียมกระโทก
2. นายวิทยา  เสนาไทย
 
924 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  โนนทะปะ
2. เด็กหญิงภิรมย์ญา  ศรีเฉลียว
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  หงษ์เงิน
 
1. นางพรพรหม   กองศรี
2. นางอารีวรรณ  มุขธระโกษา
 
925 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1. เด็กหญิงวณิชยา  ดานจง
2. เด็กหญิงอรทัย    เด่นศักดิ์
3. เด็กชายอัษฏายุทธ    มาโยธา
 
1. นางวนิดา    กงชัยภูมิ
2. นางพรพรรณ  เหล่าฤทธิ์
 
926 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงฉัตรวลี   วงษ์ยะ
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์   สุบิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ภูมิชัย
 
1. นางราณี   อินาวัง
2. นางสุภาวดี   ตรีพชร
 
927 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 1. เด็กหญิงจารุณี  ทรงกลด
2. เด็กหญิงนุชรี  บุญภูมิ
3. เด็กหญิงอลิษา  สู่หญ้านาง
 
1. นางดวงรัตน์  แสงขุรัง
2. นางนิตยา  อินเถื่อน
 
928 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 1. เด็กหญิงจิราพร  สามนคร
2. เด็กหญิงชนิตา  ดังชัยภูมิ
3. เด็กหญิงเจิดจรัส  คำมณี
 
1. นางกมลวรรณ  หวังกลุ่มกลาง
2. นางจารรุวรรณ  กิ้วราชแยง
 
929 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงธีร์วรา  ครองหินลาด
2. เด็กหญิงนิรชา  ชอบการ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ดัชนีย์
 
1. นางพิมพ์ลดา  ประยูรพันธุ์
2. นางสุภาวดี  แดงสุวรรณ์
 
930 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงธัญมน  วงศ์สนั่น
2. เด็กหญิงลลิดา  วงษ์อภัย
3. เด็กหญิงสุนิษา  วรรณพงษ์
 
1. นางสินทาน  ฐานวิเศษ
2. นางทรรศณี  ต่อสกุล
 
931 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงกานติมา  ทศดร
2. เด็กหญิงนิตยา  จันทะนา
3. เด็กหญิงน้ำเพชร  เพชรก้อน
 
1. นายนิกร  แคชัยภูมิ
2. นางอุบล  สิงห์อำพล
 
932 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแกวิทยากร 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  เสียงดี
2. เด็กหญิงรินรดา    ชาญเขว้า
3. เด็กหญิงอินทิรา  หวดชัยถูมิ
 
1. นางวนิดา    กงชัยภูมิ
2. นางพรพรรณ  เหล่าฤทธิ์
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุลีพร   ประเวระไพร
2. เด็กหญิงรินลดา   ขอดคำ
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์   หนูอิ่ม
 
1. นางชุลีพร   สุ่ยหล้า
2. นายศุภลักษณ์   บำรุงพันธ์
 
934 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยบอน
2. เด็กหญิงวัชราณี  ทองขาว
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุณสีเทา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  พลศรี
2. นางสาวโชษิตา  เรืองสุข
 
935 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ศรีจำปา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์   ดังชัยภูมิ
3. เด็กหญิงแพรวพราว  พุ่มน้อย
 
1. นางมณีนพรัตน์   พรหมนอก
2. นางบุญโฮม   ชูสกุล
 
936 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยา   พิมนาเรือ
2. เด็กหญิงลินสินีย์   จันทรัตน์
3. เด็กหญิงอลิชา   หอมรื่น
 
1. นางอนุสา   บุกสันเทียะ
2. นางสาวทิพวรรณ    หนองเหล็ก
 
937 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงซีโอน่า  ทัพโคกสูง
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  รูปงาม
3. เด็กหญิงพามิลา  ภาพชัยภูมิ
 
1. นางสาวนันทวัน  ลุนทา
2. นางชัยนี  คุ้มหมู่
 
938 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.25 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  นาชัยดี
2. เด็กหญิงวรนุช   ปัสติ
3. เด็กหญิงวรัญญา   โกศรี
 
1. นางสาวจิตติยา   แกมคำ
2. นางสาวปริศนา   มวลชัยภูมิ
 
939 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 1. เด็กหญิงชญานี  อินการทุม
2. เด็กหญิงบุลภรณ์  บงภูเขียว
3. เด็กหญิงเมขลา  ลูกชัยภูมิ
 
1. นางสาวรสริน  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวจุฑามาส  สมานภูมิ
 
940 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ภูชมชื่น
2. เด็กหญิงพลอย  จันเขียด
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดัชนีย์
 
1. นางพิมพ์ลดา  ประยูรพันธุ์
2. นางสาวกุลลดา  บึงอ้อ
 
941 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 1. เด็กชายนพพล  วงศ์พิพัฒน์ทวีป
2. เด็กหญิงปนัดดา  อินต๊ะวงศ์
3. เด็กชายอานุวัฒน์  สุนทรวิภาค
 
1. นางสาวลำพูล  เดชโนนสังข์
2. นางสุฐิตา  พิพัฒน์กุล
 
942 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 75.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงจิดาภา  สาลีลาด
2. เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงพรพิมล  งาทอง
 
1. นางชลวิภา  พุทธรักษ์
2. นางเพลินจิต  ฦาชา
 
943 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทบุบผา
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ขำเขว้า
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทมนตรี
 
1. นางจุฬารัตน์  พลศรี
2. นางสาวโชษิตา  เรืองสุข
 
944 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิดาภา   ธนะประวิตร
2. เด็กชายธีรภัทร์   ชัยแก้ว
3. เด็กหญิงปรียะฉัตร   เจียมจอหอ
 
1. นางมณฑาทิพย์   โคตรภูธร
2. นางปวีณา   ดิลกลาภ
 
945 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์คณา  โสภา
2. เด็กหญิงบังอร  ภูมิคอนสาร
3. เด็กหญิงปนัดดา  มาระศรี
 
1. นางสาวประดิษฐา  ประทุมมาลย์
2. นางสาวเขมิกา  สาทัน
 
946 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ฤาชา
2. เด็กหญิงสุนิสา  อาจสุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  โตนวุธ
 
1. นางระวีรรณ  สมานพันธ์
2. นางสาลินีย์  ผลกอง
 
947 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงมลฤดี  ชาติขยัน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  มิสา
 
1. นางสาวอรทัย  มุทาพร
2. นางสาวปิยวาจา  จันทรังษ์
 
948 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเศษคร้อ
2. เด็กชายธนันชัย   ดนตรี
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สุพันธ์พงษ์
 
1. นางพิมพ์ลดา  ประยูรพันธุ์
2. นายประเสริฐ  เชื้อโนนแดง
 
949 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กหญิงจิตตมาศ    เปียกชัยภูมิ
2. เด็กหญิงชันษา    จันพิมพา
3. เด็กหญิงสุธาสินี    วิลาวรรณ
 
1. นางสาวยุวดี    เฟสูงเนิน
2. นายชาตรี    ปาลพันธุ์
 
950 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  แสงชมภู
2. เด็กหญิงศิริยาพร  จึงทองสุข
3. เด็กหญิงสวรรณยา  ชัยชนะ
 
1. นางอนงค์  คลังสมบัติ
2. นางชนัญญา  พรหมฝาย
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนถาวร 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ปลื้มวงษ์
2. เด็กชายธีระชัย   นามวงษา
3. เด็กชายภัทราวุธ   เลยยุทธ
 
1. นางทองเยี่ยม   วงษ์อำนวย
 
952 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  จันเขียด
2. เด็กชายวายุ  ลุนชัย
3. เด็กหญิงสมฤดี  ห้ามไธสง
 
