สรุปเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 24 6 2 3 32
2 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 21 5 0 0 26
3 หลักเมืองมหาสารคาม 20 6 1 1 27
4 พระกุมารมหาสารคาม 20 2 0 0 22
5 บ้านหนองคู 16 7 0 0 23
6 บ้านหนองคูขาด 15 5 0 2 20
7 บ้านดอนหว่านหัวหนอง 14 7 0 0 21
8 อนุบาลกันทรวิชัย 14 6 2 4 22
9 บ้านโนนเกษตร 14 2 1 0 17
10 อนุบาลกิติยา 12 4 3 1 19
11 บ้านโคกบัวค้อ 12 3 1 2 16
12 บ้านเหล่าจั่นนาภู 11 5 0 0 16
13 ชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) 11 2 0 4 13
14 ชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) 10 3 0 0 13
15 บ้านโนนทองโนนสะอาด 10 2 0 0 12
16 บ้านขามเฒ่า 10 0 0 1 10
17 บ้านภูดิน 9 6 0 1 15
18 บ้านหนองหว้าโนนทอง 9 2 0 0 11
19 บ้านเขวาใหญ่ 9 2 0 0 11
20 บ้านหนองอุ่ม 9 1 1 0 11
21 บ้านนาดีศรีสุข 9 1 0 1 10
22 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย 9 0 0 1 9
23 บ้านวังบัวสามัคคี 9 0 0 0 9
24 บ้านหินลาด 8 2 1 2 11
25 บ้านหนองแวงหนองตุ 8 2 0 0 10
26 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 8 1 1 2 10
27 บ้านหนองโนอีดำ 7 2 1 2 10
28 บ้านหนองโก 7 2 0 1 9
29 บ้านโคกล่าม 7 1 0 0 8
30 บ้านโนนแดงมะขามหวาน 7 1 0 0 8
31 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 7 1 0 0 8
32 บ้านโนนราษีฝางวิทยา 7 0 1 0 8
33 บ้านหนองแวง 7 0 1 0 8
34 อนุบาลมหาสารคาม 6 4 0 2 10
35 วันครู2502 6 2 0 0 8
36 บ้านหันเชียงเหียน 6 2 0 0 8
37 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง 6 1 1 0 8
38 บ้านดงมัน 6 1 0 1 7
39 บ้านหนองจิก 6 1 0 0 7
40 บ้านหนองขามแสบง 6 1 0 0 7
41 บ้านดอนพยอม 6 0 1 1 7
42 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 6 0 1 0 7
43 บ้านวังแสง 5 5 0 0 10
44 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 5 2 0 1 7
45 เทศบาลบ้านส่องนางใย 5 2 0 0 7
46 บ้านไส้จ่อ 5 2 0 0 7
47 บ้านซองแมว 5 1 0 2 6
48 บ้านมะกอก 5 1 0 0 6
49 บ้านท่าขอนยาง 5 1 0 0 6
50 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 5 0 0 1 5
51 บ้านติ้วสันติสุข 5 0 0 0 5
52 บ้านดอนงัว 4 4 1 1 9
53 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา 4 1 0 1 5
54 เทศบาลโพธิ์ศรี 4 1 0 0 5
55 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ 4 1 0 0 5
56 บ้านเก่าใหม่ 4 0 0 0 4
57 บ้านโคกกลาง(ต.บรบือ) 4 0 0 0 4
58 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 4 1 1 8
59 บ้านท่าสองคอน 3 3 1 2 7
60 มัธยมชาญวิทยา 3 3 0 1 6
61 บ้านเหล่ายาว 3 2 1 1 6
62 บ้านดงน้อย 3 2 0 4 5
63 บ้านหนองตื่น 3 2 0 1 5
64 บ้านหัวหนอง 3 2 0 1 5
65 บ้านดอนดู่(อ.กันทรวิชัย) 3 2 0 0 5
66 บ้านหนองโจดสวนมอน 3 1 0 0 4
67 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 3 1 0 0 4
68 บ้านทัน 3 1 0 0 4
69 อนุบาลแกดำ 3 1 0 0 4
70 บ้านแดง 3 0 1 0 4
71 บ้านดอนตูมดอนโด 3 0 0 0 3
72 บ้านวังไฮวังทอง 3 0 0 0 3
73 บ้านโขงใหญ่ 3 0 0 0 3
74 บ้านตำแยหนองคู 3 0 0 0 3
75 บ้านใคร่นุ่น 3 0 0 0 3
76 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 2 1 0 5
77 บ้านหนองสิม 2 2 0 0 4
78 บ้านเกิ้ง 2 2 0 0 4
79 บ้านโนนม่วง 2 2 0 0 4
80 บ้านหัวขัว 2 1 0 1 3
81 ชุมชนมิตรภาพ 2 1 0 0 3
82 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 2 1 0 0 3
83 บ้านหนองเจริญ 2 1 0 0 3
84 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 2 1 0 0 3
85 บ้านนาสีนวน 2 1 0 0 3
86 บ้านเม่นใหญ่ 2 1 0 0 3
87 บ้านโพนสวาง 2 1 0 0 3
88 เทศบาลบ้านแมด 2 1 0 0 3
89 บ้านท่าตูมดอนเรือ 2 0 1 0 3
90 บ้านพงโพด 2 0 1 0 3
91 บ้านโสกภารา 2 0 0 1 2
92 บ้านโนนทอง 2 0 0 0 2
93 บ้านแสนสุข 2 0 0 0 2
94 บ้านเหล่าผักหวาน 2 0 0 0 2