1. นางพิมพ์ลดา  ประยูรพันธุ์
2. นายแสวงศักดิ์  เพียรชัยภูมิ
 
953 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แฝงด่านกลาง
2. เด็กหญิงจิดาพา  สุทธิสาย
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พึ่งจันดุม
 
 
954 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78.8 เงิน 5 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยนต์ดัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยศม้าว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดวงศิริ
 
1. นางสาวนันทวัน  ลุนทา
2. นางสาวนงลักษณ์  เต้าชัยภูมิ
 
955 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  โคตรนาม
2. เด็กหญิงชาริสา  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงสุชาดา  หนูสี
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์  กิ่งสีเสียด
2. นายภีรดล  งามใจ
 
956 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77.4 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองแวง (ต.ซับสีทอง) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บงภูเขียว
2. เด็กหญิงจิตสุภา  กุลทอง
3. เด็กหญิงวิยะดา  คำสุวรรณ์
 
1. นายกษม  ทองศรีมะดัน
2. นางสาวอาภาพร  ไม้สันเทียะ
 
957 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาวัง 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีวิพัฒน์
2. เด็กชายพิชิตพงษ์  นารี
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  ธรรมวงษ์ศา
 
1. นายชัยรัตน์  ศิลป์ดี
 
958 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธุระการ
2. เด็กหญิงสุขิตา  ปราบวิชิต
3. เด็กหญิงอนัญญา  ปานสุมทร
 
1. นายประสิทธิ์  แคนชัยภูมิ
2. นางละมัย  สุขสาคร
 
959 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76.6 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลเรืองชาญ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา   คลองผล
2. เด็กหญิงอรทัย   ส้างห้วยไพ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย   มืดอินทร์
 
1. นางกิติมา   ศักดิ์ภูเขียว
2. นางสาวชุติมา   สาดมุณี
 
960 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  โตนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ภูมิชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงมุธิตา  เจริญทรัพย์
 
1. นางภัทรวดี  ชาวสูนย์
2. นายดำรง  ประสานศักดิ์
 
961 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74.6 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงธีรกานต์  อินทะมน
2. เด็กหญิงวรัญทยา  ทองขาว
3. เด็กหญิงศุกันดา  สมมา
 
1. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
2. นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ
 
962 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ.คอนสวรรค์) 1. เด็กหญิงวรรณประกาย  แสนอุบล
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  อารีเอื้อ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  อินนอก
 
1. นางสาวประภัสสร  เคนพรม
 
963 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 15 โรงเรียนโพนทองพิทยา 1. เด็กชายจักฤษชัย  ขวัญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปลิดา  ภูวญาณ
3. เด็กหญิงอธิติมา  คำโนฤทธิ์
 
1. นางบุญศิริ  ประสานเนตร
2. นางสาวนิสา  ดวงแก้ว
 
964 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงญาสุมิน  จ่าบาน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เสือพันธุ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทบทวนน้อย
 
1. นางรัตนากร  มณีวรรณ์
2. นางสาวอรทัย  มุทาพร
 
965 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาตรงามเมือง
2. เด็กหญิงมณฑา  หาญกล้า
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทียนจัตุรัส
 
1. นางสาวธัญรัตน์  ประยูรพันธ์ุ
2. นางสาวณิธญาพร  ฐานวิสัย
 
966 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  เข้าใจการ
2. เด็กหญิงศิริญาดา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หมวดเมืองกลาง
 
1. นางกัลย์กุลยา  แววสระปวเรศ
2. นายพีร์นิธิ  แววสระปวเรศ
 
967 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงจินตนา  ปัตยะคัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงกำแพง
3. เด็กหญิงณัฐิกมล  สิทธิวงษา
 
1. นางพิมพ์ลดา  ประยูรพันธุ์
2. นางคณิตตา  เสนชัย
 
968 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กชายธาราดร  บดสูงเนิน
2. เด็กชายปิยพล  ไตรเลิศ
3. เด็กชายยุทธนา  ผลเจริญ
 
1. นางราตรี  มะเริงสิทธิ์
2. นางเตือนใจ  งามยางหวาย
 
969 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สุวรรณรุจ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทรวงษ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  เชื้อโพนทอง
 
1. นางสุวิมล  ยวงทอง
2. นางวัฒนา  ศิริกำเนิด
 
970 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1. เด็กหญิงพลอยไพริน   สะอาดถิ่น
2. เด็กหญิงภัสสุดา   เหล็กขำ
3. เด็กหญิงอภิสมัย  บุญคำ
 
1. นางทัศนีย์  โคบุตรี
2. นายไพฑูรย์   โคบุตรี
 
971 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแต้ (คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปภัสสร  ทองภู
2. เด็กหญิงประกายพร  คามตะศิลา
3. เด็กหญิงรินรดา  บุตรดี
 
1. นางมาลัยวรรณ  หิรัญมูล
2. นางจิราลักษณ์  แก้วประกาย
 
972 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายชนกันต์  ช่างหล่อ
2. เด็กชายวราวุฒิ  หาวิชา
3. เด็กหญิงศิริพร  เชื้อกุล
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชจำเริญ
2. นางสาววรรณรี  ชาลีเปี่ยม
 
973 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงพุทธมาศ   สร้องสูงเนิน
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ทะนารี
3. เด็กหญิงสุชาดา   บุญโยธา
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์   สุวรรณคำ
2. นางสาวปริศนา   มวลชัยภูมิ
 
974 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนโป่งเกตุรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงผกามาศ   อินทร์ทอง
2. เด็กชายพิศาล   ขำชาลี
3. เด็กหญิงสุวารี   งาเฉลา
 
1. นางราณี   อินาวัง
2. นายทองแดง  อินาวัง
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนัชชา   หิรัญคำ
2. เด็กหญิงปานทิพย์  หลาบคำ
3. เด็กหญิงสิริโสภรณ์   นานอก
 
1. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
2. นางลำพูล  ขวัญยืน
 
976 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร    คนคง
2. เด็กหญิงณัดชา    ชำนาญกุล
3. เด็กหญิงพรทิตา   ญาติปราโมทย์
 
1. นางสาวพุทธชาติ   คะสกุล
2. นางยุพาภรณ์  จันทสังข์
 
977 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  ผ่ายผา
2. เด็กชายฮาบิส  หมัดเลขา
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  กางถิ่น
 
1. นางสาวอรทัย  มุทาพร
2. นางสุจิตรา  วงษ์พุฒ
 
978 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาวัง 1. เด็กหญิงพัชริดา  คะนาวัง
2. เด็กหญิงรัชนิดา  วงษ์ชู
3. เด็กชายอาทิตย์  ชมนาวัง
 
1. นางขันทอง  ชนะพาล
 
979 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร  วิชาชัย
2. เด็กชายสันติธร  สิงลี
3. เด็กหญิงเปรมมิกา   นามโพธิ์
 
1. นางเอมอร  สันเทพ
2. นายนิเวศน์  ก้อนเงิน
 
980 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา   พิเศษฤทธิ์
2. เด็กหญิงดวงหทัย   ศิริ
3. เด็กหญิงมนันยา   สระทองอ่อน
 
1. นางสาวรชานันท์   ศิริชัยโรจนมรกต
2. นายอดุลย์   วิสัยสังข์
 
981 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงศิริพร  มุ่งกระทุ่งกลาง
2. เด็กหญิงสัจจาพร  ประจงดี
3. เด็กหญิงเกียรติสุดา  ปะตาทะโย
 
1. นางสาวอรทัย  มุทาพร
2. นางสาวปิยวาจา  จันทรังษ์
 
982 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 1. เด็กหญิงขวัญวารินทร์   อุตรพรม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   อินทนิน
3. เด็กหญิงมุกมณี   พันธุ์หนองเป็ด
 
1. นางสาวศศิวิมล   ภักดียา
2. นางสาวปนัดดา  ชัยแสง
 
983 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ราเฟอ
2. เด็กหญิงพลอยปภัส  เขียวหนู
3. เด็กชายวงศกร  จัดแจ้ง
 
1. นางกมลทิพย์   กาลาม
2. นางสาวพรทิพย์   เขียวหนู
 
984 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา 1. เด็กชายกิตติภูมิ    เพชรคง
2. เด็กหญิงชลธิชา    ราโช
3. เด็กชายธงไท    ประสานแสง
 
1. นางวิชุดา    ชาลีวงษ์
2. นายอนันธวุฒิ  วรรณสูง
 
985 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 1. เด็กหญิงชญาภา    เอี่ยมจันทร์ศรี
2. เด็กชายธันยากร   มิตรครบุรี
3. เด็กชายพุฒิพงษ์   มณีรัตน์
 
1. นางสาวจิราพร   สุดงาม
2. นางศุภญาดา   ขาวทอง
 
986 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์ปทุม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันเทภา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   เกือนสันเทียะ
3. เด็กชายแทนคุณ   เสาหล่อน
 
1. นางประยงค์  สุสมบูรณ์
2. นางบัวหลัน   ทวีทรัพย์
 
987 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 1. เด็กชายวาทิตย์  พิมสิม
2. เด็กชายอนุชา  อุ่นศิริ
3. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงเงิน
 
1. นางสุภาพ  ต่อโชติ
2. นางนิพรรณี  ไชยปรีชา
 
988 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รักหนองเป็ด
2. เด็กชายระพิพัฒน์  สวาทนา
3. เด็กชายเจษฎาพร  บุตรประทุม
 
1. นางสุภารัตน์  ศรีสมบัติ
2. นางฤทัยรัตน์  นิ่มนวล
 
989 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กชายธีระพัฒน์   ดังโพนทอง
2. เด็กชายพงษกร   ฟางชัยภูมิ
3. เด็กหญิงพรชนก   กระจงกลาง
 
1. นางสาวสุนิสา  มณีวรรณ์
2. นางภคนันท์  เปล่งศรี
 
990 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กชายธนกฤต  กำเนิดบุญ
2. เด็กชายอัครเดช  ศรีพินิตชัย
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หินกลาง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  พื้นหินลาด
 
991 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 9 โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 1. เด็กชายภควัติ   จันทร์สว่าง
2. เด็กชายศศิประภา   กำลังศิลป์
3. เด็กชายอรรถพล   ดั้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวสมร   แอ้นชัยภูมิ
2. นางสุนันทา   แสงมณี
 
992 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อ.ภักดีชุมพล) 1. เด็กหญิงศศิพิมล  ต้นคำ
2. เด็กชายเกียรติกุล  ลีเลิศ
3. เด็กชายเอกรินทร์  ชนะพันธ์
 
1. นางชญาดา  ปาทา
 
993 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายปวริศร์  ขวัญจุน
2. เด็กชายภัทรพล  นาเฟีย
3. เด็กหญิงสุชานาถ  สุบรรทม
 
1. นางสาวจิราภา  โชคเหมาะ
2. นางสาวรุ่งนภา  ลวงงาม
 
994 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  สารวงษ์
2. เด็กชายขุนพล  หาญนาแซง
3. เด็กชายนครชัย  พันธ์ุยาง
 
1. นางสาวมัณฑนา  แผลงสูงเนิน
2. นางจุฑาภรณ์  แก้วไตรรัตน์
 
995 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสุข
2. เด็กชายนิติภูมิ   อินสอน
3. เด็กชายสุริยะ  บรรดิษฐ
 
1. นางวิไลวรรณ  กำลังเหลือ
2. นางสาวนันทพร  สียางนอก
 
996 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคร้อห้วยชัน (แย้มมงคลสินธุ์) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จิตพิลัย
2. เด็กหญิงธิติมา  ยศรุ่งเรือง
3. เด็กชายธีรพงษ์  หาญวงษ์
 
1. นางสมสมร  พยัคฆ์ทอง
2. นางสาววรณัฐ   กลิ่นจันทร์
 
997 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 79 เงิน 16 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภัสสร  ผายพิมาย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสีคำมวล
3. เด็กชายวีระพล  ภักดิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาววาสนา  ศรีนะรา
2. นางศิริลักษณ์  โวสันเทียะ
 
998 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กชายอัครเดช   อายุสุริยา
2. เด็กชายเพ็ชร  แก้วมะณี
3. เด็กชายเอสรี่ แดเนี้ยว   นาสรี่
 
1. นางอนงรักษ์   คำสะไมล์
2. นางจีราวรรณ์  ชูแสง
 
999 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายกรวิชญ์  พิมพิสาร
2. เด็กหญิงอังควิภา  จันทร์บุญ
3. เด็กชายเจษฎา  ทองยวง
 
1. นางสาวชลลัดดา  นามหนองอ้อ
2. นางสาวเสาวนีย์  สถิตชัย
 
1000 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  เสาะสาย
2. เด็กชายนรวัตน์  อุตสาหะ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ถนอมเชื้อ
 
1. นางสาววิมลพันธ์  บุญพงษ์
2. นางนิภาพร  ปลื้มโชค
 
1001 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปทุมทิพย์  พละพันธ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  มุ่งดี
3. เด็กชายสิทธิภูมิ  มุ่งดี
 
1. นางรำไพ  จินดามาตย์
2. นางนงลักษณ์  สมบัติมี
 
1002 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีศักดิ์
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปราบพรม
3. เด็กหญิงพิมพ์ระพัฒน์  โพธิ์นาฝาย
 
1. นางยุวดี  กองโฮม
2. นางบุณยานุช  ศรีสุเทพ
 
1003 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กหญิงณิชาพัณณ์   เสนชัย
2. เด็กหญิงวรนิษฐา   ทนโนนแดง
3. เด็กหญิงวิลาสินี    ป้องชัย
 
1. นางสุนันทา   ชุ่มนาเสียว
2. นางสาววัชราพร   ดวงจันทร์
 
1004 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ชูเชื้อ
2. เด็กหญิงวรัชญา  อินทร์อุ่นโชติ
3. เด็กหญิงไพลิน  หมู่โสภิณ
 
1. นางนุชมณี  คุงดิน
2. นางสาวรัตนาพร  ขุนพรม
 
1005 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 1. เด็กชายภาราดา   ดีกุดตุ้ม
2. เด็กหญิงวนิดา   สินโสภา
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ติ๊บแก้ว
 
1. นางเกวรินทร์  ถินชัยภูมิ
2. นางสาวภิริยาภรณ์  อุดมไชย
 
1006 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงจินดามณี  คมขุนทด
2. เด็กหญิงธนัษฐา  การประกอบ
3. เด็กหญิงฟรางซิสก้า  ภูณรงค์
 
1. นางหนูเลี่ยม  ครองสถาน
2. นางสาวณัฐธินันท์  ศรีธรณ์
 
1007 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 6 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายกรวิช   จิตรจันทร์
2. เด็กหญิงวิชรญาณ์   นวลเขียว
3. เด็กหญิงเพชรรดา   คลังทอง
 
1. นางมนทราธิป   อินทร์ก่ำ
2. นางสาวสุขฤดี   ภูมิฐาน
 
1008 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) 1. เด็กหญิงนิชา  มะโนธรรม
2. เด็กหญิงเพชรญาดา    คำหว่าน
3. เด็กหญิงเพชรนภา    คำหว่าน
 
1. นางรพีพรรณ   ตุงชีพ
 
1009 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง 1. เด็กหญิงกฤติยาพร  ทองเหง่า
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญทัน
3. เด็กหญิงเมญารินทร์   อินโนนเชือก
 