95 บ้านท่าปะทายโนนตูม 2 0 0 0 2
96 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 2 0 0 0 2
97 บ้านม่วงโพธิ์ศรี 2 0 0 0 2
98 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล 2 0 0 0 2
99 บ้านดอนนา 2 0 0 0 2
100 บ้านส้มโฮง 2 0 0 0 2
101 อนุบาลพรเทพ 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองกุงเต่า 1 3 1 0 5
103 บ้านเชือกคุยเพ็ก 1 3 0 1 4
104 บ้านป่าข่างโนนลาน 1 2 1 0 4
105 บ้านดอนก่อ 1 2 1 0 4
106 ชุมชนบ้านมะค่า 1 2 1 0 4
107 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1 2 0 1 3
108 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 1 2 0 0 3
109 บ้านร่วมใจ 1 1 2 0 0 3
110 เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 1 2 0 0 3
111 ชุมชนบ้านดงเค็ง 1 2 0 0 3
112 ชุมชนบ้านหมากค่า 1 2 0 0 3
113 บ้านหนองเขื่อนช้าง 1 2 0 0 3
114 บ้านเหล่าโง้ง 1 2 0 0 3
115 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 1 2 0 0 3
116 บ้านหนองบัวโนนสว่าง 1 1 1 0 3
117 บ้านโดท่างาม 1 1 1 0 3
118 บ้านเหล่าหนาด 1 1 0 1 2
119 อนุบาลบรบือ 1 1 0 1 2
120 บ้านวังปลาโด 1 1 0 0 2
121 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 1 1 0 0 2
122 บ้านหนองหิน 1 1 0 0 2
123 เทศบาลบ้านค้อ 1 1 0 0 2
124 บ้านศาลา 1 1 0 0 2
125 บ้านเป้า 1 1 0 0 2
126 นิคมบ้านหัน 1 1 0 0 2
127 บ้านดอนหน่อง 1 1 0 0 2
128 บ้านนาคูณ 1 1 0 0 2
129 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 1 1 0 0 2
130 บ้านบัวมาศ 1 1 0 0 2
131 บ้านหนองหล่ม 1 1 0 0 2
132 บ้านหัวนา 1 1 0 0 2
133 บ้านโขงกุดหวาย 1 1 0 0 2
134 บ้านโคกไร่ 1 1 0 0 2
135 บ้านเขวา "รัฐประชาวิทยากร" 1 0 2 1 3
136 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ 1 0 1 2 2
137 บ้านหนองโดนหอกลอง 1 0 1 1 2
138 บ้านโคกกุง 1 0 0 1 1
139 บ้านหนองปลิง 1 0 0 1 1
140 บ้านจำนัก 1 0 0 0 1
141 บ้านคอกม้า 1 0 0 0 1
142 บ้านนาแพงดอนไฮ 1 0 0 0 1
143 บ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) 1 0 0 0 1
144 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 1 0 0 0 1
145 บ้านเปลือยหนองตูบ 1 0 0 0 1
146 บ้านกุดแคน 1 0 0 0 1
147 บ้านดอนดู่ 1 0 0 0 1
148 บ้านดอนบม 1 0 0 0 1
149 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองขุ่น 1 0 0 0 1
151 บ้านห้วยทราย 1 0 0 0 1
152 บ้านอุปราช 1 0 0 0 1
153 บ้านโพนละออม 1 0 0 0 1
154 บ้านบุ่งคล้าท่างาม 0 4 0 0 4
155 บ้านวังไผ่ป่าจั่น 0 2 0 1 2
156 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 0 2 0 0 2
157 บ้านสมศรี 0 1 1 1 2
158 บ้านหัวช้างหนองแสง 0 1 1 0 2
159 เทศบาลสามัคคีวิทยา 0 1 0 0 1
160 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 0 1 0 0 1
161 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 0 1 0 0 1
162 บ้านหนองค้อสวนอ้อย 0 1 0 0 1
163 บ้านหนองบัวโนนมี้ 0 1 0 0 1
164 บ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" 0 1 0 0 1
165 บ้านโคกกลาง (ต.หนองโก) 0 1 0 0 1
166 บ้านโคกลิ่น 0 1 0 0 1
167 บ้านโนนศรีภิบาล 0 1 0 0 1
168 บ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
169 บ้านไพรวัลย์ปอแดง 0 1 0 0 1
170 บ้านโพธิ์เงิน 0 0 2 0 2
171 บ้านยางสามัคคี 0 0 1 1 1
172 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 0 0 1 0 1
173 บ้านหนองคูณน้ำจั้น 0 0 0 3 0
174 บ้านสองห้องฮ่องน้อย 0 0 0 1 0
175 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 1 0
176 บ้านบกพร้าว 0 0 0 0 0
177 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 0 0 0 0 0
178 บ้านลิ้นฟ้า 0 0 0 0 0
179 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 0 0 0 0 0
180 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0
รวม 651 233 43 69 927