1. นางกรวรรณ  สายโส
2. นางอารีย์ลักษณ์  ยอดสง่า
 
1010 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนารี 1. เด็กหญิงพรรณพษา  สะท้าน
2. เด็กหญิงวรัญญา  พรมฑา
3. เด็กหญิงวัชชิรภรณ์  เจนภูเขียว
 
1. นางสาวมนัสวี  ถานชัยภูมิ
2. นางสาวสุกัญญา  ประกอบดี
 
1011 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงชุติมน   สีลาดเล่า
2. เด็กหญิงนุชสรา   ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงอาจารี   ชัยชนะ
 
1. นางคะนอง   ฉ่ำสูงเนิน
2. นางนิรมล   แสงเหลา
 
1012 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 11 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัธชา  วักชัยภูมิ
2. เด็กหญิงพรนรินทร์  ฝากชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมนัชญา  ถ่ำกลาง
 
1. นางสาววาสนา  ศรีนะรา
2. นางสาวอำนวย  โพธ์นอก
 
1013 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงปิยธาดา  ริอุบล
2. เด็กหญิงพณิชพิชชา  โกมินทร์
3. เด็กหญิงอริสรา  มูลมณี
 
1. นางสาวสุคนธ์  นิระเสน
2. นางเพลินจิต  ฦาชา
 
1014 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกุดละลม 1. เด็กหญิงพรธิดา   ชุมสี
2. เด็กหญิงสุภาวดี   เหิมวังม่วง
3. เด็กหญิงเขมจิรา   เศษรินทร์
 
1. นางบุษบา   มีธรรม
2. นางสาวอุมาภรณ์   ไตรณรงค์
 
1015 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ตาไธสง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกษมเมือง
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  พิมพ์ปรุ
 
1. นางสาวสุญารินทร์  สิทธิวงศ์
 
1016 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ถุงชัย
2. เด็กหญิงปิยะภรณ์  สัมมาวงศ์
3. เด็กหญิงพัชราภา  นารินทร์
 
1. นางสาวสุมล  มาลี
2. นางสมผล  วงศ์แก้ว
 
1017 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงสุนิตา   ไชยดวงศรี
2. เด็กชายอภิวัฒน์   เจินกระโทก
3. เด็กหญิงอรจิรา   เคนหาญ
 
1. นางนางพีรภาว์   บุญเพลิง
 
1018 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 1. เด็กหญิงปริยากร  เรืองศรี
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   หมื่นศรี
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์   ศรีเสมอ
 
1. นางสาวสุภาวดี   แก้วแดง
2. นางสุภาพร   แตงกระโทก
 
1019 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กหญิงอภิญญา  ตำตาด
2. เด็กหญิงอริศรา  งานยางหวาย
3. เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์  ผลวิลัย
 
1. นางอรัญ  รวิยะวงศ์
2. นางอุทัย  สงมา
 
1020 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 1. เด็กชายจักรพรรดิ   เติมศิลป์
2. เด็กชายณัฐพล   กองจันทร์
3. เด็กชายวีระเทพ   พิมพ์ยา
 
1. นายสุรศร   รักษาเชื้อ
2. นายสุรศักดิ์  คชแก้ว
 
1021 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงตรีทิพย์ณิภา  ทานอก
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ไทยเดิม
3. เด็กหญิงเนตรติการณ์  วิลาวัน
 
1. นางรำไพ  จินดามาตย์
2. นางนงลักษณ์  สมบัติมี
 
1022 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กหญิงปฏิมา  ท้วมพลอย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เวินขุนทด
3. เด็กหญิงอนงค์  พายัพ
 
1. นางแสงอรุณ  ขวัญหลาย
2. นางสุนันท์  พิกุลย์สังข์
 
1023 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 1. เด็กหญิงปริญญา  แก้วแขก
2. เด็กชายสิงหาด  ก้อนทองคำ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ดำดี
 
1. นางสุภาวดี  แก้ววิศาสตร์
2. นางสาวรัชนี  หล่อแหลม
 
1024 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. นางสาวมะลิวัลย์  เสนามาตย์
2. เด็กหญิงศรันยา  แพงไทย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ฟ้าโปรด
 
1. นางปนัสยา  อักษรศิลา
2. นางพาวินี  ปิ่นงาม
 
1025 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงกรรนิดา  อัดสุวรรณ
2. เด็กชายกัมพล  ปลื้มสุด
3. เด็กหญิงปณิตา  เจริญวัย
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวทิพยรัตน์  ราคาแพง
 
1026 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กหญิงบุญตา  โมครัตน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองภูธร
3. เด็กชายประจักร  ดวงปาโคตร
 
1. นางสาวศุภัทรชลิตา  หุมสิน
2. นางชโรพร  ผาดไธสง
 
1027 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   คัณทักษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  พิมโภชน์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    พวงทอง
 
1. นางสาวสมจิต    จีนทอง
2. นายอุทัย    โภชน์ฉิมพลี
 
1028 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 72 เงิน 4 โรงเรียนโนนหว้านไพล 1. เด็กชายประพจน์   กำลังทวี
2. เด็กหญิงสายธาร   สิริสุขนิวาส
3. เด็กหญิงอรพรรณ   กำลังทวี
 
1. นางกองเหรียญ   มอนไธสง
2. นายวีระ   เกตุใหม่
 
1029 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายชินบัญชร  ปานบัณฑิตย์
2. เด็กหญิงดวงมณี   พลวงศ์ษา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   วงษ์สันทราย
 
1. นางสาวกัลยา   สนิทไทย
2. นางมะลิ   แต่งพงษ์
 
1030 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านวังตะกู 1. เด็กชายชนะชล  มีพวก
2. เด็กหญิงบังอร  สังทอง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก่งจำปา
 
1. นางสาวรัตนา  พลทะยาน
2. นางสาวสาวิตรี  ประเสริฐพงษ์
 
1031 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กชายธีระวัฒน์   มาฆะเซนต์
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ร่างเจริญ
 
1. นางพัชมณ  โสมาบุตร
2. นายกิตติคม  โสมาบุตร
 
1032 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อดทน
2. เด็กหญิงสุภาพร  พรรณา
 
1. นายภควัฒน์  ถาวงค์กลาง
2. นายสายชล  จุลศรี
 
1033 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กหญิงวรัญญา  ประจำเมือง
2. เด็กชายอำพล  โคตรจ้ำ
 
1. นางสาวอุทร  ชูณรงค์
2. นางสาวสุจิตรา  มณฑารัตน์
 
1034 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายเอกลักษณ์  แซ่ไหล
 
1. นางสายตา  ขจรภพ
2. นางสาวดารุณี  ตากิ่มนอก
 
1035 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    วิชัยโย
2. เด็กชายณัฐพล    วสันตดิลก
 
1. นางจันทร์นภา   ประทุมถิ่น
 
1036 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลาดใต้ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ขวัญพูล
2. เด็กชายลักกี้   ยูยามาดู
 
1. นางสมหมาย  ก้อนเงิน
2. นายวิทยา  เดชเจริญ
 
1037 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หมั่นการ
2. เด็กชายธนาทร  เจนขุนทด
 
1. นายสมบูรณ์  พานนนท์
2. นายทวี  แสงหงษ์
 
1038 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 8 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา   เจริญวัย
2. เด็กชายพีพุฒิพงษ์   สานโคกสูง
 
1. นางวิบูลย์ลักษณ์   วัฒนโสภณวงค์
2. นางชไมพร   ประไพเพชร
 
1039 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วรรณแสง
2. เด็กชายอดิศร  ปองสี
 
1. นางอุทัยวรรณ  คงโนนกอก
2. นางสาวเกษราภรณ์  ทาภักดี
 
1040 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กหญิงวรรณิภา  จันทะนัด
2. เด็กชายศักรินทร์  ศรีทุมมา
 
1. นายสมพร   มั่นเรืองศรี
2. นางจินตนา  บุญหนา
 
1041 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังโพน 1. เด็กชายชัยชนะ  หนองแขก
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เทียนจัตุรัส
 
1. นางสมจิต  ฦากำลัง
 
1042 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุทธินัง
2. เด็กหญิงศศินา  สุวรรณ
 
1. นางราตรี  ทิพโชติ
2. นางสาวสุปราณี  หามา
 
1043 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายภูวดล   สุขบรรทม
 
1. นายวีระวุฒิ   พงษ์จันทร์
 
1044 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายนิธิ    ถนอมชัย
 
1. นางวันเพ็ญ   เหล่าฤทธิ์
 
1045 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายภานุวิทย์  อินาวัง
 
1. นายศิลา  จานแสน
 
1046 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง 4 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายเอกพล   พะคุระ
 
1. นางวิบูลย์ลักษณ์   วัฒนโสภณวงศ์
 
1047 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง 5 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กชายนนทกานต์  ฮงภูเขียว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ฦาชา
 
1048 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กชายยศกร  วังยาว
 
1. นางมาลินี  วรสาร
 
1049 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงธิติมา   สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวอนุรักษ์    โชติพันธ์
 
1050 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กชายมานพ  โม้คำ
 
1. นางสาววราภรณ์  คำแก้ว
 
1051 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 1. เด็กชายธนรัฐ  สินดี
 
1. นางกฤษฎา  บุญเงิน
 
1052 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทลี
 
1. นางมะลิ   แต่งพงษ์
 
1053 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 1. เด็กหญิงการติมา  พารา
 
1. นางสาวอรุโณทัย  กล้าสู้
 
1054 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสก 1. เด็กชายปกรณ์  หิรัญอร
 
1. นางสาวอังสุมารินทร์  ดีบ้านโสก
 
1055 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายวรรณรงค์  ภูครองหิน
 
1. นางศศินี  ปรีการ
 
1056 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บกสันเทียะ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์   กองชัย
 
1057 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายสหภพ  แก้วคำมี
 
1. นางณัฐฐา  สิทธิ์สูงเนิน
 
1058 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 1. เด็กชายรัตนะ  นครชัยสงค์
 
1. นางพัชราพร  ชื่นเมือง
 
1059 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 1. เด็กชายภูริพัฒน์  เดชบุญ
 
1. นางสุมาลา  เรืองศรี
 
1060 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังตะกู 1. เด็กชายณัฐพล  วิรัตน์
 
1. นางสาวรัตนา  พลทะยาน
 
1061 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กชายอนุสิษฐ์   ชัยพล
 
1. นางกนิษฐา   อุทัยอ้ม
 
1062 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายอัศวิน  จำปาดง
 
1. นางนิตยา   เพียงสุวรรณ์
 
1063 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 1. เด็กหญิงสายฝน   ทองเบ้า
 
1. นางสาวยุจิตตา   ศิริมาท
 
1064 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  โมขรัตน์
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  วิถุนัด
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงรัตติกา  รังกลาง
5. เด็กหญิงสุพรรษา  เจริญใจ
6. เด็กหญิงอารีวัลย์  ใจบ่อแป้น
7. เด็กหญิงแอน  ฉิมใหม่
 
1. นายอภิสิทธิ์  ชำนาญ
2. นางสาวประทุมทิพย์  เกรียมโพธิ์
3. นางสาวอรทัย  พงษ์สระพัง
 
1065 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กชายกิตติกร  ทศหล้า
2. เด็กชายฏิมาพันณ์  เฉลยพจน์
3. เด็กชายณัฏฐชัย  ไพรพารี
4. เด็กชายพลกฤษณ์  เล่ห์กล
5. เด็กชายภาคภูมิ  โภคาศรี
6. เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทร์วงค์
7. เด็กชายอนุชา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางจีราวรรณ  ชูแสง
2. นางสาวรุ่งนภา  สมภักดี
3. นางสาวพัชรโสภิณ  ก่ำชัยภูมิ
 
1066 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัลยากร  ยศรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สอนเถื่อน
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บรรเทือง
4. เด็กหญิงยุวดี  อามาตสมบัติ
5. เด็กหญิงเกษินี  บุญประคม
 
1. นางณัฏฐ์ชญาภา  เจริญชัยชนะ
2. นางสาวณิยุตา  ภูแชมโชติ
3. นางสาวณัฐธินันท์  ศรีธรณ์
 
1067 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 1. เด็กชายชยานันท์  อินธิจักร
2. เด็กชายณัฐรัฐ  เจริญหมื่น
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิไลโชค
4. เด็กชายสราวุธ  คำตะคุ
5. เด็กชายเพชรมงคล  ปิ่นคำ
6. เด็กชายเศรษฐพงษ์  หม่องจันทึก
 
1. นางสาวพิชญา  นพคุณ
2. นางณัฏฐยาภรณ์  โสภาค
 
1068 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายดาว  สกุลจร
2. เด็กชายปิยพงษ์  บุไธสง
3. เด็กหญิงพรประภา  บุดสีเขียว
4. เด็กชายภีรภัทร  แฝงเดโช
5. เด็กชายอนุพัฒน์  พิมพ์เอี่ยม
 
1. นางสุมาลี  สีเขียว
2. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
3. นางสาวกาญจนา  ชาดา
 
1069 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง 1. เด็กชายธนธรณ์  ไชยมาต์
 
1. นายวัฒนพงษ์  สุขจิตร
 
1070 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  มาตโค้ง
 
1. นางสาวปัทมพร  พรหมรินทร์
 
1071 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  บุตรดีสระน้อย
 
1. นายเบ็นซิน  ดำนิล
 
1072 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 1. เด็กชายอรุณ  ดาสุขัง
 
1. นายธงชัย  หมู่หัวนา
 
1073 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กหญิงธีรวรรณ   สายคำกอง
 
1. นายเสกสรร   ศรีจุมพล
 
1074 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนภาพร   สิงห์ชัย
 
1. นางวัชราภรณ์   นราพงษ์
 
1075 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายแสงสุรี  ฝอยเงิน
 
1. นางสาวรชานันท์   ศิริชัยโรจนมรกต
 
1076 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กชายวีระศักดิ์  นาบำรุง
 
1. นางสาววรรณวดี  สีเขียว
 
1077 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงเจริญบุญ  สุขสวย
 
1. นางสาวปิยาพร  รุ่งเรือง
 
1078 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กชายวรัญญู  บุษมงคล
 
1. นางสิริพันธุ์  สาศรีเมือง
 
1079 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นายสุทธิพันธ์  ประวันนา
 
1080 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจาทอง 1. เด็กชายมิตรประชา  บุญมี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทิพย์วงศา
 
1081 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่อระกา 1. เด็กหญิงอรนุช  เพ็ญโคกสูง
 
1. นางสาวพันธ์ธิวา  เชื้อกุล
 
1082 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 1. เด็กชายธเนศพล  จันทร์ดวง
 
1. นางอุบลรัตน์  ชิดชัยภูมิ
 
1083 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายภัทรนันท์  ต้นบุญ
 
1. นางสาวกรณ์นิภา  พาเก่าน้อย
 
1084 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิคมภักดิ์
 
1. นายจตุรภัทร   ทศสิงห์
 
1085 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงพรวนา  ลอดภูมิมา
 
1. นางสาวรัตน์ฎาพร  โพธิ์ทอง
 
1086 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุวนันท์   สีกานิล
 
1. นายทองสุข   เชื้อชัย
 
1087 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิมชนก  ถังสูงเนิน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ฦาชา
 
1088 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ (อ.บ้านเขว้า) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ไกลสิงห์
 
1. นางสาวสมจิต    จีนทอง
 
1089 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 1. เด็กชายณัฐพล  ญาติพร้อม
 
1. นางกุหลาบ  ฮะเติ้ง
 
1090 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงอรพิน   สิงห์สอน
 
1. นางปิยนุช   ไชยมงคล
 
1091 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สวัสดิรักษ์
 
1. นางสาววรรณวดี  สีเขียว
 
1092 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงกำไร  มาระศรี
 
1. นางสุจิตรา  วงษ์พุฒ
 
1093 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านนามน 1. เด็กชายธวัชชัย  บุดศรีภูมิ
 
1. นางสาวสิริญญากร  ลาเสือ
 
1094 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายสมประสงค์   เพ็งมี
 
1. นายธีระพงค์   บุญเคหา
 
1095 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
1096 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 1. เด็กหญิงวีรดา   กลิ่นกัณหา
 
1. นางสาวอารีย์   แสงปราณี
 
1097 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 1. เด็กหญิงสุนารี  วุฒิน้อย
 
1. นางสาววรรณวดี  สีเขียว
 
1098 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยหัน 1. เด็กชายธีระภัทร  สืบจันทร์
 
1. นายอุทัย  พรหมวงศ์
 
1099 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 1. เด็กชายธีระวัฒน์   มิ่งโอโล
 
1. นางสาวรชานันท์   ศิริชัยโรจนมรกต
 
1100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พิมขุนทด
2. เด็กชายอธิบดี  โคกสง่า
3. เด็กหญิงอาทิตยา    กล้าไพรี
 
1. นางสาวยุวดี    เฟสูงเนิน
2. นายชาตรี   ปาลพันธุ์
 
1101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีวิรัตน์
2. เด็กหญิงวลัญญา  ปิดตาระโพธิ์
3. เด็กชายอัครเดช  นาคประเวศ
 
1. นางอรวรรณ  ภักดีวิรรธ
2. นางศิริพร  ธนะขว้าง
 
1102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายธีระพงษ์  น้อยเนาว์
2. เด็กชายเอกรินทร์  จันทบุรี
 
1. นางชลวิภา  พุทธรักษ์
2. นายสามารถ  ฤาชา
 
1103 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายบุรินทร์  ศรีเนาวรัตน์
2. เด็กชายมณเฑียร  แก่นม่วง
3. เด็กหญิงสุภาพร  บุญเกิน
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชจำเริญ
2. นางสาวสุวาณี  พลเสนา
 
1104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติมา  ต้นประดิษฐ์
2. เด็กชายสิทธิพร  ราโช
3. เด็กหญิงเสาวณี  โผยเขียว
 
1. นางอุทัยวรรณ  คงโนนกอก
2. นางจิราพร  ภาระหันต์
 
1105 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาอุดม 1. เด็กชายชนะชัย  หาระมี
2. เด็กชายธนากูล  แสนสุข
3. เด็กชายอณงกรณ์  โพธิ์ระเดา
 
1. นางสาวศิริพร  นามหนองอ้อ
2. นางสาววนุดี  คำพิทูล
 
1106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายธีรวัฒน์    นนท์คำจันทร์
2. เด็กชายวัชรชัย    คำไพ
3. เด็กชายอธิบดี    โคกสง่า
 
1. นางลำใย   โสมีชัย
2. นายชาตรี    ปาลพันธุ์
 
1107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กชายวัชรพล  เพียงพรม
2. เด็กชายวีระพัฒน์  สุทธนัง
3. เด็กหญิงสิรารมณ์  สิงห์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวดวงสุดา  ใจทา
2. นางเกษร  โพธิ์สาลาแสง
 
1108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.5 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงชลลดา   หงษา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ทองภู
3. เด็กหญิงวาเรน   โรบินสัน
 
1. นางสาวดารัตน์   แก้วดอนดู่
2. นางเพชรา  มีแก้ว
 
1109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายดุสิต  ขุนพิลึก
2. เด็กชายธีระพงษ์  ลาอุบล
3. เด็กชายนรภัทร์  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวณิยุตา  ภูแชมโชติ
2. นางสุภาพร  คำอ่อน
 
1110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายชัยณรงค์   โพธิ์เพขร
2. เด็กชายสธน  เริงชัยภูมิ
3. เด็กชายอัษฏาวุธ   เครือแก่นแก้ว
 
1. นางสำอาง  ศิริมนตรี
2. นางจุฬาพร   ทวีชีพ
 
1111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายทัตพงศ์   ขันตี
2. เด็กชายปรัชญา    พรโสภิณ
3. เด็กชายวิษณุ    จรุงพันธ์
 
1. นายประยงค์    แสนซื่อ
2. นายวรพล    เหล่าฤทธิ์
 
1112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โทศรี
2. เด็กชายภูวดล  โอวาทวงษ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เครือทอง
 
1. นางสาวอริสา  เค็งชัยภูมิ
2. นางสาวรุ่งรวี  โพธิ์ชัย
 
1113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง 5 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์   ศรีเพชร
2. เด็กชายภานุศักดิ์   นนทะศรี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   นาคูณ
 
1. นายเสกสรร   ศรีจูมพล
2. นางสาววาสนา   ปลุกเสก
 
1114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายณัฐธชัย   น้องกุล
2. เด็กชายพีรพล   อาสารณะ
3. เด็กชายวิทวัส   อินทร์ขามป้อม
 
1. นางสาวดารัตน์   แก้วดอนดู่
2. นางเพชรา  มีแก้ว
 
1115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายจินตนากรณ์  ทองดี
2. เด็กชายบดินทร์  สุขเดช
3. เด็กหญิงสุพักตร์ภิรมย์  แสนสมัคร
 
1. นางสุจิตรา  วงษ์พุฒ
2. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
1116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 8 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายปริญญา  แทนรินทร์
2. เด็กชายยุทธนา  อาสายุทธ์
3. เด็กชายสมพงษ์  สายประเสริฐ
 
1. นายคมสันต์  บุญวิจิตร
2. นางบุบผา  ประทุมมาลย์
 
1117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ประทุมชัย
2. เด็กชายรังสรรค์  สร้อยเพชร
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  เกาแก้ง
 
1. นายอาคม  เติมพงษ์
2. นายภควัฒน์  ถาวงค์กลาง
 
1118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายชัชวาล  สระคำ
2. เด็กหญิงวิจารุวรรณ  ทะนารี
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  สอนนำ
 
1. นางสาวสุคนธ์  นิระเสน
2. นางชลวิภา  พุทธรักษ์
 
1119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.2 เงิน 11 โรงเรียนกะพี้ดอนขวางวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  โกเศยโยธิน
2. เด็กชายพยงค์  ทองพีระ
3. เด็กชายภูเบศ  ผางชัยภูมิ
 
1. นางสาววนิดา  บุญภูมิ
 
1120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านยางหวาย 1. เด็กชายอธิรักษ์  สัญประภา
2. เด็กชายอนนท์  บุญโกย
3. เด็กชายอนันต์  บุญโกย
 
1. นางราตรี  ทิพโชติ
2. นางสาวสุปราณี  หามา
 
1121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร 1. เด็กชายชินกร  ยางนอก
2. เด็กชายนภัส  สมัตถะ
3. เด็กชายพรรณกร  ยางนอก
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  คชลัย
2. นางสาวกัลย์ยกร  เหลี่ยมพล
 
1122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กชายณพล  รัตนา
2. เด็กชายนันทวัตร  สัตตะบุตร
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  วงค์วิลา
 
1. นายเอก  ราชเดิม
2. นางวงศรี  ราชเดิม
 
1123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กชายคมสัน  สังสัน
2. เด็กชายชูศักดิ์  จันทะนิช
3. เด็กหญิงเกสร  ประคำชัย
 
1. นายบุญเสริม  ผลพูน
2. นายสาคร  ผลพูน
 
1124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายธนภัทร   จันทกุล
2. เด็กชายภูริภัทร   จันทกุล
3. เด็กชายอภิชาติ   สุวรรณชัยรบ
 
1. นางสำอาง  ศิริมนตรี
2. นางจุฬาพร   ทวีชีพ
 
1125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายศราวุธ  ทองดี
2. เด็กชายสุริยา  แนมกระโทก
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พลมีเดช
 
1. นางสุจิตรา  วงษ์พุฒ
2. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
1126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโนนถาวร 1. เด็กชายศักดิ์ดา   วิวาท
2. เด็กชายสุธาศิลป์   ไตรพรม
 
1. นางสาวยุจิตตา   ศิริมาท
2. นางสาวเสาวภา  สมภา
 
1127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายภีรภัทร  วระสิงห์
2. เด็กชายวีระพล  มัดทะประนัง
 
1. นายสุธิ  มีนารี
2. นางมัจฉา  มีนารี
 
1128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา    
1129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายตรีสุวิทร์   ธนวัจกนกโชติ
2. เด็กชายอภิวัฒน์   ชะวะริตย์
3. เด็กชายไชยวัฒน์   ลุนขามป้อม
 
1. นางสาวดารัตน์   แก้วดอนดู่
2. นางเพชรา  มีแก้ว
 
1130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 1. เด็กชายณัฐชพล  พลจันทร์
2. เด็กชายณัฐชมน  พลจันทร์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  กุลจำเริญ
 
1. นางนุจลินพร  สุขพันธ์
 
1131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คณะแพง
2. เด็กหญิงปัญจิตา  จันทร์นวน
3. เด็กหญิงพรสุดารัตน์  สาริกา
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  พลมุข
2. นางสาวนิราวรรณ  คงประชา
 
1132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนฤมล  พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สุขษาเกษ
3. เด็กหญิงวันวรรณวิษา  หงส์วิลัย
 
1. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
2. นางบุญยง  วังสระ
 
1133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายดวงลิขิต  งึมสันเทียะ
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  งึมสันเทียะ
3. เด็กชายศรวิษฐา  สายสะอิ้ง
 
1. นางสุวิมล  ยวงทอง
2. นางวัฒนา  ศิริกำเนิด
 
1134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เกศดา
2. เด็กหญิงพรณภา  สุพลดี
3. เด็กชายมนู  เหิมสารจอด
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชจำเริญ
2. นางสาววยุรี  มานะสุวรรณศรี
 
1135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายคมสัน  ระยับศรี
2. เด็กชายศุภสิทธิ์  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเสาวภา  แสนมัญลัง
 
1. นางสุภาพร  คำอ่อน
2. นางสาวณิยุตา  ภูแชมโชติ
 
1136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (อ.หนองบัวแดง) 1. เด็กชายชินวัตร  สมัตถะ
2. เด็กชายธีรัตน์  พลธี
 
1. นายจักรพันธ์  ศิลาพันธ์
2. นายวิมาน  ไชยสอ
 
1137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 1. เด็กชายปัญญา  คลี่ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัชนก  บุญศร
 
1. นางสาคร  ประชานอก
 
1138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงทิวากร  จิรเกษมสุข
2. เด็กชายธนกร  ศรีรอด
 
1. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
2. นางทิพวัลย์  มีทอง
 
1139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแดง (คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เวียงชัยภูมิ
2. เด็กชายณัฐพล  สมจิตร
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปานจำรูญ
2. นางสุมาลา  เรืองศรี
 
1140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม 1. เด็กชายณัญวุฒิ  ขาวเคลือ
2. เด็กชายอนุชา  พลแสน
 
1. นายชัยวรงค์  เวียงพล
2. นางสาวกรณ์นิกา  พาเก่าน้อย
 
1141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านคลองจันลา 1. เด็กชายนนทชัย  นาดี
2. เด็กชายปุริม  เห็มทอง
 
1. นายธนะศักดิ์  วรสาร
2. นางมาลินี  วรสาร
 
1142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 1. เด็กชายชาคริต  ดังโพนทอง
2. เด็กชายวิทยา  พาอีเม้ง
 
1. นางสิริพันธุ์  สาศรีเมือง
2. นายศรัณญู  ปรางชัยภูมิ
 
1143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 6 โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 1. เด็กชายทิตินันท์  มุ่งเจียกลาง
2. เด็กชายวีรภัทร์  คงประเสริฐ
 
1. นายปณตกร  ปลื้มชัย
 
1144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 1. เด็กชายกิติภูมิ  วงค์จักษุ
2. เด็กชายสุวิทย์  สุขเมือง
 
1. นางเกษร  โพธิ์สาลาแสง
2. นางสาวดวงสุดา  ใจทา
 
1145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) 1. เด็กชายณัฐพล   บัวอ่อน
2. เด็กชายนนทวัฒน์    ภูมิชนะ
 
1. นางนภาพร   กุลจันทร์
 
1146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ดอกบัว
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  โชคบันดิฐ
 
1. นางสาวดวงดาว  กุลเกตุ
2. นางสาวชลลัดดา  นามหนองอ้อ
 
1147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  จิตชัยภูมิ
2. เด็กชายบัญชา  รัตนโสภา
 
1. นายอาทิตย์  โกยทรัพย์
2. นายมานิต  สุวรรณโสภา
 
1148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 1. เด็กชายคมกฤช  อาจสุข
2. เด็กชายภาคิน  ไขสี
 
1. นางเนาวรัตน์  หงษ์ทรัพย์
2. นางสาวขนิษฐา  จันดี
 
1149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง 1. เด็กชายภูณฤเบศน์    พันชนะ
2. เด็กชายศิรภัทร    ทองขัน
 
1. นางสาวยุวดี    เฟสูงเนิน
 
1150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายวิรุฬห์   ภาษี
2. เด็กชายโชคอนันท์   ดีหนองเป็ด
 
1. นางสาวดาวเรือง   กงแก้ว
2. นางนวรัชต์   ทองอ้ม
 
1151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 14 โรงเรียนคุรุประชานุกูล 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ขวัญสุข
2. เด็กหญิงไอลดา  สาโสม
 
1. นางสาวสุนีรัตน์  เดชขุนทด
2. นางมนัสนันท์  ผลจันทร์
 
1152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองไฮเหนือ 1. เด็กชายทินกร   ชมคาร
2. เด็กชายสุบิน   เริงฤทธิ์
 
1. นายชายทิพย์  หอมวงษ์
2. นางสาวสุทธิดา  ภิญโญฤทธิ์
 
1153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  นานชัยภูมิ
2. เด็กชายทาวัน  บุตะเขียว
3. เด็กชายวุฒิชัย  แสงงาม
 
1. นางประภัสสิริ  บุบผา
2. นางพัฒน์นรี  ขอพันดุง
 
1154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธิวา  แสนสี
2. เด็กชายพิษณุ  ขันอาสา
3. เด็กชายภาคิน  สิงฉลาด
 
1. นางสมควร  พรหนองแสน
2. นางฐิติรัตน์  เจริญวงค์
 
1155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแก้งยาว 1. เด็กชายวันชัย  น้อยลา
2. เด็กชายศุภราช  กมกลางดอน
3. เด็กชายสหรัฐ  ค่ำคูณ
 
1. นายศิรา  จานแสน
2. นายเบ็นซิน  ดำนิล
 
1156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชื่นตา
2. เด็กชายภานุวัฒน์   จันทร์ทะนิด
3. เด็กชายวัลลภ   คุณเถื่อน
 
1. นายสมพงษ์   คนขยัน
2. นายอนุพงษ์   แก้วกระจ่าง
 
1157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงรุณณี  คามตะศิลา
2. เด็กชายสุวิทย์  สงมูลนาค
3. เด็กชายอลงกต  ไพรเขียว
 
1. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
2. นายยุทธนา  เลิศอาวุธ
 
1158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายธวัชชัย  สีใส
2. เด็กชายปวีกรณ์  อ้นศรีวงศ์
3. เด็กชายพยับ  วิชัยกุล
 
1. นางชลวิภา  พุทธรักษ์
2. นายวิโรจน์  หอมวงษ์
 
1159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 1. เด็กชายนันทกร  ปลื้มสุด
2. เด็กชายพิทักษ์  คืดนอก
3. เด็กชายสุขสันต์  หันมา
 
1. นายสิทธิพร  ศรีแก้วน้ำใส
 
1160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง 1. เด็กชายชินวัตร  ทับอุดม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ชัยรส
3. เด็กชายวรวุฒิ  เต็งผิว
 
1. นายเอก  ราชเดิม
2. นางวงศรี  ราชเดิม
 
1161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สวามิ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาดนอก
3. เด็กชายรุ่งทวี  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางพัฒน์นรี  ขอพันดุง
2. นางดวงใจ  เติมผล
 
1162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายธนพล  อินทองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริวภา  สนิทนอก
3. เด็กหญิงสุพัฒน์  ชูเวียง
 
1. นางฐิติรัตน์  เจริญวงค์
2. นางสาวอรพรรณ  กัดโกนา
 
1163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 1. เด็กชายวีระศักดิ์  แผ้วโคกสูง
2. เด็กชายสมบูรณ์   ชำนาญ
3. เด็กชายเกริกชัย   จิตรปลื้ม
 
1. นางหงษ์ทอง   วาทโยธา
2. นางบุญถิน  ศรีชมพล
 
1164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นาห้วยทอง
2. เด็กชายภูวดล  ยุระปักษ์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  คำบาง
 
1. นางมณีวรรณ  อาสายุทธ
2. นางทองเพชร  น้อยสุวรรณ
 
1165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายราชพฤกษ์  วงศ์พรม
 
1. นายสมหมาย  คะณาเนปะ
 
1166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายจักรพงษ์    เมฆะวงค์
 
1. นางศิริรัตน์   ไชยหลาก
 
1167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายธนชาติ   แพรขันทอง
 
1. นายวุฒิชัย   พันชวะนัส
 
1168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 81.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายพงศธร  โสประดิษฐ์
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชจำเริญ
 
1169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 5 โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 1. เด็กชายเกตรินทร์   อุปฮาด
 
1. นายสนอง   ปัญญาศิลป์
 
1170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเบ็นเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอมรเทพ  อุปฮาด
 
1. นายสุเวช  ผาจันทร์
 
1171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  บุญมาก
 
1. นางสุวณีย์  สิทธิบุตร
 
1172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กชายฐิติพงษ์   วงษ์ศรีไข
 
1. นางอนงค์  พจนะแก้ว
 
1173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายพีรภัทร   ไชยหลาก
 
1. นางสมเกียรติ    เชิญชัย
 
1174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงอรัญญา   หาญมโน
 
1. นางพูนศรี  ชูเดช
 
1175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ถนอมเชื้อ
 
1. นางอนงค์    เชื้อเจริญ
 
1176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางแดด 1. เด็กชายธนภัทร  คำภีศร
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชจำเริญ
 
1177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงธนพร   ใจบุญ
 
1. นางสมหวัง  นิลเสน
 
1178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังปลาฝา 1. เด็กชายกรกฎ  เมฆะวงค์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กาญบุตร
3. เด็กชายจักรพงษ์  เมฆะวงค์
4. เด็กชายจิรเดช    เนธิบตรุ
5. เด็กชายณัฐกรณ์    หาญรุก
6. เด็กชายธนาวุฒิ   สมนาแซง
7. เด็กหญิงธันยา    ซ้ายมี
8. เด็กชายธีรพล    พรมมา
9. เด็กหญิงนิติยา  ผ้าน้ำฝน
10. เด็กชายนิพนธ์    งดสันเทียะ
11. เด็กหญิงปภาดา    เชื้อเจริญ
12. เด็กหญิงพิชยาภา    ธรรมขันธ์
13. เด็กชายพีรภัทร    ไชยหลาก
14. เด็กชายภคภณ  กำลังเหลือ
15. เด็กหญิงภครวดี   กำลังเหลือ
16. เด็กชายภัทธพงษ์  ถนอมเชื้อ
17. เด็กชายภูริภัทร    ชัยประทุม
18. เด็กชายรัฐภูมิ    ถนอมเชื้อ
19. เด็กหญิงวนิดา    เชื้อเจริญ
20. เด็กหญิงวรรณวิษา    ชัยประทุม
21. เด็กหญิงวรลักษณ์  เมฆะวงค์
22. เด็กหญิงวิลัยพัก    ปัทมสุวรรณ
23. เด็กชายศิวัฒน์    จุลชัย
24. เด็กชายอภิรักษ์    ชาญเขว้า
25. เด็กชายอรรถพล    ชัยประทุม
26. เด็กหญิงอรอุมา  ทองเภา
27. เด็กหญิงอุษณกร    โชคเฉลิม
28. เด็กหญิงเบญจมาพร  ยาสูงเนิน
29. เด็กหญิงแพรวขวัญ    บุญเสริม
30. เด็กชายโอเป็กซ์  พรมมา
 
1. นายรังษี    ยงเพชร
2. นายสุธร    หมั่นบ้านต้อน
3. นายนิธิศ    ชัยประทุม
4. นางสาวพุทธชาติ.   คะสกุล
 
1179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ 1. เด็กหญิงกนกอร   คลองห้วยบง
2. เด็กหญิงจีรภัทร์   ทิมแป้น
3. เด็กชายฐิติพงษ์   วงษ์ศรีไข
4. เด็กชายณัฐพงษ์   ลีทองหลาง
5. เด็กชายณัฐภัทร   อมรนัต
6. เด็กชายธนชาติ   แพรขันทอง
7. เด็กหญิงธนพร   ใจบุญ
8. เด็กชายธีรวุฒิ   คลองห้วยบง
9. นางสาวนิสาชล   พรมตา
10. เด็กหญิงน้ำอ้อย   บำรุงภูมิ
11. เด็กหญิงปาริฉัตร   สมนึก
12. เด็กหญิงพฤกษา   แก้วแสงทอง
13. เด็กหญิงมลทิรา   พุมไธสง
14. เด็กชายรัฐชานนท์   หอมกระแจะ
15. เด็กชายรัฐพงศ์   เข็มวงษ์
16. เด็กหญิงวรรณษา   วันสารัมย์
17. เด็กหญิงวรีญา   เชาวาปี
18. เด็กหญิงวารุณี   พรมลา
19. เด็กหญิงศศิภา   ตะเภาพงษ์
20. เด็กหญิงศิริรักษ์   สมัครสมาน
21. เด็กหญิงสุธิดา   ศิริบุญ
22. เด็กหญิงสุพรรษา   กุลวงษ์
23. เด็กหญิงสุพัตรา   ปทักขินัง
24. เด็กชายสุรชาติ   วรรณพงษ์
25. เด็กหญิงอรัญญา   หาญมะโน
26. เด็กชายอาทิตย์   หานรักษ์
27. เด็กหญิงอารียา   ธงภักดิ์
28. นางสาวอินทิรา   วิไลลักษณ์
29. เด็กหญิงเมขลา   มูลสันเทียะ
30. เด็กชายเอกรินทร์   ตะเภาพงษ์
 
1. นายสุรยุทธ   ชูเดช
2. นางจารุวรรณ   ศรีสวัสดิ์
3. นางประนอม   ไพศาลพันธุ์
4. นางทัศนีย์   ผลสวัสดิ์
5. นางนิภาภรณ์  พงษ์สระพัง
6. นายวุฒิชัย  พันชวะนัส
7. นายศุภชัย  อะมะมูล